דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ראש/ת מחלקת משאבי אנוש ומנהל - מכרז חיצוני 7065

תאריך אחרון להגשת מועמדות 21.07.2017
לעניין הליך זה בלבד ניתן לפנות למזכירת הועדה לתפקיד רמ"ח משאבי אנוש ומנהל, פלורי פייגל, במייל florif@ashdodport.co.il

תיאור המשרה:  ראש/ת מחלקת משאבי אנוש ומנהל

החטיבה:          משאבים

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            סמנכ"ל משאבים

תנאי העסקה:   נא ראו סעיף 2 להערות המכרז

תנאי סף:

 1. בעל/ת תואר אקדמי ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: מדעי ההתנהגות, מדעי החברה, משאבי אנוש, לימודי עבודה, משפטים, כלכלה, מנהל עסקים, הנדסת תעשיה וניהול (ראה/י סעיף 6 לפרק הערות).    
 2. ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה בתחום משאבי אנוש, הכולל לפחות 3 נושאים שיפורטו להלן, בארגון המונה לפחות 300 עובדים. הנושאים: גיוס, קליטה, הדרכה, שכר ותגמולים, טיפול בפרט, רווחה, פרישה, יחסי עבודה, יעוץ ארגוני.

  יובהר, כי שנות הניסיון בעבודה בתחום משאבי אנוש כאמור בסעיף 2 לעיל, נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר ב-8 השנים האחרונות, ובלבד שמשך הניסיון באותו ארגון הוא לפחות 12 חודשים וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות, שנצבר ב-7 השנים האחרונות, בניהול צוות עובדים המונה 10 עובדים לפחות, לרבות ניהול עקיף.
 4. בעל/ת אזרחות ישראלית.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. 'קרוב/ת משפחה' - כהגדרת/ה בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) תשס"ה – 2005.

  דרישות מחייבות נוספות, המהוות תנאי סף למכרז:
 1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בעברית ברמה גבוהה – ייבדק במבדק ההתאמה.
 2. כושר ביטוי בע"פ באנגלית ברמה סבירה – ייבדק במבדק ההתאמה.
 3. יחסי אנוש טובים – ייבדק במבדק ההתאמה.
 4. יכולת גבוהה בניהול עובדים ובעבודת צוות – ייבדק במבדק ההתאמה.
 5. יכולת ניהול מו"מ עם עובדים - ייבדק במבחן ההתאמה.
 6. עמידה בבדיקה ביטחונית ובבדיקת רישום פלילי.
 7. נכונות לשעות עבודה מרובות, מעבר לשעות העבודה הרגילות, לפי הצורך.
 8. זמינות לתפקיד בהתאם לנדרש.

  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. לתשומת ליבך, לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 2. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 3. תעודת תואר אקדמי ראשון לפחות כנדרש בסעיף 1 לתנאי הסף.
 4. צילום תעודת זהות.
 5. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום- נמצא בלוח דרושים באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.

   

  אומדן פרופיל שכר בהעסקה בחוזה אישי: כ-31,600 ₪ ברוטו, הכולל תשלום עבור שעות נוספות גלובליות ותשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-27,700 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה. לשכר זה יתווסף תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, שאלון למועמד/ת, תעודת תואר אקדמי, צילום תעודת זהות, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il.

תיאור התפקיד:
חטיבת משאבים בחברת נמל אשדוד אחראית על ניהול ופיתוח של המשאב האנושי, המינהל ועל ניהול ופיתוח מערכות המיחשוב והתקשורת בחברה. החטיבה עוסקת במגוון תחומים, כגון: גיוס, קליטה, שכר, הערכת עובדים, קידום וניוד עובדים, הדרכה, יחסי עבודה, פיתוח ארגוני, תקינה, רווחה, פרישה, בטיחות בתעבורה, מנהלה, הסעדה, הסעים, רכב, וכן הטמעה, פיתוח וקידום פרויקטים בתחום המחשוב והתקשורת בנמל.

באחריות מחלקת משאבי אנוש ומיהל מגוון נושאים הנוגעים לגיוס, קליטה, שכר, קידום וניוד עובדים, הדרכה, יחסי עבודה, רווחה, פרישה, מנהלה, הסעדה, הסעים, רכב.

 1. ניהול מחלקת משאבי אנוש ומנהל, לרבות ניהול משאבים, תקציב, כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
 2. שותף/ה במסגרת המחלקה להתווית מדיניות משאבי האנוש של החברה.
 3. ניהול וביצוע תכנית העבודה השנתית בתחום משאבי אנוש ומנהל בהתאם ליעדים האסטרטגיים של החברה.
 4. ניהול יחידות המשנה הכפופות לו/ה, לרבות: מדור פרט ושכר, מדור הדרכה, מדור משאבים לוגיסטיים, מפעל הספר.
 5. אחריות על הכנת תקציב השקעות ותקציב רגיל של המחלקה, לרבות תקציב תנועת כח אדם, תקציב הדרכה, תקציב שעות נוספות, תקציב נסיעות חו"ל.
 6. הכנת דיווחים תקופתיים להנהלה ולדירקטוריון החברה על פי הנהלים וצרכי העבודה.
 7. אחריות על יישום הסכמי העבודה.
 8. אחריות  על גיוס, קליטה ושיבוץ של עובדים, באמצעות מכרזים פנימיים ופומביים.
 9. אחריות על טיפול בחוזי העסקה אישיים.
 10. אחריות על הכנת תכניות הדרכה והשתלמויות תקופתיות לעובדי החברה ומעקב אחר ביצוע תכניות ההדרכה בפועל.
 11. אחריות להגדרת החברה כרשות הסמכה מטעם משרד הכלכלה.
 12. ביצוע מעקב אחר תקני כח אדם בחברה ומצבת עובדים, לרבות עדכון המצבה בהתאם לנדרש ושינוי שיבוץ עובדים.
 13. אחריות על טיפול בפרישת עובדים וסיום העסקת עובדים, על פי הנהלים.
 14. פיקוח על שרותי הבריאות ותיאום עבודת רופא הנמל, לרבות בתחום רפואה תעסוקתית ומעקב סקר רפואי, בהתאם לתקנות.
 15. אחריות לנושא משק לשעת חרום, לרבות תקנים בחרום, צווי ריתוק, העברת עובדים וציוד בחרום.
 16. אחריות על ניהול הליכי בחירת עובדים מצטיינים, נמלי וארצי.  
 17. פיקוח על המשמעת בעבודה, לרבות ביצוע הליכי שימוע משמעתי.
 18. אחריות לטיפול בנושאים משפטיים שונים, לרבות תאום עבודתם של יועצים משפטיים פנימיים וחיצוניים של החברה, כולל הופעה בבתי הדין לעבודה או בבתי משפט אחרים.
 19. ניהול ידע בתחום משאבי האנוש והמנהל והעצמה מקצועית של עובדי המחלקה.
 20. ייזום וניהול  ההתקשרויות בתחום משאבים לוגיסטיים, כגון: ליסינג, ניקיון תפעולי/משרדי,   הסעדה, הסעות והובלה, רכש ציוד חשמל.
 21. אחריות על טיפול בנסיעות מקצועיות לחו"ל של נציגי החברה.
 22. אישור הזמנות רכש טובין ושירותים שבתחום אחריותו/ה במערכות הממוחשבות.
 23. משמש/ת יו"ר ועדת ירודי כושר, חבר/ה בועדת תזונה, חבר/ה בועדת מועצת יצור משותפת במינהל, יו"ר/חבר/ה בועדות מקצועיות בכפוף לנהלי החברה, חבר/ה בוועדת בטיחות, חבר/ה בועדת מתנות, חבר/ה בועדות מכרזים בתחום עיסוקו/ה.
 24. חבר/ה בפורום הנהלה מורחב.
 25. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שהמועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה מועמד/ת שלא מקרב עובדי החברה או עובד/ת מקרב עובדי החברה המועסק/ת בחוזה אישי, הוא/היא יועסק/תועסק בתפקיד זה בחוזה אישי.

  ככל שהמועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה עובד/ת מקרב עובדי החברה המועסק/ת בהסכם קיבוצי הוא/היא יועסק/תועסק בתפקיד זה בהסכם קיבוצי במתח דרגות 01-ב+ בדירוג בכירים. מועמד/ת מקרב עובדי החברה שמועסק/ת בהסכם קיבוצי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר, מתבקש/ת לפנות למזכירת הועדה במייל florif@ashdodport.co.il .
 3. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. נדרש כי הניסיון המצוין בתנאי סף 2 יהווה את עיקר פעילותו/ה של המועמד/ת בשנים האמורות בתנאי סף זה.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית ומעבר שלהם בהצלחה.
 8. המועמד/ת הנבחר/ת לא יוכל/לא תוכל להשתתף במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ במשך  שנתיים.
 9. חברת הנמל רשאית לאתר מועמדים למשרה זו גם באמצעות איתור אקטיבי, עד המועד האחרון להגשת המועמדות.
 10. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.