דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפקח/ת עבודות תחזוקה – מכרז פנימי חיצוני 8080

תאריך אחרון להגשת מועמדות 21.08.2018

 

היחידה:          חטיבת לוגיסטיקה והנדסה, מחלקת בינוי

מקום עבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:          ראש מדור בינוי ותחזוקה

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת הנדסאי/ת או בעל/ת תואר ראשון בהנדסה באחד מהתחומים הבאים: בנין/אדריכלות/הנדסה אזרחית, הרשום/ה בפנקס, ראו הערה 4 בפרק ההערות.
 2. בעל/ת ניסיון של ארבע שנים לפחות, שנצבר ב-8 השנים האחרונות, בכל ארבעת התחומים להלן: פיקוח על עבודות בניין ותחזוקה, פיקוח על שיפוץ מבנים, הכנת כתבי כמויות להזמנות עבודה או לפרוייקטים מתוכננים והכנת חשבונות (בדיקת חשבונות שמוגשים ע"י קבלנים/ספקים). ראו הערה 5 בפרק ההערות.
 3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.

תנאים נוספים מחייבים:

 1. שליטה ב – AUTOCAD: ייבדק במבחן מקצועי מקדים.
 2. עבודה בשעות נוספות, לרבות בשעות בלתי שגרתיות. במקרים חריגים עבודה בשבתות וחגים, לפי הצורך.

יתרון:

מנהל/ת עבודה מוסמך/ת על ידי משרד הכלכלה/העבודה בתחום בנייה.

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום – להורדת השאלון לחץ/י כאן.
 3. תעודת תואר מהנדס/ת בנין/אדריכלות/הנדסה אזרחית או תעודת הנדסאי/ת בתחומים אלו. 
 4. למהנדס/ת תעודת רישום בפנקס המהנדסים ולהנדסאי/ת תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
 5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא אתר האינטרנט www.ashdodport.co.il ובפורטל הארגוני. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.
   

אומדן פרופיל שכר: כ-12,500 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או כ-9,600 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-1,900 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-27 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד

כללי: מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית בחברת נמל אשדוד. המחלקה אחראית לבינוי ותחזוקה של: מבנים יבשתיים וימיים, מסלולי נסיעה, משטחי אחסון, פסי עגורנים, מערכות מים, ביוב וניקוז, מערכות תת קרקעיות של חשמל ותקשורת, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכונים להגברת לחץ מים ושאיבת ביוב, כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה ושילוט, גינון, ריהוט ונגרות, מיזוג אוויר. ממלא/ת התפקיד יועסק/תועסק בעבודות תכנון, ניהול, תיאום ופיקוח הקשורים בעבודות תחזוקה ושיפוצים בתחומים הבאים: מבנים יבשתיים, תשתיות ותחזוקה בהתאם לפירוט לעיל.

 1. הכנת תכניות עבודה בתחומי התחזוקה והשיפוצים, לרבות ריהוט וארגונומיה משרדית.
 2. הכנת מסמכי מכרז, לרבות מפרטי בנייה, תכניות מפורטות, כתבי כמויות ואומדנים כספיים.
 3. תיאום עם גורמי פנים וחוץ לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ושיפוצים.
 4. פיקוח על ביצוע עבודות תחזוקה ושיפוצים על ידי קבלנים, לרבות בתחומי הגינון ומיזוג האוויר.
 5. בדיקת כמויות וחשבונות מול קבלנים וספקים.
 6. איסוף נתונים תחזוקתיים לצורך הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציבים.
 7. ייזום פעולות שיקום ושדרוג בתחום התחזוקה והשיפוצים.
 8. שימוש במערכות ממוחשבות שונות לצורך שרטוט תוכניות, ביצוע הזמנות רכש טובין ורכש שירותים וניהול מכרזים, כגון: SAP, רמדור, אוטוקאד וכד'.
 9. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

     

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 4. למהנדס/ת נדרש רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ולהנדסאי/ת נדרש רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים.
 5. שנות הניסיון נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת תעודת הסמכה הנדרשת בתנאי סף 1 לעיל. יובהר כי ניתן לצבור את הניסיון המקצועי הנדרש לפני קבלת התעודה הנדרשת בתנאי סף 1 לעיל וזאת בתנאי ששימש/ה בתקופה זו כמנהל/ת עבודה בבניין מוסמך/ת.
 6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו – תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 8. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת כשירות רפואית.
 9. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 10. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 11. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 12. רק פניות מתאימות תענינה.
 13. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.