דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פנימי חיצוני 7045 – אחראי/ת תצפית ים

תאריך אחרון להגשת מועמדות 02.06.2017

 

היחידה:           מחלקת ים

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:         

 1. קצין ימי שהינו חובל בכיר (חובל ראשון) לפחות מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002.
 1. רישיון נהיגה  B בתוקף.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. כושר ביטוי בעברית בכתב ובעל פה ברמה טובה מאוד- ייבדק במכון האבחון.
 1. כושר ביטוי באנגלית בעל פה ברמה טובה- ייבדק במכון האבחון.
 2. עבודה במשמרות כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים, בהתאם לסידור עבודה. נדרשת זמינות טלפונית 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. עבודה במשמרות/שעות נוספות על פי הצורך.
 3. שליטה בהפעלת מערכות ממוחשבות, לרבות OFFICE.

  תנאים להעסקה:
 1. מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה.
 2. המועמד/ת הנבחר/ת יחויב/תחויב בביצוע הסמכות והכשרות, הנדרשות על פי הוראות רספ"ן, לרבות השתתפות בקורסים שייקבעו על ידי רספ"ן ובלוחות הזמנים שייקבעו על ידי רספ"ן.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות כתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת הסמכה לקצין ימי שהינו חובל בכיר (חובל ראשון) לפחות מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002.
 3. רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף. 
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.


  אומדן פרופיל שכר: כ-11,600 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

  במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-3,300 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

   

  נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il


  תיאור התפקיד:

1.       רקע: יחידת תצפית ים משמשת כ"מרכז פיקוח" לבקרת כניסה/יציאה של אוניות לנמל ואחראית לניהול ובטיחות התעבורה הימית, על בסיס הנחיות תקנות השייט הבינלאומי (אימ"ו) והוראות רספ"ן. אחראי/ת תצפית ים, משמש/ת במקביל ובנוסף לתפקידו/ה כאחראי/ת תצפית ים גם כאחראי/ת משמרת.

2.       כאחראי/ת התצפית:

 1. ניהול התצפית, לרבות ניהול משאבים, תקציב, ניהול כוח אדם ותהליכי פיקוח ובקרה.
 2. אחריות על הפעילות השוטפת של התצפית 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
 3. השתתפות בישיבות הנהלת המחלקה וייעוץ מקצועי בנושא פעילות התצפית.
 4. אחריות על תקינות המכשור בתצפית ובמקלט, המשמש תצפית חלופית לשעת חירום.
 5. בקרה על קיום נהלים וכן גיבוש נהלים חדשים.
 6. מתן אישור לכשירות עובדים חדשים בתצפית לאחר שעברו הכשרה ובחינה.
 7. ייזום קורסים של הסמכה והכשרה לעובדי התצפית.
 8. ווידוא נוכחות עובדים במשמרות ודיווח נוכחות למדור שכר.
 9. הכנת סידור עבודה חודשי לצוות התצפית בהתאם לחוק ולהסכמים קיבוציים.
 10. ביצוע הערכת עובדים לעובדי התצפית.

 

3.       כאחראי/ת משמרת:

 1. ניהול עבודת המשמרת, לרבות התצפיתנים/ות במשמרת.
 2. איסוף מידע רלוונטי על תעבורת כלי שייט באזור הנמל באמצעות הפעלת מערכת VTS על כל מרכיביה, כולל מכ"מ, RDF ((Radio Direction Finder, רדיו טלפון, מצלמות טלוויזיה, מערכת תקשורת וכן מערכות מחשוב רלוונטיות.
 3. איסוף נתונים רלוונטיים מאוניות המתקרבות לנמל, כגון: סוג מטען, שוקע, אורך אוניה, והעברתם למדור תכנון.
 4. קבלת נתונים (הודעות לימאים) מהרשויות הרלוונטיות, כגון: רספ"ן, חיל הים, המכון המטאורולוגי, וכן מאחראי/ת המשמרת הקודמת, והעברתם לגורמים הרלוונטיים, בהתאם להנחיות רמ"ח ים, לרבות הפצת אזהרות מטאורולוגיות.
 5. קבלת תוכנית העבודה היומית התפעולית בנמל ממדור תכנון, המציינת, בין היתר, את סדר הכניסה/ יציאה/ עיתוק אוניות, הנדרש לביצוע במשמרת.
 6. ריכוז המידע שקיבל/ה מהגורמים השונים לסדר פעולות אחד של כניסה/ יציאה/ עיתוק אוניות במשמרת, תוך שמירה על כללי התור התפעולי ובתאום עם מדור תכנון.
 7. מתן הנחיות לכלי השייט בדבר תעבורתם בנמל: כניסה לנמל ויציאה מהנמל ואזורי עגינה.
 8. העברת הנחיות ביצוע לנתבים, עובדי גוררות ועובדי עגינה בעת כניסת כלי שייט ויציאתם מאזורי העגינה והנמל, לרבות תיאום עם הנתבים את סדר הניתוב של כלי השיט.
 9. העברת מידע שוטף לנתבים ולכלי השיט שבתחום הנמל באשר למיקומם ותנועתם של כלי השיט בנמל, מכשולים לניווט הנמל וכל מידע אחר הנחוץ לשמירת בטיחות השיט ובטיחות החיים בים בתחום הנמל, לרבות מתן הנחיות בהקשר זה לגורמים שונים, כגון: חוות הדגים, כלי שיט שבשירות האסדות, חברות קבלניות הפועלות בשטח הנמל.
 10. ביצוע מעקב שוטף אחר תעבורת כלי השייט, כולל הכוונה והתראה אם כלי השייט עתיד להיכנס לאזורים מסוכנים עד עליית הנתב לאנייה.
 11. תיאום בין צלילות אזרחיות וצבאיות בתחומי הנמל  לבין כלי השייט הפועלים בנמל.
 12. תיעוד נתונים: רישום והקלטה של נתונים לצורך מעקב ושחזור, מילוי יומנים ועדכון תנועות כלי השייט באופן ידני ו/או ממחושב.
 13. יידוע הגורמים הרלוונטיים בדבר התפתחות מזג אויר חריג, כגון: סערה, ראות לקויה, רוחות חזקות.
 14. במצבי חירום ההתנהלות בהתאם לנהלי החברה.

4.       מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.