דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חשמלאי/ת - מכרז פנימי חיצוני 2240

תאריך אחרון להגשת מועמדות 03.07.2022

 

מובהר כי במכרז זה מספר משרות לאיוש, כאשר משרה אחת מתוכן הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים.

 

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

היחידה:          חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

כפיפות:          מנהל עבודה

העסקה בהסכם קיבוצי


תנאי המכרז:   

 1. בעל/ת תעודת טכנאי/ת או הנדסאי/ת או מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה.
 2. בעל/ת רישיון ממשלתי בתוקף לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה –1985.
 3. ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתחזוקת מערכות חשמל תעשייתיות, דהיינו, לוחות חשמל בגודל 500A  לפחות ו/או מערכות חשמל בהספק 1000KVA לפחות.

  * יובהר כי שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות.
 4. רישיון נהיגה מסוג B לפחות בתוקף.
 5. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני - יבדק במכון אבחון.
 6. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות א' (6:30 עד 14:30), ב' (15:00 עד 22:30), ג' (22:30 עד 07:00), לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת ומוצאי חג, והכל בהתאם להסכם העבודה.
 7. העבודה כוללת עבודה בגובה, העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.


  תנאי להעסקה:
  מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל (בקו אווירי) במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 5 בפרק ההערות.


יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת טכנאי/ת/ הנדסאי/ת/ מהנדס/ת, בתחום חשמל/אלקטרוניקה.
 4. רישיון ממשלתי לעיסוק בעבודות חשמל ברמת חשמלאי מוסמך לפחות בהתאם לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה –1985.
 5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום​ - יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-13,800 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-5,700 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ- 34 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שהוגשו במועד וקיבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.


תיאור התפקיד:

כללי: תיקון ואחזקה של מערכות חשמל ובקרה בציוד מתמחה, כגון: מנופים, ספרדרים, מדלים, משפכים ועוד.

 1. אחריות על תקינות הכלים באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ותיקוני שבר.
 2. ביצועי תיקוני תקלות.
 3. ביצוע עבודות לפי כללי הבטיחות.
 4. דיווח שוטף על ביצוע המשימות המבוצעות על ידו/ה.
 5. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד (בקו אווירי), ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה לתפקיד.
 6. מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 8. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחן התאמה מקוון, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.
 9. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.
 10. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 11. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 12. רק פניות מתאימות תענינה.
 13. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.