דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שרברב/ית – מכרז פנימי חיצוני 8040

תאריך אחרון להגשת מועמדות 13.05.2018

 

 

היחידה:           מחלקת לוגיסטיקה והנדסה

מקום עבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ראש מדור בינוי ותחזוקה                      

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. תעודת בוגר/ת 12 שנות לימוד לפחות וגם בעל/ת תעודת בוגר/ת לימודי שרברבות שמוכרת ע"י משרד התמ"ת והכלכלה וגם בעל/ת ניסיון של  3 שנים לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתחום שרברבות.

  או

  בעל/ת תעודת הנדסאי טכנולוגיות מים וגם בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתחום זה.
 2. בעל/ת רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף.

   

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. עבודה 6 ימים בשבוע. א-ה 6:30-14:30, ו' 6:30-13:30, נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות לפי הצורך, לרבות בשעות בלתי שגרתיות.
 2. התפקיד כולל עבודה בחלל מוקף, כגון שוחות, ועבודה בגובה.
 3. ידע בקריאת תוכניות בניין – ייבחון במבחן מקצועי מקדים.
 4. ידע בשרברבות –  ייבחן במבחן מקצועי מקדים.
 5. כשירות רפואית וכושר גופני תקין– ייבדקו על ידי רופא החברה.
 6. במידה שת/ייבחר מועמד/ת שהינו/ה הנדסאי/ת כאמור בתנאי הסף סעיף 1, ת/יידרש המועמד/ת לעבור קורס שרברבות.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בוגר/ת 12 שנות לימוד לפחות וגם בעל/ת תעודת בוגר/ת לימודי שרברבות המוכר ע"י משרד התמ"ת/כלכלה או תעודת הנדסאי טכנולוגיות מים.
 3. רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף. 
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד  www.ashdodport.co.ilולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 אומדן פרופיל שכר: כ-13,100 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך  בכ-3,100 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-43 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור תפקיד:

 1. תחזוקת מערכות חימום מים חשמליות בקיבולת ביתית ותעשייתית.
 2. התקנה ותחזוקה של מערכות מים מסוגים שונים עד קוטר "16 לרבות החלפת מגופים, ייצור ותיקון קטעי צנרת ואביזריהם.
 3. התקנה וקריאה של מוני מים לסוגיהם.
 4. תחזוקה והתקנה של מערכות ביוב ודלוחין לרבות שחרור סתימות.
 5. תיאום ופיקוח על עבודות בתחום רשת המים, הביוב והניקוז.
 6. פיקוח ואישור חשבונות לספקים וקבלנים, כגון: תחזוקת מערכות ביוב ותיעול, מערכת ממוחשבת לקריאת מונים מרחוק, שיפוצים, בינוי ותחזוקת מבנים, איתור תשתיות תת קרקעיות ודליפות.
 7. תיעוד ומיפוי רשת המים והביוב.
 8. הגדרת מק"טים לחלקים וחומרי טובין, לרבות ביצוע דרישות וקבלת החומרים.
 9. ביצוע עבודות על פי שרטוטים ותכניות בניין.
 10. שימוש במערכות ממוחשבות, כגון מערכת לקריאות שירות ולהזמנת טובין.
 11. הפעלת מלגזה לצרכי העבודה.
 12. ביצוע מטלות נוספות על פי הוראות הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 7. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 8. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס.
 9. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 10. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 11. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 12. רק פניות מתאימות תענינה.