דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפקח/ת עבודות מסגרות וקונסטרוקציה - מכרז פנימי חיצוני 2005

תאריך אחרון להגשת מועמדות 05.04.2020

 

 

היחידה:                       חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה:                חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                        מהנדס מכונות נמלי

העסקה בהסכם קיבוצי

 

 

תנאי סף:

 1. מי שיש לו/ה או היתה לו/ה הסמכה לריתוך ע"י גוף המוכר ע"י הועדה הלאומית לריתוך כמסמיך רתכים, לרמה L-H045 לפי תקן ישראלי 127 חלק א' או הסמכה שוות ערך (ראו סעיף 5 וסעיף 6 בפרק ההערות).
 2. בעל/ת 12 שנות לימוד לפחות, וגם בעל/ת ניסיון של 10 שנים לפחות כמסגר/ית או כרתך/ת, כאשר חמש שנים לפחות מתוך תקופה זו, למועמד/ת היתה את ההסמכה המפורטת בתנאי סף 1.
  או
  טכנאי/ת מכונות (מוכר על ידי מה"ט) או הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות, וגם בעל/ת  ניסיון של  שנתיים לפחות בעבודה כמסגר/ית או כרתך/ת עם ההסמכה המפורטת בתנאי סף 1
  או
  בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות בפיקוח על עבודות מסגרות/ריתוך בתעשייה.
 3. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.

 

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני  - ייבדק במכון אבחון.
 2. ידע בתהליכי מסגרות/ריתוך, כולל קריאת שרטוטים טכניים– ייבדק במבחן מקצועי מקדים ו/או בראיון.
 3. העבודה כוללת עבודה בגובה –הכשרה תינתן ע"י חברת הנמל.
 4. עבודה 6 ימים בשבוע. א-ה 6:30-14:30, ו' 6:30-13:30, נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, בהתאם לצורך. בנוסף, תיתכן עבודה בשעות בלתי שגרתיות וכן בימי מנוחה במקרים חריגים, בהתאם לצורך (בממוצע שלוש פעמים בשנה).
 5. כשירות רפואית לתפקיד.

 

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. אישור על סיום 12 שנות לימוד לפחות או תעודת הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות או טכנאי/ת מכונות מוכר ע"י מה"ט.
 3. תעודת הסמכה לריתוך, מטעם גוף המוכר ע"י הועדה הלאומית לריתוך כמסמיך רתכים, לרמה L-H045  לפי תקן ישראלי 127 חלק א' או שווה ערך. ככל שאין תעודה תקפה, יש להגיש העתק מהתעודה שפג תוקפה.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום- נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם .

   
  אומדן פרופיל שכר: כ- 12,700 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

  במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 4,100 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-48 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

   

  נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
  במייל:
  [email protected]

  * רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

  * לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.  תיאור התפקיד:
 1. פיקוח על ביצוע עבודות מסגרות/ריתוך בציוד הנמלי, למשל, מנופים, משפכים, מדלים וציוד נייד וכדומה.
 2. תכנון תכנית עבודה לקבלן והכנת הזמנות עבודה במערכות הממוחשבות (פניה להצעות מחיר וכדומה), לרבות הזמנות חומרים וחלפים הדרושים לביצוע המשימות.
 3. השתתפות בהכנת מפרטים טכניים למכרזים אשר בתחום אחריותו/ה.
 4. תיאום עבודות מול הקבלן ומול הגורמים בנמל.
 5. הוצאת אישורי עבודה בנמל לקבלן, למשל, מבחינת בטיחות וביטחון.
 6. הכנת הוראות עבודה והוראות אחזקה לציוד נמלי.
 7. בניית מפרטים לחלפים לאחזקה, כולל המלצות לעיתוד.
 8. ביצוע תדריכים לקבלן, למשל תדריכי בטיחות.
 9. ניהול, מעקב ודיווח ביצוע בפרויקטים.
 10. מטלות נוספות בהמשך להנחיית הממונים.

 

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. הסמכה "שוות ערך"  תיבדק ותאושר ע"י הגורמים המקצועיים בחברה.
 6. יובהר כי גם מועמדים שהסמכתם אינה בתוקף רשאים להגיש מועמדות. 
 7. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 8. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.
 9. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.
 10. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 11. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 12. רק פניות מתאימות תענינה.
 13. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.