דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהנדס/ת בטיחות- מכרז פנימי חיצוני 2030

תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.09.2020

 

היחידה:           תפעול, מסופים וים

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:          סמנכ"ל תפעול

העסקה בחוזה אישי

 

 

תנאי המכרז:

 1. בעל/ת אישור כשירות בתוקף לשמש בתפקיד ממונה/ת בטיחות בעבודה ואישור מכין תכנית לניהול הבטיחות, מטעם מפקח/ת עבודה ראשי/ת במשרד העבודה.
 2. בעל/ת תואר אקדמי במדעי הטבע/ טכנולוגיה/ הנדסה (ראו הערה 8 בפרק ההערות).
 3. בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות בתפקיד ממונה/ת על הבטיחות, הכולל בשנים אלו ניסיון בבניית תכניות בטיחות ובכתיבת הוראות בטיחות, בארגון בתעשייה הכבדה המונה לפחות 300 עובדים.
 4. ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול צוות עובדים ביחידת בטיחות.
 5. בעל/ת רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.
 7. אנגלית ברמה טובה- ייבדק במכון האבחון.
 8. ימי עבודה ושעות עבודה: ימים א-ה, 8.5 שעות ביום. בנוסף, נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך, לרבות בשבתות וחגים במצבי חירום, הכל בהתאם לדין, וכן זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.
 9. המועמד/ת הזוכה ת/יחויב להשלים קורס אחראי/ת רעלים תוך 3 חודשים ממועד קליטתו/ה.
 10. מינוי מועמד/ת למשרה מותנה באישור מפקח העבודה האזורי במשרד העבודה.

 

  

יתרונות:

 1. תואר שני לפחות בתחום הנדסת בטיחות.
 2. הכשרה לטיפול בחומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה.

 

  

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. אישור כשירות בתוקף לשמש בתפקיד ממונה/ת בטיחות בעבודה מטעם מפקח/ת עבודה ראשי/ת במשרד העבודה.
 4. אישור מכין תכנית לניהול הבטיחות מטעם מפקח/ת עבודה ראשי/ת במשרד העבודה.
 5. תעודת השכלה כנדרש בתנאי מכרז 2.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום -  נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il  ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, הערבית או הצ'רקסית  נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ- 23,500-25,500 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב,

או כ-20,500-22,500 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה) ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 3,000 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-20 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

 

 

תיאור התפקיד:

1.      נושא/ת באחריות המקצועית לניהול הבטיחות, החירום ועזרה ראשונה בנמל.

2.      משמש/ת כממונה הבטיחות בעבודה של החברה ומבצע תפקידיו כמוגדר בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) – התשנ"ו 1996.משמש/ת כמומחה וכיועץ/ת מקצועי/ת בתחומו/ה למנכ"ל ולהנהלת החברה בנושאי בטיחות, גיהות תעסוקתית וחומרים מסוכנים (חומ"ס) כמוגדר בתקנות ארגון ופיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 1996.

3.      גיבוש תכנית שנתית לניהול הבטיחות בנמל בהתאם לתקנות ופועל ליישומה בהתאם למדיניות החברה.

4.      התווית מדיניות הבטיחות, עם המנכ"ל, ופיתוח השיטות והכלים ליישומה.

5.      ניהול יחידת הבטיחות, לרבות צוות חירום וצוות הטיפול בנזקים.

6.      ביצוע חישובים הנדסיים לצורך היבטי בטיחות בפריקה, טעינה, אחסון ושינוע חומ"ס.

7.      כתיבה ועדכון נהלים והוראות עבודה בתחום הבטיחות, הגיהות התעסוקתית והחומ"ס, וכן ייעוץ בהיבט בטיחות לכתיבת הוראות עבודה בחטיבות השונות.

8.      הנחייה מקצועית בהיבט הבטיחות והגיהות התעסוקתית של הגורמים הרלוונטיים בחברה בכל הקשור לפעילות התפעולית המתבצעת בנמל.

9.      וידוא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים בנמל ובקרה על תקינות התקני הבטיחות, ציוד המגן האישי, כלי העבודה והציוד החייב בבדיקה תקופתית.

10. פיקוח בשטח: מתן הנחיות בנושא בטיחות בעבודה בהתאם לנהלים ולהוראות העבודה, מניעת סיכונים בטיחותיים ומציאת פתרונות לעבודה בטוחה.

11. ביצוע תחקירים לתאונות עבודה ואירועי "כמעט ונפגע", ניתוח הנתונים, הפקת הלקחים למניעת הישנות אירועי הבטיחות, וידוא הדרכת עובדים באשר לנסיבות וללקחים שהופקו ובקרה כי הלקחים מיושמים.

12. ריכוז ניהול הידע, המידע והנתונים בתחומי הבטיחות וביצוע פעילות להטמעת נושאים אלה בתרבות הארגונית ובתהליכי העבודה בחברה.

13. ריכוז כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ואירועי "כמעט ונפגע" שאירעו בנמל.

14. ריכוז תהליכי ניהול הסיכונים בתחום הבטיחות, לרבות סקר הסיכונים וביצוע בקרה שתהליכים אלו מתבצעים במחלקות החברה ואתריה ושהאמצעים לצמצום הסיכונים מיושמים.

15. ייזום וביצוע פעילויות הדרכה לעובדים, קבלנים ומבקרים בנושא בטיחות וחומ"ס, בשיתוף פעולה עם מדור הדרכה, וביצוע פעולות להעלאת המודעות לנושא הבטיחות בקרב העובדים.

16. מתן הרשאות בטיחות לביצוע עבודות תחזוקה על ידי עובדי החברה או על ידי חברות קבלן.

17. מתן הוראה על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובדים או בריאותם.

 

18. וידוא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות, תיעוד ממצאי הבדיקות ויידוע בהשלכות ובאמצעים שצריך לנקןט.

19. מעורבות בתהליכי הרכש – שילוב דרישות מקצועיות בתחום הבטיחות, באפיון ובמפרטים של השירותים, המוצרים והתשתיות, תוך התעמקות בתוכן ההנדסי של הציוד, יכולת לנתח אנליזות חוזק וסימולציות בהיבטי הבטיחות שמציגים היצרנים. בדיקת עמידה בדרישות הבטיחות של ההצעות המוגשות.

20. ביצוע ניהול תחזוקה ושדרוג מוצרים ושירותים בתחום הבטיחות.

21. מנחה מקצועית את נאמני הבטיחות של הנמל, מרכז את עבודת ועדת הבטיחות הנמלית ומשמש כמזכיר הועדה.

22. ייצוג הנמל בנושאי בטיחות למול  הרשויות וגורמים חיצוניים, ומדווח למפקח אזורי בהתאם לנדרש.

23. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 4. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי, תואר בניהול טכנולוגיה.
 9. מועמדים שיזומנו לראיון בנמל יתבקשו להציג תכניות בטיחות שכתבו.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 11. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 12. רק פניות מתאימות תענינה.