דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ממונה ציוד- מכרז פנימי חיצוני 7035

                 תאריך אחרון להגשת מועמדות 02.06.2017

 

היחידה: מחלקת ציוד

מקום עבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות: ראש מחלקת ציוד        

הדרגה: במכרז פנימי 01-ב+ בדירוג בכירים / במכרז חיצוני העסקה בחוזה אישי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תואר אקדמי בתחום הנדסת מכונות.
 2. בעל/ת ניסיון של 6 שנים לפחות בכתיבת מפרטים טכניים לציוד הנדסי, למשל מנופים ניידים ו/או ציוד נייד כגון: מלגזות, שופלים וגוררים.  ראו הערה 7 בפרק ההערות.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.

   
  תנאים נוספים מחייבים:
 1. אנגלית טכנית ברמה טובה מאוד – כתיבה, דיבור, קריאה – ייבדק במכון האבחון.
 2. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל.
 3. שעות העבודה: ימים א'-ה', 07:30-16:00. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך וכן  זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.

 

יתרון:

ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בשמונה השנים האחרונות, בהכנת מסמכי מכרזים פומביים מקומיים/בינלאומיים לרכש טובין ו/או שירותים בשפה האנגלית ובכלל זה ניסיון בכתיבת מפרטים טכניים למכרזים בשפה האנגלית.

לעניין זה- "מכרזים"- לפי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 ו/או לפי פקודת העיריות ותקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 מכוחן.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 3. תעודת תואר ראשון הנדרש בתנאי סף 1.
 4. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר להעסקה בחוזה אישי: כ-19,200-23,600₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או  כ-15,500-19,900₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-3,300-4,300 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

 

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל:

ashdodport@keinan-sheffy.co.il

 

תיאור התפקיד:

כללי: מחלקת ציוד אחראית על כל ההיבטים הקשורים לתחזוקת המנופים, המלגזות וכן יתר הציוד המתמחה, כגון מנופי גשר ושער שהינם מנופים גדולים המשמשים לפריקה וטעינה של מכולות, וכן מנופי חוף המשמשים לפריקת מטענים כגון מתכות, עצים ותפזורות, וכן, הציוד הנייד בנמל שהינו מלגזות קלות וכבדות ומשאיות גורר. בנוסף, באחריות המחלקה ניהול משק החשמל בנמל. ממלא/ת התפקיד משמש/ת כגורם המקצועי האמון על איפיון רכש הציוד הנייד, ציוד נלווה והכנת הוראות עבודה ונהלים לאחזקתו.

 1. כתיבת מפרטים טכניים לרכש ציוד הנדסי נייד, מתקנים וציוד נלווה בהתאם לתקציב ההשקעות של חברת הנמל.
 2. שותפ/ה בהליכי מכרזי רכש לציוד.
 3. הכנת תנאי סף ואמות מידה.
 4. ליווי ואפיון רכש מוצרים משלימים כגון: דלק, שמנים, אביזרים וכדומה.
 5. השתתפות בהכנת מסמכי פנייה ליצרנים לקבלת הצעות.
 6. בדיקת הצעות טכניות של הספקים.
 7. ריכוז הוועדה הטכנית (ועדה המתכנסת לאישור יציאה למכרז לפני ועדת מכרזים).
 8. ריכוז הצעות של היצרנים, לרבות הכנת טבלאות השוואה והמלצות רכישה לדיוני ועדת מכרזים. 
 9. הכנת מפרטי ההזמנה ואישורם בועדה מקצועית.
 10. בדיקות ציוד אשר יסופק, בהתאם למפרטי ההזמנה ולמפרט הטכני שבמכרז.
 11. התעדכנות בחידושים ובהתפתחויות בתחום הציוד הנייד והמתקנים הנמליים בעולם.
 12. ליווי, קבלה והטמעה של כלים חדשים במחלקת תפעול ובמחלקת ציוד.
 13. אחריות להכנת תכנית ההדרכה לעובדי מחלקת ציוד לתחזוקת הכלים החדשים בשיתוף עם היצרנים השונים.
 14. סיוע למחלקת הדרכהבהכנת תדריכים טכניים להפעלת הציוד.
 15. מעקב אחר תקינות, יעילות ושימושיות הציוד בחברה.
 16. בדיקת מצב הציוד והכנת המלצות לגריטה והחלפת הציוד המיושן.
 17. עריכת ניסויים, בדיקות, מחקרים ופיתוח של ציוד חדש, למתן המלצות לגבי התאמת הציוד לעבודה התפעולית.
 18. מתן המלצות להצטיידות בחלקי חילוף עבור הציוד הנרכש.
 19. ניהול ארכיון ספרות טכנית מקצועית לציוד אשר בתחום אחריותו/ה.
 20. מטלות נוספות על פי הנחית הממונים.

 

הערות

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 4. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה, בדיקה בטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 7. שנות הניסיון נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש בתנאי סף 1.
 8. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 9. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 10. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.
 12. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.