דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

פקח/ית הגנת הסביבה – מכרז חיצוני 2220

תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.03.2022

 

המשרה הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 3 בפרק ההערות).

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

היחידה:         הגנת הסביבה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:         מנהלת הגנת הסביבה

העסקה בהסכם קיבוצי


תנאי המכרז:

 1. ​בעל/ת תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 7 לפרק ההערות). 
 2. ניסיון של 6 חודשים לפחות שנצבר ב-5 השנים האחרונות ב:
     א. 
  טיפול, פיקוח או ניטור בשטח של מפגעים סביבתיים כאמור בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992, כגון: זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית וכדומה או
     ב. 
  בפיקוח או ניטור בתחום פריקה /טעינה של חומרים בתפזורת. 
 3. רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף. 
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005. 
 5. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות: א' (6:30 – 14:30), ב' (14:30 – 22:30), ג' (22:30 – 6:30), סידור עבודה משתנה אחת לשבוע ובהתאם לצורכי היחידה והוראות הממונה, לרבות עבודה בימי שישי, מוצאי שבת, ערבי חג, מוצאי חג ובשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית ממונים. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות. 
 6. העבודה בעיקרה הינה עבודה בשטח התפעולי בכל תנאי מזג האויר.יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת השכלה בהתאם לתנאי סף 1.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.​
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

תנאי להעסקה:

מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד בעת ההעסקה. ראו הערה 9 בפרק ההערות.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-10,700 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,600 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-27 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
במייל:
[email protected]

* רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

יחידת הגנת הסביבה כללי: היחידה עוסקת בניהול תחום הגנת הסביבה, לרבות הטמעת נהלים רלוונטיים בעבודה, יישום מדיניות הגנת הסביבה בחברה ופיקוח בתחום הגנת הסביבה.

 1. עריכת סיורים בשטח התפעולי לצורך מעקב אחר מילוי התנאים המוזכרים בהיתרים הסטטוטוריים שקיבלה חברת נמל אשדוד בתחום הגנת הסביבה, לרבות תיעוד לצורך איתור וטיפול במפגעים.
 2. פיקוח כי עבודת הקבלנים מתבצעת בהתאם להוראות בתחום הגנת הסביבה.
 3. איתור זיהומי קרקע, זיהומי ים וטיפול בסילוק המפגעים.
 4. הדרכת עובדים וקבלנים בנושא הגנת הסביבה.
 5. פיקוח על עבודות ניקיון תפעולי.
 6. הזנת נתונים רלוונטיים בתוכנת המחשב.
 7. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 


הערות
:

 

 1. ​לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל. 
 3. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
     א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
     ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
     ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
     ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. 
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות. 
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבדק התאמה מקוון, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה. 
 7. תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד. 
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ. 
 9. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה. 
 10. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד. 
 11. רק פניות מתאימות תענינה. 
 12. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.