דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כלכלן/ית במדור שכר - מכרז חיצוני מס' 2110

תאריך אחרון להגשת מועמדות 17.02.2021

 

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שנתיים.  לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה לא מוגבלת לתקופה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה לשנתיים.

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסיה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות).

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה:           חטיבת משאבים, מדור פרט ושכר

מקום עבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ע' רמ"ד פרט ושכר

העסקה בחוזה אישי                

 

תנאי המכרז:

 1. בעל/ת תואר ראשון בכלכלה.
 2. בעל/ת ניסיון של שנה לפחות בעבודה כלכלית הקשורה בפרישת עובדים ו/או בחשבות שכר ו/או בעבודה מול ביטוח לאומי או מס הכנסה (ניתן לשלב בין האפשרויות).
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה.

  קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.
 4. שליטה ב – EXCEL- ייבדק במבחן מקצועי מקדים ו/או בועדת קליטה.
 5. עבודה בימים א-ה. עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, לרבות בשעות בלתי שגרתיות, בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת ומוצאי חג. עבודה בימי שישי ובמוצאי שבת בממוצע עד פעמיים בחודש.

   

  יתרון:
  תעודת הסמכה של חשב/ת שכר בכיר/ה מטעם לשכת רואי חשבון.  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תואר ראשון בכלכלה.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום- נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.


  אומדן פרופיל שכר: כ-11,900 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-9,000 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

   

  נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
  במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

 

 

תיאור התפקיד:

 1. יישום תכנית פרישה, לרבות איסוף נתונים וליווי עובדים בתהליך פרישה בהיבט השכר: מתן הסבר על מילוי טפסי פרישה, הצגת תחשיב הפרישה ועוד.
 2. ביצוע פעולות שוטפות בנוגע לתשלומים וניכויים לעובדים.
 3. ביצוע חישובים, תמחורים ובדיקות כלכליות בנושאי שכר למטרות שונות, כגון: לקראת ביצוע מו"מ וחתימה על הסכמי עבודה, לקראת פרישת עובדים, דיווחים למשרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות.
 4. עבודה מול מס הכנסה בנושאים שונים, כגון: דיווחים, נקודות זיכוי, התאמות מס והטבות מס.
 5. ריכוז נתונים והכנת נתונים  במקרים של תביעות בנושא שכר.
 6. ביצוע תחשיבי שכר גמול תפקיד עבור עובדים הממלאים מקומם של עובדים אחרים, על פי מבנה השכר בחברה והסכמי העבודה.
 7. עבודה מול חטיבת כספים בנושא תקציב, דו"חות כספיים, דו"חות תקופתיים שונים ואקטואריה.
 8. הכנת נתונים לתקציב, לדו"חות הכספיים ולדו"חות תקופתיים שונים.
 9. הכנת פרופילי שכר וסימולציות שכר.
 10. מתן מענה לפניות עובדים בנושא שכר.
 11. הפקת דו"חות במחולל דו"חות.
 12. עבודה אדמיניסטרטיבית במדור שכר, כגון תיוקים, קיפולי תלושי שכר.
 13. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.


הערות:
  1.    'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
   א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
   ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
   ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
   ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  2. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות. 
  3. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
  4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
  5. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
  6. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
  7. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
  8. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
  9. רק פניות מתאימות תענינה.