דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהנדס/ת בינוי - מכרז פנימי חיצוני מס' 2105

תאריך אחרון להגשת מועמדות 16.2.2021

היחידה:           חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי המכרז:

 1. מהנדס/ת בתחומי הנדסה אזרחית.
 2. ניסיון של שלוש שנים לפחות בביצוע פרויקטים של בינוי קונסטרוקציות בטון ופלדה במבני ציבור ו/או מבני תעשיה ומלאכה ו/או בניה למגורים, מחסנים, האנגרים, מיכלי מים ודלק;
  ו/או
  ניסיון של שלוש שנים לפחות בביצוע פרויקטים של בינוי כבישים ו/או עבודות סלילה ופיתוח, מבני נמל וים, סכרים ומבני דיפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, גשרים, מעבירי מים, מעברים דו מפלסיים.
  שנות הניסיון בשתי החלופות נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר החל מקבלת הזכאות לתואר בתחומי הנדסה אזרחית.
 3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 4. זמינות לעבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות, לפי הצורך.

  יתרונות
 5. מהנדס/ת בעל/ת רישיון באחד ממדורי ההנדסה האזרחית בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים- מהווה יתרון.
 6. ניסיון של שנה לפחות ב-AUTOCAD- מהווה יתרון.
 7. ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון ו/או ניהול תכנון ו/או בניהול פרויקטים של בינוי מבנים במבני ציבור ו/או בניה למגורים, מבני תעשיה ומלאכה, מחסנים, האנגרים, מיכלי מים ודלק ו/או ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון ו/או ניהול תכנון ו/או בניהול פרויקטים של  בינוי כבישים ו/או עבודות סלילה ופיתוח, מבני נמל וים, סכרים ומבני דיפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, גשרים, מעבירי מים, מעברים דו מפלסיים- מהווה יתרון.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת תואר בתחומי הנדסה אזרחית.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד  www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, הערבית או הצ'רקסית  נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ- 18,400-20,700 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב,

או כ-15,500-17,700 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה) ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 1,200 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-11 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* * לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

  

תיאור התפקיד:

כללי: מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית בחברת נמל אשדוד. המחלקה אחראית לבינוי ותחזוקה של מבנים יבשתיים וימיים, מסלולי נסיעה, משטחי אחסון, פסי עגורנים, מערכות מים, ביוב וניקוז, מערכות תת קרקעיות של חשמל ותקשורת, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכונים להגברת לחץ מים ושאיבת ביוב, כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה ושילוט.

ממלא/ת התפקיד יועסק/תועסק בעבודות תחזוקה, תיאום, פיקוח וכן בעבודות הקמה, תכנון וניהול של מבני ציבור, מבני משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, מבני נמל וים, מחסנים, האנגרים, מעבירי מים, מיכלי מים,  מבני חניה (כהגדרתם בתקנות המהנדסים והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז 1967) בתחומים הבאים: מבנים יבשתיים, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכוני שאיבה לביוב ומכונים להגברת לחץ מים, כבישים, מסלולי נסיעה, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה, מערכות תת קרקעיות של מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת.

 1. אחריות על תחזוקת מבנים יבשתיים, קונסטרוקציות בטון ופלדה, אחזקה של משטחי אחסנה כבישים ותשתיות.
 2. תיאום עם גורמי פנים וחוץ לצורך ביצוע עבודות בינוי ותחזוקה בתחומו/ה.
 3. ניהול ופיקוח על עבודת קבלנים המבצעים עבודות תחזוקה, תיקון תקלות והקמת מתקנים חדשים.
 4. בדיקת כתבי כמויות וחשבונות של קבלנים וספקים.
 5. איסוף נתונים תחזוקתיים לצורך הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציבים.
 6. ייזום פעולות שיקום ושדרוג של כבישים/מבנים ותשתיות.
 7. הכנת מסמכי מכרז וחוזי התקשרות, לרבות מפרטים, תכניות מפורטות, כתבי כמויות ואומדנים כספיים.
 8. אפיון צרכי לקוחות בתחום הבינוי.
 9. תכנון עבודות פיתוח בתחומו/ה.
 10. ניהול תכנון וביצוע בקרה על תכניות, כתבי כמויות, מפרטים טכניים שמוגשים ע"י יועצים ומתכננים חיצוניים.
 11. הטמעת כללי הבטיחות בקרב הקבלנים העובדים תחת פיקוחו/ה.
 12. שימוש במערכות ממוחשבות שונות לצורך בקרה ותפעול של תחנות מים וביוב, שרטוט תכניות, ביצוע הזמנות רכש טובין ורכש שירותים וניהול מכרזים.
 13. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

  

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. יובהר כי לאחר תום תקופת העסקה של שנה בחב' הנמל, המהנדס/ת יידרש/תידרש לפנות לרשם המהנדסים ולבצע את כל ההליכים הנדרשים לקבלת רישיון במדור ניהול הבניה או במדור מבנים בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים, ככל שאין בידיו/ה רישיון זה. למען הסר ספק יובהר, כי קבלת הרישיון האמור וביצוע המשימות הנלוות לכך במסגרת עבודת המהנדס/ת, לא יזכו את העובד/ת בתמורה נוספת לרבות העלאת שכר.
 10. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.
 12. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.