דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ממונה ציוד- מכרז חיצוני 8075

​תאריך אחרון להגשת מועמדות 14/08/2018 היחידה: מחלקת ציודמקום עבודה: חברת נמל אשדוד בע"מכפיפות: ראש מחלקת ציוד            תנאי סף:בעל/ת תואר אקדמי בהנדסת מכונות.בעל/ת ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון הנדסי, או בכתיבת מפרטים טכניים לציוד הנדסי / הוראות תחזוקה לציוד הנדסי / הוראות הפעלה לציוד הנדסי. (לעניין זה, "ציוד הנדסי"- למשל מנופים ניידים ו/או ציוד נייד, (כגון: מלגזות, שופלים וגוררים), או מערכות ומתקנים מכאניים/ מערכות שינוע). ראו הערה 7 בפרק ההערות. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.תנאים נוספים מחייבים:אנגלית טכנית ברמה טובה מאוד – כתיבה, דיבור, קריאה – ייבדק במכון האבחון. העבודה כוללת עבודה בגובה. העובד/ת הנבחר/ת ת/יוסמך לעבודה בגובה ע"י חברת הנמל. ידע בתכנון הנדסי, במפרטים טכניים/ הוראות תחזוקה/ הוראות הפעלה – ייבדק בוועדת קליטה.שעות העבודה: ימים א'-ה', 07:30-16:00. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך וכן  זמינות למענה טלפוני מעבר לשעות העבודה.תנאי לקליטה - רישום בפנקס המהנדסים בתחום הנדסת מכונות. יש להגיש את מסמכים הבאים:קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.שאלון למועמד/ת לתפקיד ממונה ציוד מלא וחתום- להורדה לחץ כאן.תעודת תואר אקדמי בהנדסת מכונות. אישור זכאות לתואר ראשון כאמור, ככל שבנמצא.רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בפורטל הארגוני ובלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.  נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד. תיאור התפקיד:כללי: מחלקת ציוד אחראית על כל ההיבטים הקשורים לתחזוקת המנופים, המלגזות וכן יתר הציוד המתמחה, כגון מנופי גשר ושער שהינם מנופים גדולים המשמשים לפריקה וטעינה של מכולות, וכן מנופי חוף המשמשים לפריקת מטענים כגון מתכות, עצים ותפזורות, וכן, הציוד הנייד בנמל שהינו מלגזות קלות וכבדות ומשאיות גורר. בנוסף, באחריות המחלקה ניהול משק החשמל בנמל. ממלא/ת התפקיד משמש/ת כגורם המקצועי האמון על איפיון רכש הציוד הנייד, ציוד נלווה והכנת הוראות עבודה ונהלים לאחזקתו. כתיבת מפרטים טכניים לרכש ציוד הנדסי נייד, מתקנים וציוד נלווה בהתאם לתקציב ההשקעות של חברת הנמל.שותפ/ה בהליכי מכרזי רכש לציוד.הכנת תנאי סף ואמות מידה.ליווי ואפיון רכש מוצרים משלימים כגון: דלק, שמנים, אביזרים וכדומה.השתתפות בהכנת מסמכי פנייה ליצרנים לקבלת הצעות.בדיקת הצעות טכניות של הספקים.ריכוז הוועדה הטכנית (ועדה המתכנסת לאישור יציאה למכרז לפני ועדת מכרזים).ריכוז הצעות של היצרנים, לרבות הכנת טבלאות השוואה והמלצות רכישה לדיוני ועדת מכרזים.  הכנת מפרטי ההזמנה ואישורם בועדה מקצועית.בדיקות ציוד אשר יסופק, בהתאם למפרטי ההזמנה ולמפרט הטכני שבמכרז.התעדכנות בחידושים ובהתפתחויות בתחום הציוד הנייד והמתקנים הנמליים בעולם.ליווי, קבלה והטמעה של כלים חדשים במחלקת תפעול ובמחלקת ציוד.אחריות להכנת תכנית ההדרכה לעובדי מחלקת ציוד לתחזוקת הכלים החדשים בשיתוף עם היצרנים השונים.סיוע למחלקת הדרכה בהכנת תדריכים טכניים להפעלת הציוד.מעקב אחר תקינות, יעילות ושימושיות הציוד בחברה.בדיקת מצב הציוד והכנת המלצות לגריטה והחלפת הציוד המיושן.עריכת ניסויים, בדיקות, מחקרים ופיתוח של ציוד חדש, למתן המלצות לגבי התאמת הציוד לעבודה התפעולית.מתן המלצות להצטיידות בחלקי חילוף עבור הציוד הנרכש.ניהול ארכיון ספרות טכנית מקצועית לציוד אשר בתחום אחריותו/ה.מטלות נוספות על פי הנחית הממונים. הערותלא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.ככל שהמועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה מועמד/ת שלא מקרב עובדי החברה או עובד/ת מקרב עובדי החברה המועסק/ת בחוזה אישי, הוא/היא יועסק/תועסק בתפקיד זה בחוזה אישי. אומדן פרופיל שכר להעסקה בחוזה אישי: כ-24,200- 29,300₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או כ-20,500-25,600 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-5,500-4,400 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-30 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.ככל שהמועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה עובד/ת מקרב עובדי החברה המועסק/ת בהסכם קיבוצי הוא/היא יועסק/תועסק בתפקיד זה בהסכם קיבוצי במתח דרגות 01-ב+ בדירוג בכירים.4.       המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת כשירות רפואית.5.       בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.6.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.7.       שנות הניסיון נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש בתנאי סף 1.8.       השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.9.       "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.10.   המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.11.   רק פניות מתאימות תענינה.12.   מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.​