דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מנהל/ת הגנת הסביבה- מכרז חיצוני 2115

תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.04.2021

תיאור המשרה: מנהל/ת הגנת הסביבה

החטיבה:          לשכת מנכ"ל

כפיפות:           מנהל פיתוח עסקי והגנת הסביבה

העסקה בחוזה אישי

 

 

תנאי המכרז:

 1. ​בעל/ת תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, חקלאות, גאוגרפיה, מדעי הים, או בתחום מדעי הסביבה/ הטבע או הנדסת סביבה או הנדסה כימית לרבות הנדסאים בתחום.
 2. ניסיון של 18 חודשים לפחות שנצבר ב-5 השנים האחרונות בטיפול ו/או ניטור ו/או במניעה של מפגעים סביבתיים, כאמור בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992, כגון: זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית וכדומה. 
 3. רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף. 
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005. 
 5. אנגלית ברמה סבירה לצורך קריאת ספרות מקצועית - ייבדק במכון אבחון. 
 6. עבודה בימים א-ה בין השעות 7:30-16:00. עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך.יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום. להורדת השאלון לחץ/י כאן
 3. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-16,900 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או כ-14,000 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,600 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-26 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

תיאור התפקיד:

כללי: יחידת הגנת הסביבה עוסקת בניהול תחום הגנת הסביבה, לרבות הטמעת נהלים רלוונטיים בעבודה, יישום מדיניות הגנת הסביבה בחברה והפעלת מפקחי הגנת הסביבה.

 1. ניהול צוות פקחי הגנת הסביבה העובדים בנמל אשדוד.
 2. ניהול תכנית האכיפה בתחום הגנת הסביבה בחברת הנמל.
 3. בקרה על תחום החומרים המסוכנים בנמל וטיפול בהיבטים רגולטוריים.
 4. ניהול פיקוח ובקרה על אחראי/ת הניקיון התפעולי.
 5. התעדכנות שוטפת בחקיקה, הוראות הדין והפסיקה בנושא הגנת הסביבה.
 6. דיווחים תקופתיים הנדרשים על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה ודיווחים על אירועים חריגים.
 7. קביעת סידור העבודה השבועי של העובדים.
 8. אפיון והכנה של מכרזים והתקשרויות עם קבלנים ונותני שירות בתחום הגנת הסביבה.
 9. אפיון שינויים ושיפורים בתחום הגנת הסביבה בחברה, לרבות ייזום פרויקטים סביבתיים.
 10. עריכת סיורים בשטח התפעולי לצורך בקרה אחר מילוי התנאים המוזכרים בהיתרים הסטטוטוריים שקיבלה חברת נמל אשדוד בתחום הגנת הסביבה וכן לצורך איתור מפגעים.
 11. הדרכת מנהלים, עובדים וקבלנים בנושא הגנת הסביבה.
 12. ביצוע בדיקות מעבדה של איכות המים, השפכים ועוד וביצוע דיגום בעת הצורך.
 13. ביצוע תפקיד מפקח/ת הגנת הסביבה בעת הצורך, מילוי מקום בהיעדרויות.
 14. ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. "תואר" משמעו - תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 7.  המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.