דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כלכלן/ית בתחום בילינג – מכרז פנימי חיצוני 7010

תאריך אחרון להגשת מועמדות 21.02.2017מדובר במשרה זמנית המוגבלת לשנה, לצורך החלפת עובדת, ולחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה.היחידה:           מחלקת חישוביםמקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי סף:

 1. תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות בהצטיינות.  
 2. ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר ב-3 השנים האחרונות, בעבודה עם בסיסי נתונים, לרבות הגדרה, שליפה ועיבוד נתונים.

יתרון:

תואר אקדמי במשפטים.

תנאים נוספים:

 1. כושר ביטוי גבוה מאד בעברית בכתב ובע"פ – ייבדק במבחן מקצועי מקדים ו/או במכון אבחון.
 2. כושר ביטוי באנגלית בכתב ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 3. שליטה ב-EXCEL – ייבדק במבחן מקצועי מקדים.
 4. עבודה בימים א'-ה', בין השעות 7:30-16:00. עבודה בשעות נוספות, לרבות עבודה בימי שישי, וערבי חג, על פי הצורך והנחיית ממונים.
 5. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

לתשומת לבך, לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מס' תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ופירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות בהצטיינות.
 4. הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה מלאה וחתומה - נמצאת בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

   

אומדן פרופיל שכר: כ-11,900 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

 

תיאור התפקיד:

כללי: מחלקת הבילינג אחראית על חיוב לקוחות חברת הנמל בגין שירותי נמל ושירותים נוספים הניתנים להם. בין הלקוחות נמנים סוכני אוניה, סוכני מכס, יבואנים, יצואנים, משלחים בינלאומיים, לקוחות פרטיים ועוד. ממלא/ת התפקיד מבצע/ת עבודת מטה כלכלית.

 1. ניהול תקציב ההנחות של החברה., לרבות בקרה אודות ההנחות.
 2. כתיבת הסכמים מסחריים והוראות ביצוע לחיוב בהתאם להם ומעקב אחר הביצוע בפועל.
 3. ניסוח מסמכי מטה מול גורמי פנים וחוץ, לרבות: יועצים משפטיים, משרדי ממשלה, גורמי רגולציה, מיסוי ועוד.
 4. איסוף נתונים תפעוליים מגורמים נמליים ומגורמי חוץ.
 5. שליפת נתונים כמותיים וכספיים ועיבודם בחתכים שונים.
 6. בחינה משפטית של סוגיות מול הלשכה המשפטית.
 7. מתן מענה לפניות לקוחות.
 8. הפקת דו"חות בקרה.     
 9. פיתוח דו"חות ותהליכי בקרה.
 10. עריכת תחשיבים כלכליים.
 11. ריכוז נתוני המחלקה לצורך הד"וחות הכספיים, התאמות נתונים בין מערכות ועדכון דו"חות הדירקטוריון התקופתיים.
 12. ניתוח מגמות כלכליות מהדו"חות הכספיים של החברה לדירקטוריון.
 13. הפקת חשבוניות חיוב ללקוחות לאחר בדיקת מסמכים רלוונטיים ובקרה על תהליך שחרור/קבלת מטענים ו/או אוניות, בהתאם לצורך.
 14. הכנת מצגות לפי הצורך.
 15. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.           

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 3. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית ומעבר שלהם בהצלחה.  
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 8. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.