דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עורך/ת דין בלשכה המשפטית- מכרז פנימי/ חיצוני 6010

תאריך אחרון להגשת מועמדות 05.04.2016היחידה: הלשכה המשפטית
מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
העסקה בחוזה אישי על תקני

תנאי סף:

 1. בוגר/ת תואר ראשון במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או בעל/ת השכלה משפטית כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א -1961.
 2. ‏בעל/ת רישיון לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל לשנת 2016.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בעבודה כעורך/ת דין, שנצבר בחמש (5) השנים האחרונות.
 4. ניסיון של שנה לפחות בעריכת מסמכי מכרז, בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 ותקנותיו.
 5. ניסיון של שנה לפחות במתן ייעוץ משפטי בתחום דיני המכרזים למשרד ממשלתי או לחברה ממשלתית או לגוף ציבורי הכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב משפחה" - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005

* מובהר כי לעניין הניסיון הנדרש בתנאי סף 4 ו- 5 לעיל בלבד, ניתן יהיה להחשיב ניסיון שנצבר בתקופת ההתמחות, כחלק משנות הניסיון הנדרשות.

תנאים נוספים מחייבים:

 1. ידע מקצועי בכל אחד מהתחומים הבאים: דיני חברות (בפרט: חברות ממשלתיות), דיני מכרזים, דיני חוזים, משפט מנהלי.
 2. עברית ברמה טובה מאוד בכתב ובעל פה.
 3. אנגלית ברמה טובה בכתב ובעל פה.

יתרון:

 1. ניסיון של שנה לפחות כעו"ד בחברה ממשלתית.
 2. ניסיון של שנה לפחות בעריכת מכרזים בינלאומיים (בשפה האנגלית).

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכתובת למכתבים וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, לרבות ציון דוגמאות למכרזים, לרבות באנגלית, ככל שישנם, שערך/ה המועמד/ת.
 2. תעודת תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או תעודות המעידות על השכלה משפטית כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עו"ד, תשכ"א-1961.
 3. רישיון ישראלי בתוקף לעריכת דין מטעם לשכת עוה"ד בישראל.
 4. תעודת הסמכה מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.
 6. לתשומת לבך, לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.


אומדן פרופיל שכר: כ-14,400 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור אחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.
נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, פקס: 03-6244472, מייל: [email protected]

תיאור התפקיד:

 1. ניסוח חוזים ומכרזים, ליווי הליכי המכרז והשתתפות בוועדות מכרזים.
 2. עריכת מו"מ משפטי וליווי מו"מ מסחרי לקראת חתימה על חוזים.
 3. הכנת חוות דעת משפטיות בנושאים שונים.
 4. ייעוץ משפטי שוטף ליחידות החברה.
 5. טיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה או כנגדה בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
 6. ייצוג החברה בפני גורמי רגולציה, כגון: משרדי ממשלה, רשות החברות הממשלתיות, כנסת וועדותיה.
 7. מענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
 8. כתיבת נהלי החברה ועריכתם.
 9. מטלות נוספות על פי הנחיית היועצת המשפטית.

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות למדור שכר. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. המועמדים יחויבו בביצוע מבחן מקצועי לבדיקת ידע כנדרש בתנאי המכרז, מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6.  המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך שנתיים.
 7. "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.