דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לחברת נמל אשדוד בע"מ דרוש/ה היועץ/ת המשפטי/ת משרה מס' 2000

​​​

תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.10.2021

1. כללי:

תפקיד היועמ"ש: הובלה, ניהול וריכוז של הייעוץ משפטי להנהלת החברה ולכלל יחידותיה וכן לדירקטוריון החברה וועדותיו. 

 

2. להלן תיאור התפקיד היועץ/ת המשפטי/ת בחברת נמל אשדוד:

  1. 2.1. חבר/ת הנהלת החברה ושותף/ה להחלטות האסטרטגיות של החברה והוצאתן לפועל בתחום אחריותו/ה.
  2. 2.2. ייעוץ משפטי להנהלת החברה ולכלל יחידותיה וכן לדירקטוריון החברה וועדותיו.
  3. 2.3. בחינת תוקף משפטי של פעולות, הליכים ועסקאות שמתבצעים ע"י החברה, ואישורן במידת הצורך.
  4. 2.4. ניהול הלשכה המשפטית ואחריות על הנושאים שבטיפולה כאמור, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
  5. 2.5. ניהול היעוץ המשפטי בהליכי מכרזים והשתתפות בוועדות מכרזים.
  6. 2.6. ניהול מו"מ משפטי וניהול הייעוץ המשפטי במו"מ מסחרי לקראת חתימה על חוזים.
  7. 2.7. ניהול הטיפול המשפטי בתחומי פעילותה המסחריים והעסקיים של החברה.
  8. 2.8. ניהול הייעוץ המשפטי בניסוח הסכמים בתחום יחסי עבודה.
  9. 2.9. אחריות למתן חוות דעת משפטיות.
  10. 2.10. אחריות למתן פרשנויות בענייני תעריפים.
  11. 2.11. ניהול הטיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה או כנגדה.
  12. 2.12. ייצוג החברה בפני גורמי רגולציה, כגון: משרדי ממשלה, רשות החברות הממשלתיות, כנסת וועדותיה.
  13. 2.13. ניהול הייצוג המשפטי של  החברה בערכאות שיפוטיות ובהליכים משפטיים.
  14. 2.14. ניהול עבודתם של יועצים משפטיים חיצוניים המסייעים לעבודת הלשכה המשפטית.
  15. 2.15. ניהול הייעוץ המשפטי במענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
  16. 2.16. עדכון ההנהלה בחידושים משפטיים בעלי השלכה על התנהלות החברה והצפת סיכונים משפטיים צפויים.
  17. 2.17. השתתפות בישיבות דירקטוריון בהתאם לצורך.
  18. 2.18. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל, לרבות הוספה או גריעה של תחומי אחריות.


3תנאי כשירות למשרת היועץ/ת המשפטי/ת

  1. 3.1. תנאי הסף:

3.1.1. תואר ראשון במשפטים.

3.1.2. בעל/ת רישיון תקף לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

3.1.3. בעל/ת ניסיון של 10 שנים לפחות בעבודה כעו"ד וכחבר/ה בלשכת עו"ד, מתוכן ניסיון של 7 שנים לפחות בייעוץ משפטי בתחום המסחרי כלכלי למשרדים ממשלתיים ו/או לתאגידים סטטוטוריים ו/או לתאגידים עם מחזור כספי של 200 מיליון ₪ בשנה לפחות,  בכל אחת משבע השנים הנדרשות (מחזור כספי בהתאם לדו"חות הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים).

מובהר כי למונחים הבאים תהא המשמעות הבאה שלצדם:
"תחום מסחרי כלכלי" משמעו ניסיון בעריכת הסכמים ו/או מכרזים ו/או דיני חברות ו/או שוק ההון וניירות ערך. 

"מחזור כספי" משמעו:
א. עבור משרד ממשלתי – תקציב המשרד.

ב. עבור חברה ממשלתית ו/או גופים פרטיים ו/או כל תאגיד אחר – מחזור כספי.


3.1.4. ניסיון של 5 שנים לפחות באחד או יותר מתחומי המשפט הבאים: חברות, מכרזים, חוזים (*) ומשפט מנהלי (**).

(*) ניסיון בהסכמי עבודה ייחשב כניסיון בחוזים.
(**) ניסיון ברגולציה ייחשב כניסיון במשפט מנהלי.


   1. 3.1.5. ניסיון של 5 שנים לפחות בעריכת הסכמים מסחריים.
   2. 3.1.6. ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות משפטי או בהפעלת שני משרדי עורכי דין לפחות במקביל.

    3.1.7. מובהר כי המונח "צוות משפטי" משמעו 2 עובדים לפחות חוץ מהמועמד/ת עצמו/ה, שהנם עורכי דין או מתמחים.
   3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה - 2005.
   4. 3.1.8. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז ועל מנת למנוע הכבדה באורח בלתי סביר על ניהול הליך האיתור, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הבא שיחליף את תנאי סף 3.1.3 לעיל:

    "ניסיון של 12 שנים לפחות בעבודה כעו"ד וכחבר/ה בלשכת עו"ד, מתוכם ניסיון של 7 שנים לפחות בייעוץ משפטי בתחום המסחרי כלכלי למשרדים ממשלתיים ו/או לתאגידים סטטוטוריים ו/או לתאגידים עם מחזור כספי של 200 מיליון ₪ בשנה לפחות בכל אחת משבע השנים הנדרשות (מחזור כספי בהתאם לדו"חות הכספיים, לרבות על בסיס דו"חות מאוחדים)". ההגדרות שבסעיף 3.1.3 יחולו לגבי תנאי חלופי זה.

כללי : יובהר כי שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל, שנצבר ב-14 השנים האחרונות ורק לאחר קבלת הזכאות להסמכה הנדרשת בתנאי הסף. עוד יובהר כי עבור ניסיון בחברת בת ייחשב מחזור כספי של חברת הבת ולא של חברת האם).


3.2דרישות מחייבות נוספות, המהוות תנאי סף למכרז:

   1. 3.2.1. כושר ביטוי בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית ברמה גבוהה, לרבות לצורך ניסוח הסכמים בינלאומיים (ייבדק בשלב הקריטריונים הרכים).
   2. 3.2.2. אי הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
   3. 3.2.3. בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנב"ט החברה.


3.3. יתרונות (ייבדק בשלב הקריטריונים הקשיחים) :

   1. 3.3.1. ניסיון במהלך 14 השנים האחרונות בעריכת הסכמים מסחריים.
   2. 3.3.2. ניסיון במהלך עשר השנים האחרונות בייעוץ להנהלה בכירה.
   3. 3.3.3. סוג החברה בה נצבר הניסיון העונה על דרישות תנאי סף 3.1.3. במהלך עשר השנים האחרונות.
   4. 3.3.4. מחזורים כספיים של הגופים בהם נצבר הניסיון בהתאם לתנאי סף 3.1.3 במהלך עשר השנים האחרונות.
   5. 3.3.5. מספר תחומי המשפט בהם יש למועמד/ת ניסיון של 5 שנים לפחות מתוך תחומי המשפט הבאים: חברות, מכרזים, חוזים ומשפט מנהלי.

     
  1. 3.4. יתרונות (ייבדק בשלב הקריטריונים הרכים):
   1. תואר נוסף בתחומים פיננסיים.

     
  2. 3.5. כישורים נדרשים (ייבדקו בשלב הקריטריונים הרכים):
   1. 3.5.1. מיומנויות ניהול עובדים.
   2. 3.5.2. ראייה מערכתית רחבה.
   3. 3.5.3. כושר ניהול מו"מ.
   4. 3.5.4. עמידה בתנאי לחץ.
   5. 3.5.5. אסרטיביות.
   6. 3.5.6. יצירתיות בפתרון בעיות.
   7. 3.5.7. יכולת לרתום ממשקים לשיתופי פעולה.
   8. 3.5.8. יכולת עמידה בפני קהל, פורומים מקצועיים והנהלת החברה על אורגניה.
   9. 3.5.9. אמינות ויושרה.
   10. 3.5.10.  תודעת שירות גבוהה.4יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. 4.1. קורות חיים בשפה העברית, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ודרכי יצירת קשר.
  2. 4.2. תעודת תואר אקדמי ראשון במשפטים, וכן אישור רישיון תקף לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
  3. 4.3. שאלון מלא וחתום למועמד/ת למשרת היועץ/ת המשפטי/ת בחברת נמל אשדוד בע"מ – להורדת השאלון לחץ/י כאן
  4. 4.4. טופס הצהרה על קרובי משפחה המועסקים בחברה מלא וחתום. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה. להורדת הטופס לחץ/י כאן
  5. 4.5. הצהרת המועמד/ת בדבר היכרות מוקדמת, קשר או זיקה, בהתאם לרשימת בעלי התפקידים - להורדת טופס הצהרה המועמד/ת לחץ/י כאן
  6. 4.6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך. להורדת טופס הצהרת מועמד/ת לחץ/י כאן
  7. 4.7. תעודת תואר נוסף בתחומים פיננסיים, ככל שישנה (מהווה יתרון במכרז).
  8. 4.8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: 90% נגזר שכר מנכ"ל החברה, כ- 43,000 ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-39,900 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה), לא כולל תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה. העסקה בחוזה אישי. המינוי ותנאי ההעסקה כפופים לאישור הדירקטוריון.

תקופת הכהונה של המועמד/ת שת/יזכה בתפקיד קצובה ל-7 שנים בלבד.

 

נא להפנות את כל המסמכים הדרושים למכון פילת, למייל:

 [email protected]


לאחר משלוח המסמכים עליכם לקבל מייל אוטומטי ממכון פילת המעיד על הצגת המועמדות (לא כולל אישור על תקינות ושלמות המסמכים שהוגשו). במידה שלא יתקבל אישור על משלוח ממכון פילת, ניתן לפנות למזכירת ועדת האיתור במייל [email protected]

רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 


5. להלן  עיקרי תהליך האיתור:

  1. 5.1. ינופו על ידי ועדת האיתור כל המועמדים שלא עמדו בתנאי הסף שנקבעו, בהתאם למסמכים ולפרטים שנמסרו על ידם לרבות קורות החיים ששלחו בכתב, הבהרות ומידע משלים שנתבקש על ידי ועדת האיתור.
  2. 5.2. במקרה של הגשת מועמדויות ע"י מספר מועמדים שיעלה על 50 מועמדים, העומדים בכל תנאי הסף למכרז, יבוצע ניפוי נוסף בהתאם לתנאי הסף הנוספים/המחמירים, כאמור בסעיף 3.1.8 לעיל. 
  3. 5.3. שמונת (8) המועמדים שקיבלו את הניקודים הגבוהים ביותר תחת הקריטריונים הקשיחים יעברו לשלב הקריטריונים הרכים ויופנו למבדק התאמה לתפקיד במכון אבחון. מבדק ההתאמה ייערך על בסיס פרמטרים רלוונטיים למשרה ובאופן שוויוני בין המועמדים.
  4. 5.4. ועדת האיתור תראיין את כל המועמדים שנבחנו במבדק התאמה במכון האבחון. בראיונות אלה יתרשמו חברי ועדת האיתור ממידת התאמתו/ה של המועמד/ת לתפקיד.
  5. 5.5. הציון הסופי של כל אחד/ת מהמועמדים הינו בהתאם לניקוד המשוקלל המצטבר.
  6. 5.6. המועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר י/תועבר ע"י ועדת האיתור להמשך תהליך.
  7. 5.7. למועמד/ת בעל/ת הציון המשוקלל הגבוה ביותר, תיערך בדיקה ביטחונית, בדיקת גיליון תעבורתי ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון בחברה, כנדרש על פי דין. הבדיקה תיערך תוך הקפדה על הסודיות ושמירה על הפרטיות. קליטת המועמד/ת לעבודה בחברה מותנית באישור מנכ"ל החברה באשר לממצאי הבדיקות הנ"ל שנערכו למועמד/ת.
  8. 5.8. ועדת האיתור תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים, בהתאם להנחיה מספר 1.1503 של היועץ המשפטי לממשלה בנושא "ייצוג הולם למגזרים מסוימים".
   לעניין זה: "הקבוצות הזכאיות לייצוג הולם" – מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) וכן כל אוכלוסיה אחרת ככל שיקבע בדין, והכל לפי כל דין.
  9. 5.9. עם תום הליך האיתור דלעיל ועדת האיתור תמליץ על כשיר/ה אחד/ת מבין המועמדים, אשר יובא/תובא על ידי המנכ"ל לאישור הדירקטוריון.

    

6הערות:

  1. 6.1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
  2. 6.2. יש למלא את השאלון בפירוט. יובהר כי נתונים שלא מולאו בשאלון למועמד/ת למשרת היועץ/ת המשפטי/ת בחברת נמל אשדוד בע"מ, תהא רשאית וועדת האיתור שלא לקחתם בחשבון לבדיקת עמידה בתנאי הסף ולניקוד בהתאם לקריטריונים הקשיחים שנקבעו מראש.
  3. 6.3. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
  4. 6.4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה במכון אבחון, מבדק אמינות, בדיקה ביטחונית, בדיקת הגיליון התעבורתי ובדיקת כשירות רפואית.
  5. 6.5. חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות.
  6. 6.6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
  7. 6.7. קליטת המועמד/ת לעבודה הינה בכפוף לביצוע בדיקת רישום פלילי בהתאם לחוק המרשם הפלילי.
  8. 6.8. התפקיד נמנה עם תפקידי הנהלה ,הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, כמשמעותם בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 ("חוק שעות עבודה"), ולפיכך לא יחולו הוראות חוק שעות עבודה או כל חוק או תקנות שיתקנו או יבואו במקומו על ממלא/ת התפקיד והוא/היא לא יהיה/תהיה זכאי/ת לתשלומים על פי חוק שעות עבודה. למען הסר ספק מובהר, כי התמורה המפורטת באומדן פרופיל שכר שמפורסם בנוסח המכרז נקבעה כך, שהיא כבר כוללת בתוכה מרכיב של כל התשלומים שהיו מגיעים לממלא/ת התפקיד אילו חלו עליו/ה הוראות חוק שעות עבודה.
  9. 6.9. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
  10. 6.10. החברה רשאית לבדוק אמיתות הנתונים שימסרו המועמדים בהליך האיתור, ככל שתמצא לנכון, בכפוף לשמירה על דיסקרטיות.
  11. 6.11. ועדת האיתור רשאית בכל שלב לערוך שיחות עם ממליצים שפרטיהם ימסרו על ידי המועמד/ת.
  12. 6.12. מדובר במשרה מלאה, שכיר/ה בחוזה אישי.
  13. 6.13. רק פניות מתאימות תענינה.
  14. 6.14. סודיות תישמר בקפידה.
  15. 6.15. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
  16. 6.16. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.