דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

כלכלנים בתחום בילינג – מכרז חיצוני 8020

תאריך אחרון להגשת מועמדות 13.04.2018

 

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על ארבע שנים.  לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה לא מוגבלת לתקופה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 4 שנים.

 

2 משרות מתוך 5 המשרות לאיוש הינן ייעודיות לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 1 בפרק ההערות).

 

תיאור המשרה: כלכלן/ית בתחום בילינג

היחידה:           מחלקת חישובים

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ראש חולייה

העסקה בחוזה אישי                  

 

תנאי סף:

תואר ראשון בכלכלה/ חשבונאות וגם בעל/ת ניסיון באחת מהאפשרויות הבאות:

 1. ניסיון של  חצי שנה לפחות, שנצבר ב-3 השנים האחרונות, בעבודה עם מערכת BILLING.
 2. ניסיון של  חצי שנה לפחות, שנצבר ב-3 השנים האחרונות, בעבודה עם בסיסי נתונים, לרבות כתיבת שאילתות בשפת SQL.

או

תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות עם ממוצע תואר 80 ומעלה.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. כושר ביטוי באנגלית בכתב ברמה טובה- ייבדק במבחן מקצועי מקדים ו/או במכון אבחון.
 2. שליטה ב-EXCEL וידע כלכלי -  ייבדק במבחן מקצועי מקדים.
 3. עבודה בימים א'-ה', בין השעות  7:30-16:00. עבודה בשעות נוספות, בממוצע שעה נוספת ביום, לרבות עבודה בתורנות בימי שישי, וערבי חג, על פי הצורך והנחיית הממונים.
 4. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. עבור אפשרות ראשונה בתנאי סף - תעודת תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות, עבור אפשרות שנייה בתנאי הסף -  תעודת תואר ראשון בכלכלה/חשבונאות עם גיליון ציונים המציין ממוצע 80 לפחות.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום- להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 4. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
  יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 


אומדן פרופיל שכר: כ-11,900₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, , מייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

כללי: מחלקת הבילינג אחראית על חיוב לקוחות חברת הנמל בגין שירותי נמל ושירותים נוספים הניתנים להם. בין הלקוחות נמנים סוכני אוניה, סוכני מכס, יבואנים, יצואנים, משלחים בינלאומיים, לקוחות פרטיים ועוד.

ממלא/ת התפקיד מבצע/ת עבודת חשב/ת בכיר/ה לחיוב לקוחות/בילינג וכן מטלות נוספות בתחום:

 1. הפקתה חשבוניות חיוב ללקוחות לאחר בדיקת מסמכים רלוונטיים.
 2. איסוף נתונים תפעוליים מגורמים נמליים ומגורמי חוץ.
 3. מתן מענה לפניות לקוחות.
 4. בקרה אחר תהליכי שחרור/קבלת מטענים ו/או אוניות וטיפול בחריגים.
 5. הפקת דו"חות בקרה.     
 6. פיתוח דו"חות ותהליכי בקרה.
 7. עריכת תחשיבים כלכליים.
 8. ריכוז הטיפול בנושא מתן הנחות ללקוחות.
 9. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.           

 

הערות:

 1. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 2. בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 3. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 4. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית, כולל מבחן לבדיקת ידע רלוונטי, כגון בתחום הכלכלה וב-EXCEL, ומעבר שלהם בהצלחה.
 8. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.  
 9. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.