דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ראש/ת מחלקת מחשוב ומערכות מידע - מכרז פנימי חיצוני מס' 2210א'


תאריך אחרון להגשת מועמדות 10​.03.2022

 

 

החטיבה:                     משאבים, מחלקת מחשוב ומערכות מידע

מקום העבודה:             חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                      סמנכ"ל משאבים

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי המכרז:

 1. בוגר/ת תואר ראשון לפחות במדעי המחשב/ מערכות-מידע/ מדעים מדויקים/ מתמטיקה ומדעי המחשב/ הנדסת תוכנה/ הנדסת תעשייה וניהול במסלול התמחות במערכות מידע. 
  או:
  בוגר/ת תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע או תואר שני בניהול טכנולוגיית המידע.

 2. בעל/ת ניסיון של 7 שנים לפחות, שנצבר ב-10 השנים האחרונות ולאחר קבלת התעודה הנדרשת בתנאי 1, כמנהל/ת מקצועי/ת בתחום התקשוב ו/או בתחום מערכות מידע, בארגון הכולל 500 משתמשי קצה לפחות. 
 3. בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר במהלך 10 השנים האחרונות, בניהול 8 עובדים טכנולוגיים לפחות (כולל עובדים ללא יחסי עובד-מעביד וניהול מטריציוני). למען הסר ספק, ניהול עובדים במסגרת חוזה למתן שירותי ספקים/ קבלנים לא ייחשב לעניין זה.
 4. בעל/ת ניסיון של 7 שנים לפחות בהובלת פרויקטים ארגוניים טכנולוגיים חוצי ארגון בתחום התקשוב ו/או בתחום מערכות המידע. הניסיון כאמור צריך לכלול לפחות 5 פרוייקטים שכל אחד מהם בהיקף של חצי מיליון ₪ לפחות, או פחות פרוייקטים, ובלבד, שהיקפם המצטבר הוא 3 מיליון ₪ לפחות.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 6. אנגלית ברמה טובה לצורך קריאת חומר טכני ולניהול שיחות עם ספקי חו"ל - ייבדק במכון אבחון.
 7. כושר ביטוי בעברית (בכתב ובעל פה) – ייבדק במכון אבחון.
 8. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 9. ימי העבודה א-ה 7:30-16:00, נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות, לפי הצורך. כמו כן, נדרשת זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.


עדיפות:

לבוגר/ת קורס בהיקף של 200 שעות לפחות, בניתוח מערכות מידע או בניהול פרויקטים במערכות מידע או קורס מנהלי מערכות מידע (קורס מנמ"רים-CIO) או קורס ניהול טכנולוגיות (CTO).יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים בעברית הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת השכלה כנדרש בתנאי מכרז 1.
 4. רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.​
 6. לצורך בחינת מתן עדיפות, תעודת סיום קורס בהיקף של 200 שעות לפחות, בניתוח מערכות מידע או בניהול פרויקטים במערכות מידע או קורס מנהלי מערכות מידע (קורס מנמ"רים-CIO) או קורס ניהול טכנולוגיות (CTO), ככל שישנה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת במייל:
[email protected]

* רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

 1. ​ניהול מחלקת מחשוב ומערכות מידע ואחריות כוללת על תחומי תשתיות התקשוב ומערכות המידע בחברה, לרבות אחזקה ופיתוח. 
 2. גיבוש ויישום של מדיניות תשתיות המחשוב, התקשורת ומערכות המידע של חברת הנמל, בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי העבודה, ובקרה על יישום המדיניות. 
 3. תכנון תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות, בהתאם ליעדים האסטרטגיים של החברה, הוצאתן אל הפועל ומעקב ובקרה על יישומן. 
 4. תכנון וניהול תקציב המחשוב ומערכות המידע, שוטף והשקעות, ובקרה על הביצוע והמימוש שלו. 
 5. ניהול עובדי המחלקה, כולל הנחייה מקצועית ופיתוח מקצועי. 
 6. הובלה וניהול מכרזים והתקשרויות לרכש בתחום העיסוק של המחלקה וניהול חוזי ההתקשרות עם הספקים, הקבלנים ונותני השירות. 
 7. נושא/ת באחריות בתחומים הבאים:
      א. אחראי/ת לניהול הפיתוח, ההטמעה והתחזוקה של תשתיות התקשוב ומערכות המידע.
      ב. אחראי/ת לתפעול השוטף של כלל תשתיות המידע בחברה ולמתן שירות איכותי ללקוחות המחלקה.
      ג. אחראי/ת לשמירה על עדכניות טכנולוגית של התשתיות והמערכות, כולל ביצוע סקרים ובדיקות-שוק.
      ד. אחראי/ת ליישום טכנולוגי בתחום אבטחת-מידע וסייבר בהתאם להנחיות הממונים והרגולציה.
      ה. אחראי/ת לגיבוש והטמעת נהלים והוראות-עבודה הקשורים בעבודת המחלקה.
      ו.  אחראי/ת לגיוס עובדי IT בתאום עם מחלקת מ"א של החברה או באמצעות חוזים עם חברות השמה. 
 8. שותף/ה בניהול וניתוח הידע המצטבר ממערכות המידע של החברה לצורך תמיכה בקבלת החלטות. 
 9. הובלת מהלכי חדשנות טכנולוגית. 
 10. ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים.


 
הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר BSc, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה. יובהר כי למציגים תואר בהנדסת תעשיה וניהול, לצורך עמידה בתנאי מכרז 1, נדרשת התמחות במערכות מידע.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9.  רק פניות מתאימות תענינה.
 10.  מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.