דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

סמנכ"ל/ית כספים משרה מס' 3000

​​​

17.3.2022

לחברת נמל אשדוד בע"מ
דרוש/ה
סמנכ"ל/ית כספים
משרה מס' 3000
תאריך אחרון להגשת מועמדות 6.4.2022

1. כללי:
חטיבת כספים בחברת נמל אשדוד מטפלת בתחומי הכלכלה והכספים בנמל. החטיבה משמשת כיחידת מטה ובקרה, לניהול התקציב, מאזנים, דו"חות כספיים, דיווחים על פי חוק ועל פי התקנות לדירקטוריון ולרשות החברות, ניהול השקעות, דיווחי סטטיסטיקה, הכנסות והוצאות, ניהול כספים, בילינג, הנהלת החשבונות, ניהול סיכונים פיננסיים ויישום תקנות  SOX, בדיקות כלכליות, פיתוח עסקי, ביטוח, ניהול הנכסים והמקרקעין ורישום מעקב אחר המלאי והמצאי בנמל. חטיבת כספים מונה כ-60 עובדים בתחום הכספים וכוללת את יחידת חשב החברה, מחלקת חישובים (בילינג), מחלקת כלכלה ונכסים, ממונה על התעריפים ומנהל הפיתוח העסקי.
2. להלן תיאור התפקיד סמנכ"ל/ית כספים בחברת נמל אשדוד:
2.1. אחריות על מערך הכספים בארגון: התחום הפיננסי והתחום הכלכלי.
2.2. ניהול חטיבת כספים ואחריות על הנושאים שבטיפולה כאמור, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
2.3. חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום אחריותו/ה.
2.4. אחריות על בניית אסטרטגיה פיננסית וכלכלית ותרגומה לתוכנית פעילות בהתאם למדיניות החברה, מצב השוק, המשק והמתחרים והנחיות רגולטוריות מחייבות.
2.5. יו"ר/ית ועדת מכרזים עליונה.
2.6. אחריות על הדו"חות הכספיים הרבעוניים והשנתיים של חברת הנמל, אשר ערוכים בהתאם לתקינה הבינלאומית – IFRS ובמתכונת של חברה ציבורית. 
2.7. חבר/ה בפורום השיווק של החברה, שותף בגיבוש ההסכמים המסחריים עם לקוחות החברה.
2.8. אחריות על מכלול נושאי המיסוי והפעילות מול שלטונות המס.
2.9. אחריות על יישום תהליך ה-SOX בחברת הנמל (תהליך מלא ולא ISOX).
2.10. אחריות על מערך בילינג מורכב (מעל 500,000 חשבוניות לשנה).
2.11. אחריות על ביצוע תחשיבים כלכליים, בדיקות כדאיות, עריכת תקציב החברה, בקרה תקציבית ותהליכי פיקוח.
2.12. פעילות מול גורמי רגולציה של חברת נמל אשדוד (פעילות שוטפת ופעילות לשיפור תהליכים), כגון: שלטונות מס הכנסה, רשות החברות, משרד האוצר ומשרד התחבורה.
2.13. ניהול משא ומתן עסקי.
2.14. שותף/ה בקביעת מדיניות ההשקעות של החברה, אחריות על ניהול ובקרה של כספים בהיקף של מעל מיליארד ₪ המושקעים בשוק ההון.
2.15. ליווי פיננסי של תהליכי פיתוח עיסקי.
2.16. אחריות על בקרת השכר, לרבות הפקת דוחות בקרה, השתתפות בדיונים על הסכמי שכר ושינוים מבניים, טיפול בתחשיבים האקטואריים המורכבים לסוגי הפנסיה הקיימים בחברה.
2.17. פיתוח מקצועי וניהולי של עובדי החטיבה.
2.18. פעילות שוטפת מול דירקטוריון החברה.
2.19. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל, לרבות הוספה או גריעה של תחומי אחריות. 

3. תנאי כשירות לתפקיד סמנכ"ל/ית כספים
3.1      תנאי הסף:
3.1.1 רו"ח מוסמך/ת ובעל/ת תואר אקדמי בחשבונאות/ כלכלה/ מינהל עסקים/ הנדסת תו"נ. 
3.1.2 בעל/ת ניסיון של 7 שנים לפחות בתחום הפיננסי, כאשר לפחות שלוש שנים מתוכן הינן בעריכה או בביקורת של דו"חות כספיים או באחריות על עריכת הדו"חות הכספיים, בגופים בעלי מחזור כספי/ מחזור פעילות/ הכנסות/ תקבולים ותשלומים של 300 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת משלוש שנים אלה (מחזור כספי בהתאם לדו"חות הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים).
3.1.3 ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול יחידה ארגונית המונה 15 עובדים לפחות (לא בהכרח בניהול ישיר), בתפקיד ניהולי בכיר/סמנכ"ל/ית בתחום הפיננסי בגופים עם מחזור כספי/ מחזור פעילות/ הכנסות/ תקבולים ותשלומים של 300 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מחמש שנים אלה (מחזור כספי בהתאם לדו"חות הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים).
3.1.4 המועמד/ת כשיר/ה להתמנות כדירקטור/ית בעל/ת מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעות מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005.
מובהר כי הערכת מיומנותו/ה החשבונאית והפיננסית של המועמד/ת תיעשה בידי וועדת האיתור, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו/ה, ניסיונו/ה וידיעותיו/ה בנושאים אלה:
א. סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת חברת נמל אשדוד או לחברות בסדר הגודל והמורכבות של חברת נמל אשדוד.
ב. תפקידיו/ה של רואה/ת החשבון המבקר/ת והחובות המוטלות עליו/ה.
ג. הכנת דו"חות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
3.1.5 לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה - 2005.
בהתייחס לכל תנאי הכשירות והקריטריונים, יובהר כי שנות הניסיון הנדרשות נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר ב-12 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים, ורק לאחר קבלת הזכאות לרישיון הנדרש בתנאי הסף וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת. עוד יובהר כי עבור ניסיון בחברת בת ייחשב מחזור כספי של חברת הבת ולא של חברת האם.

3.2     יתרון (ייבדק בשלב הקריטריונים הקשיחים):
תואר שני בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות. 

3.3    דרישות מחייבות נוספות המהוות תנאי סף: 
3.3.1 בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנב"ט החברה.
3.3.2 אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
3.3.3 כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ בעברית. שליטה טובה באנגלית.
3.3.4 נכונות לעבודה מאומצת, זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.

במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף בסעיפים המצטברים להלן:
לעניין דרישות הסף המפורטות בסעיף 3.1.2 לעיל, הניסיון הנדרש יהיה בחברות עם מחזור כספי/ מחזור פעילות/ הכנסות/ תקבולים ותשלומים של 400 מיליון ₪ לפחות בכל אחת מהשנים המצוינות (מחזור כספי בהתאם לדו"חות הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים). וגם;
לעניין דרישות הסף בדבר ניסיון ניהולי כאמור בסעיף 3.1.3, הניסיון הנדרש יהיה ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול יחידה ארגונית המונה 20 עובדים לפחות (לא בהכרח בניהול ישיר), בתפקיד סמנכ"ל/ית בתחום הפיננסי או כבעל/ת התפקיד הבכיר ביותר בתחום הפיננסי, וזאת בגופים עם מחזור כספי/ מחזור פעילות/ הכנסות/ תקבולים ותשלומים של 300 מיליון ₪ לפחות, בכל אחת מחמש שנים אלה (מחזור כספי בהתאם לדו"חות הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים).

3.4     כישורים נדרשים (ייבדקו בשלב הקריטריונים הרכים): 
3.4.1 מיומנויות ניהול עובדים - יכולת הובלה של אנשים ותהליכים.
3.4.2 יכולת חשיבה אסטרטגית ותרגומה לתכנית פעולה.
3.4.3 ראייה מערכתית.
3.4.4 תוקף אישי ואסרטיביות.
3.4.5 כושר ניהול מו"מ.
3.4.6 כושר ייזום וקבלת החלטות.
3.4.7 עמידה בתנאי לחץ.
3.4.8 יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
3.4.9 יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים והנהלת החברה על אורגניה.
3.4.10 אמינות ויושרה.
3.4.11 יכולת הבנה וניתוח אסטרטגי.
3.4.12 הבנה מסחרית ועסקית.
3.4.13 שירותיות.

4. יש להגיש את המסמכים הבאים:
4.1. קורות חיים בשפה העברית, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ודרכי יצירת קשר.
4.2. רישיון רו"ח מוסמך/ת.
4.3. תעודת תואר אקדמי בחשבונאות/ כלכלה /מינהל עסקים/ הנדסת תו"נ. 
4.5. טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים בחברה מלא וחתום. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
4.8. תעודת תואר שני בכלכלה או במינהל עסקים או בחשבונאות, ככל שישנה (מהווה יתרון).
4.9. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

אומדן פרופיל שכר: 80% נגזר שכר מנכ"ל החברה, כ- 40,100 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-36,200 ₪
​ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה), לא כולל תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי. המינוי ותנאי ההעסקה כפופים לאישור הדירקטוריון.
תקופת הכהונה של המועמד/ת שת/יזכה בתפקיד קצובה ל- 5 שנים בלבד. 
המנכ"ל רשאי להאריך הכהונה בשנתיים נוספות, בכפוף לאישור הדירקטוריון ובלבד שקיימת נחיצות בהמשך כהונתו/ה בתפקיד. 

נא להפנות את כל המסמכים הדרושים למכון פילת, למייל: 
לאחר משלוח המסמכים עליכם לקבל מייל אוטומטי ממכון פילת המעיד על הצגת המועמדות (לא כולל אישור על תקינות ושלמות המסמכים שהוגשו). במידה שלא יתקבל אישור על משלוח ממכון פילת, ניתן לפנות למייל [email protected]
    רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו מייל אוטומטי כאמור, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד. 


5. להלן  עיקרי תהליך האיתור:
5.1. ינופו על ידי ועדת האיתור כל המועמדים שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו, בהתאם למסמכים ולפרטים שנמסרו על ידם לרבות קורות החיים ששלחו בכתב, הבהרות ומידע משלים שנתבקש על ידי ועדת האיתור. 
5.2. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הנוספים/המחמירים, כאמור לעיל.  
5.3. עשרת המועמדים שקיבלו את הניקודים הגבוהים ביותר, תחת הקריטיריונים הקשיחים, יעברו לשלב הקריטריונים הרכים ויופנו למבדק התאמה לתפקיד במכון אבחון. מבדק ההתאמה ייערך על בסיס פרמטרים רלוונטיים למשרה ובאופן שוויוני בין המועמדים.
5.4. ועדת האיתור תראיין את כל המועמדים שנבחנו במבדק התאמה במכון האבחון. בראיונות אלה יתרשמו חברי ועדת האיתור ממידת התאמתם של המועמדים לתפקיד וינקדו אותם על פי הקריטריונים הרכים שנקבעו. חרף האמור, ככל שמכון האבחון ימצא כי מועמדים לא עומדים בתנאים שנקבעו על ידי ועדת האיתור, למשל רמת אנגלית, אז תהא רשאית הועדה לפסול את מועמדותם. 
5.5. ועדת האיתור רשאית, בכל שלב, לערוך שיחות עם ממליצים שפרטיהם ימסרו על ידי המועמד/ת. 
5.6. המועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תחת הקריטריונים הקשיחים (מהווים 60% מהציון המשוקלל) והקריטריונים הרכים (מהווים 40% מהציון המשוקלל), י/תועבר ע"י ועדת האיתור להמשך תהליך.
5.7. למועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תיערך בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון בחברה, כנדרש על פי דין. הבדיקה תיערך תוך הקפדה על הסודיות ושמירה על הפרטיות. קליטת המועמד/ת לעבודה בחברה מותנית באישור מנכ"ל החברה באשר לממצאי הבדיקות הנ"ל שנערכו למועמד/ת. 
5.8. ועדת האיתור תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם להנחיה מספר 1.1503 של היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ייצוג הולם למגזרים מסוימים".
5.9. לעניין זה: "הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם" – מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) וכן כל אוכלוסיה אחרת ככל שיקבע בדין, והכל לפי כל דין.
5.10. עם תום הליך האיתור דלעיל ועדת האיתור תמליץ על כשיר/ה אחד/ת מבין המועמדים, אשר יובא/תובא על ידי המנכ"ל לאישור הדירקטוריון. 

6. הערות:
6.1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים. ועדת האיתור תהא רשאית להשלים מסמכים נדרשים.
6.2. יש למלא את השאלון בפירוט. יובהר כי ועדת האיתור רשאית שלא לקחת בחשבון נתונים שלא מולאו בשאלון למועמד/ת למשרת סמנכ"ל/ית כספים בחברת נמל אשדוד בע"מ, לצורך בדיקת עמידה בתנאי הסף ולניקוד בהתאם לקריטריונים הקשיחים שנקבעו מראש. 
6.3. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
6.4. תואר אקדמי בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר  BSc או B.T. או MSc, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה.
6.5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה מקוונים במכון אבחון, מבדק אמינות, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
6.6. חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות או עד לאחר סיום שלב הקריטריונים הקשיחים ובכל מקרה, עד לתחילת שלב הראיונות.
6.7. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בהליך האיתור, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
6.8. קליטת המועמד/ת לעבודה הינה בכפוף לביצוע בדיקת רישום פלילי בהתאם לחוק המרשם הפלילי.
6.9. התפקיד נמנה עם תפקידי הנהלה ,הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951") חוק שעות עבודה"), ולפיכך לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה או כל חוק או תקנות שיתקנו או יבואו במקומו על ממלא/ת התפקיד והוא/היא לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלומים על פי חוק שעות עבודה. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המפורטת באומדן פרופיל שכר שמפורסם בנוסח ההליך נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לממלא/ת התפקיד אילו חלו עליו/ה הוראות חוק שעות עבודה.
6.10. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
6.11. החברה רשאית לבדוק אמיתות הנתונים שימסרו המועמדים בהליך האיתור, ככל שתמצא לנכון, בכפוף לשמירה על דיסקרטיות. 
6.12. מדובר במשרה מלאה, שכיר/ה בחוזה אישי.
6.13. רק פניות מתאימות תענינה.
6.14. סודיות תישמר בקפידה.
6.15. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
6.16. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.