דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ממונה/ת הגנת הסביבה- מכרז פנימי חיצוני 2215

תאריך אחרון להגשת מועמדות 08.03.2022

 

החטיבה:          לשכת מנכ"ל

כפיפות:           מנכ"ל החברה

העסקה בחוזה אישי

 

 

תנאי המכרז:

 1. בעל/ת תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, חקלאות, גאוגרפיה, מדעי הים, משפטים או בתחום מדעי הסביבה/ הטבע או הנדסת סביבה או הנדסה כימית לרבות הנדסאים בתחום.
 2. ניסיון של 3 שנים לפחות בתפקיד מנהל/ת יחידת הגנת הסביבה, שהינו בכפיפות למנכ"ל/ סמנכ"ל/ כפיף סמנכ"ל, או מקביליהם. 
 3. רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף. 
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005. 
 5. אנגלית ברמה סבירה לצורך קריאת ספרות מקצועית - ייבדק במכון אבחון. 
 6. עבודה בימים א-ה בין השעות 7:30-16:00. עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך.


יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצ​הרה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-31,400 ₪ ברוטו, הכולל תשלום עבור שעות נוספות גלובליות ותשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-27,500 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה. לשכר זה יתווסף תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת  במייל:
[email protected]

* רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

תיאור התפקיד:

כללי: יחידת הגנת הסביבה עוסקת בניהול תחום הגנת הסביבה, לרבות הטמעת נהלים רלוונטיים בעבודה, יישום מדיניות הגנת הסביבה בחברה והפעלת מפקחי הגנת הסביבה.

 1. ניהול יחידת הגנת הסביבה, לרבות ניהול משאבים, משימות, כח אדם ותהליכי פיקוח ובקרה.
 2. ניהול צוות עובדים, לרבות בקרה על סידור העבודה השבועי של העובדים, הנחיית עובדים, הדרכתם ובקרה על עבודתם.
 3. אחראי/ת לגיבוש ולביצוע מדיניות הנמל בתחום איכות הסביבה.
 4.  ניהול משא ומתן למול גורמי הרישוי והרגולציה: המשרד להגנת הסביבה, גופי התכנון, רספ"ן, כב"א, פיקוד העורף ורשויות סטטוטוריות אחרות במכלול נושאי איכות הסביבה.
 5. מייעץ/ת להנהלת הנמל ולדירקטוריון בנושא המדיניות הסביבתית.
 6. ניהול האכיפה בתחום הגנת הסביבה בחברת הנמל.
 7. ניהול תחום החומרים המסוכנים בנמל וטיפול בהיבטים רגולטוריים.
 8. ניהול מכרזים והתקשרויות והתקשרויות עם קבלנים ונותני שירות בתחום הגנת הסביבה.
 9. מנהל/ת מגעים עם רשויות רגולטוריות למתן פתרונות לבעיות סביבתיות בנמל ויוזם/ת תוכניות סביבתיות.
 10. בוחן/ת שיטות וטכנולוגיות חדשות לעבודות התפעול במגמה להקטין את ההשפעות הסביבתיות מהן.
 11. מבצע/ת מעקב אחר עמידת הנמל בהוראות החוק החלות על חברת הנמל, בשיתוף עם המחלקה המשפטית.
 12. עורך/ת סקרים, מחקרים ופעולות ניטור לזיהוי, כימות ומעקב אחר ההשלכות הסביבתיות של פעילות הנמל.
 13. משמש/ת כאחראי/ת היתר רעלים.
 14. התעדכנות שוטפת בחקיקה, הוראות הדין והפסיקה בנושא הגנת הסביבה.
 15. דיווחים תקופתיים הנדרשים על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה ודיווחים על אירועים חריגים.
 16. אפיון והכנה של מכרזים והתקשרויות עם קבלנים ונותני שירות בתחום הגנת הסביבה.
 17. אפיון שינויים ושיפורים בתחום הגנת הסביבה בחברה, לרבות ייזום פרויקטים סביבתיים.
 18. ביצוע מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.


הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. "תואר" משמעו - תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8.  המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.