דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מתמחה בלשכה המשפטית למרץ 2020– מכרז חיצוני מס' 9065

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12.01.2020

 

 

היחידה: הלשכה המשפטית

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. סטודנט/ית לתואר ראשון, או בוגר/ת תואר ראשון במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.
 2. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב משפחה" - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.  תנאים מחייבים נוספים:
 1. אנגלית ברמה סבירה – ייבדק במבדק התאמה.
 2. תנאי להעסקה: זכאי/ת להירשם כמתמחה בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א, 1961.  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. גיליון ציונים של כל שנות לימודיו/ה המועמד/ת לתואר ראשון בפקולטה למשפטים, הכולל את שם מוסד הלימודים בו לומד/ת או למד/ה המועמד/ת ותעודת בוגר/ת תואר ראשון, לבעלי תואר.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים בפורטל הארגוני. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 7. אומדן פרופיל שכר: כ-7,500 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

  נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת 
  במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

* לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

 

תיאור התפקיד:

משרה זמנית לשנת ההתמחות, בלשכה המשפטית של חברת נמל אשדוד, שכחברה ממשלתית, כפופה לחוק חובת המכרזים , תשנ"ב- 1992 ותקנותיו.

 1. סיוע בניסוח חוזים ומכרזים ובלווי הליכי מכרז והשתתפות בוועדות מכרזים.
 2. סיוע בייעוץ משפטי שוטף ליחידות החברה.
 3. סיוע בהכנת חוות דעת משפטיות.
 4. סיוע בכתיבת נהלי החברה ועריכתם.
 5. סיוע בטיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
 6. סיוע במענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
 7. מטלות נוספות על-פי הנחיית היועצת המשפטית.


  הערות:
          
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. יובהר כי בעל/ת הדירוג הגבוה ביותר במכרז ת/יוכרז כזוכה.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 8. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.