דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תצפיתן/ית - מכרז פנימי חיצוני 8100

תאריך אחרון להגשת מועמדות 2.12.2018 היחידה:           מחלקת יםמקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מהעסקה בהסכם קיבוצי תנאי סף:1.       בעל/ת הסמכה לחובל משמרת בכיר (חובל שני) לפחות או חובל גוררת לפי תקנה 20(1) או (3) ופרק ד' לתקנות הספנות (הימאים), תשס"ב 2002, וגם בעל/ת ניסיון של 12 חודשים לפחות  בתפקיד חובל משמרת בכיר או חובל גוררת.אוניסיון כקצין בחיל הים ששימש מפקד כלי שיט.כל זאת, בהתאם לתקנה 14(ג) תקנות הנמלים (ניהול התעבורה הימית), התשע"ז– 2017.2.       רישיון נהיגה  B בתוקף. יתרון:תעודת הסמכה ל- GMDSS (ROC) קורס רדיו קשר, מטעם משרד התקשורת.  תנאים מחייבים נוספים:שליטה מלאה בשפות העברית והאנגלית - ייבדק במכון האבחון.עבודה במשמרות כל ימות השנה, כולל שבתות וחגים, בהתאם לסידור עבודה. נדרשת זמינות טלפונית 24 שעות ביממה בכל ימות השנה. עבודה במשמרות/שעות נוספות על פי הצורך.תנאים מחייבים להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה.המועמד/ת הנבחר/ת יחויב/תחויב בביצוע הסמכות והכשרות, הנדרשות על פי הוראות רספ"ן, לרבות השתתפות בקורסים שייקבעו על ידי רספ"ן ובלוחות הזמנים שייקבעו על ידי רספ"ן. ובכלל זה, חובת מעבר הכשרה לפי הנחיית אימ"ו, שהכיר בה הממונה על הנמלים לגבי שירותי תעבורת כלי שיט (VTS). יובהר כי לעניין הכשרת VTS, יידרש להשלים הסמכה זו תוך שישה חודשים מהקליטה לתפקיד. ללא קבלת  תעודה כאמור – הזכייה תהא מבוטלת. יובהר כי ביצוע תפקיד תצפיתן/ית בפועל יהיה בכפוף לקבלת תעודה זו.מועמד/ת שאינו בעל/ת תעודת הסמכה ל- GMDSS (ROC) קורס רדיו קשר, מטעם משרד התקשורת יידרש להשלים הסמכה זו תוך שלושה חודשים מהקליטה לתפקיד. ללא קבלת  תעודה כאמור – הזכייה תהא מבוטלת. יובהר כי ביצוע תפקיד תצפיתן/ית בפועל יהיה בכפוף לקבלת תעודה זו. יש להגיש את מסמכים הבאים:קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני.תעודת הסמכה לחובל משמרת בכיר (חובל שני) לפחות או חובל גוררת מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002 או אסמכתא לתפקיד בשירות הצבאי כאמור בתנאי סף 1.רישיון נהיגהB  לפחות בתוקף.  טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרהלצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, הערבית או הצ'רקסית  נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.אומדן פרופיל שכר: כ-9,500 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או החזר קצובת נסיעה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,500 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-16 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected] * רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.תיאור התפקיד:רקע: יחידת תצפית ים משמשת כ"מרכז פיקוח" לבקרת כניסה/יציאה של אוניות לנמל ואחראית לניהול ובטיחות התעבורה הימית, על בסיס הנחיות תקנות השייט הבינלאומי (אימ"ו) והוראות רספ"ן. איסוף מידע רלוונטי על תעבורת כלי שייט באזור הנמל באמצעות הפעלת מערכת VTS על כל מרכיביה, כולל מכ"מ, RDF ((Radio Direction Finder, רדיו טלפון, מצלמות טלוויזיה, מערכת תקשורת וכן מערכות מחשוב רלוונטיות.איסוף נתונים רלוונטיים מאוניות המתקרבות לנמל, כגון: סוג מטען, שוקע, אורך אוניה, והעברתם למדור תכנון.קבלת נתונים (הודעות לימאים) מהרשויות הרלוונטיות, כגון: רספ"ן, חיל הים, המכון המטאורולוגי, וכן מאחראי/ת המשמרת הקודמת, והעברתם לגורמים הרלוונטיים, בהתאם להנחיות רמ"ח ים, לרבות הפצת אזהרות מטאורולוגיות.קבלת תוכנית העבודה היומית התפעולית בנמל ממדור תכנון, המציינת, בין היתר, את סדר הכניסה/ יציאה/ עיתוק אוניות, הנדרש לביצוע במשמרת.ריכוז המידע שקיבל/ה מהגורמים השונים לסדר פעולות אחד של כניסה/ יציאה/ עיתוק אוניות במשמרת, תוך שמירה על כללי התור התפעולי ובתאום עם מדור תכנון.מתן הנחיות לכלי השייט בדבר תעבורתם בנמל: כניסה לנמל ויציאה מהנמל ואזורי עגינה.העברת הנחיות ביצוע לנתבים, עובדי גוררות ועובדי עגינה בעת כניסת כלי שייט ויציאתם מאזורי העגינה והנמל, לרבות תיאום עם הנתבים את סדר הניתוב של כלי השיט.העברת מידע שוטף לנתבים ולכלי השיט שבתחום הנמל באשר למיקומם ותנועתם של כלי השיט בנמל, מכשולים לניווט הנמל וכל מידע אחר הנחוץ לשמירת בטיחות השיט ובטיחות החיים בים בתחום הנמל, לרבות מתן הנחיות בהקשר זה לגורמים שונים, כגון: חוות הדגים, כלי שיט שבשירות האסדות, חברות קבלניות הפועלות בשטח הנמל.ביצוע מעקב שוטף אחר תעבורת כלי השייט, כולל הכוונה והתראה אם כלי השייט עתיד להיכנס לאזורים מסוכנים עד עליית הנתב לאנייה. תיאום בין צלילות אזרחיות וצבאיות בתחומי הנמל  לבין כלי השייט הפועלים בנמל.תיעוד נתונים: רישום והקלטה של נתונים לצורך מעקב ושחזור, מילוי יומנים ועדכון תנועות כלי השייט באופן ידני ו/או ממחושב.יידוע הגורמים הרלוונטיים בדבר התפתחות מזגאויר חריג, כגון: סערה, ראות לקויה, רוחות חזקות. במצבי חירום ההתנהלות בהתאם לנהלי החברה.מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה. הערות:לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת תעודת ההסמכה מתאימה.המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.רק פניות מתאימות תענינה.מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.​