דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מסגר/ית- מכרז חיצוני 7095

תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.11.2017

 

החטיבה: חטיבת לוגסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ
כפיפות: מנהל עבודה מסגרות
העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף

 1. בוגר/ת  12 שנות לימוד לפחות.
 2. מוסמך/ת לריתוך ע"י גוף המוכר ע"י הועדה הלאומית לריתוך כמסמיך רתכים, לרמה L-H045 לפי תקן ישראלי 127 חלק א' או הסמכה שוות ערך (ראה/י סעיף 6 להערות).
 3. ניסיון של 8 שנים לפחות כמסגר/ית.

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. ידע בקריאת שרטוטים טכניים לעבודות ריתוך ומסגרות – ייבדק בראיון.
 2. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בעת ההעסקה.
 3. העבודה כוללת עבודה בגובה –הכשרה תינתן ע"י חברת הנמל.
 4. עבודה במשמרות א' ו-ב' (06:30-14:30, 15:00-22:00).

  יתרון:

  בעל/ת תעודת הנדסאי מכונות.

  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 3. תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד לפחות.
 4. תעודת הסמכה לריתוך, מטעם גוף המוכר ע"י הועדה הלאומית לריתוך כמסמיך רתכים, לרמה L-H045  לפי תקן ישראלי 127 חלק א' או שווה ערך.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-13,800 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה. במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-1,700 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-37 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

 1. ביצוע עבודות המסגרות והריתוך בציוד התפעולי, על פי השרטוטים ותוך שימוש בכלי מדידה.
 2. ביצוע עבודות לפי כללי בטיחות.
 3. דיווח לממונה על ביצוע המשימות באופן שוטף.
 4. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונים.

  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת התאמה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. הסמכה שוות ערך תיבדק ותאושר ע"י הגורמים המקצועיים בחברה.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.