דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נתב/ת - מכרז פנימי חיצוני 8105

תאריך אחרון להגשת מועמדות 16.12.2018

 

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

היחידה:           מחלקת ים

מתח דרגות:      14-13+  בדירוג נתבים

כפיפות:            רמ"ח ים

 

תנאי סף:

 1. תעודת הסמכה מוכרת ותקפה לרב חובל, לפי  תקנה 20(1)(א) ופרק ד' לתקנות הספנות (ימאים) תשס"ב (2002).
 2. שירת באנייה בתפקיד קברניט כלי שייט שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין–לאומיות במשך 24 חודשים לפחות;

או

שירת בתפקיד קברניט כלי שייט שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין–לאומיות במשך 15 חודשים לפחות, ובנוסף לכך שירת במשך 24 חודשים לפחות בתפקיד קברניט גוררת.

 1. על אף האמור בסעיף 2 לעיל, יוכל להגיש מועמדות למכרז אדם אשר שירת באנייה בתפקיד קברניט כלי שייט שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין–לאומיות במשך 18 חודשים לפחות.

או

שירת בתפקיד קברניט בכלי שיט שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין ל–לאומיות במשך 12 חודשים לפחות ונוסף על כך שירת במשך 18 חודשים לפחות בתפקיד קברניט גוררת לפחות;

או

שירת כקברניט בכלי שיט שתפוסתו ברוטו עולה על 3,000 טון ועסק בהפלגות בין–לאומיות במשך שנה אחת לפחות ונוסף על כך שירת במשך שנתיים רצופות לפחות כקברניט בגוררת.

 

העסקת מועמד הנכנס לגדרי תנאי סף 3 לעיל, כפופה להמלצת מנהל רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, לפי שיקול דעתו, בפני השר על מתן רישיון, בתנאים או ללא תנאים בהתאם לסעיף 42א לתקנות הנמלים, תשל"א-1971 (להלן: "התקנות").

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. חייב/ת לעמוד בכל הנדרש לשם הגשת בקשה לרישיון ניתוב. יובהר כי מועמד יידרש להשלים רישיון זה תוך 13 חודשים מהקליטה לתפקיד. ללא קבלת  רישיון כאמור בתקופה האמורה– הזכייה תהא מבוטלת. יובהר כי ביצוע תפקיד נתב/ת בפועל יהיה בכפוף לקבלת רישיון זה.
 2. שליטה בעברית, אנגלית ברמה טובה- ייבדק במכון האבחון.
 3. כשירות רפואית - בעל תעודה רפואית תקפה מאת רופא מורשה או מוסד רפואי מוסמך, המעידה על כושר גופני מתאים של המבקש לשמש בתפקיד נתב; לעניין זה, "מוסד רפואי מוסמך" ו"רופא מורשה" – כהגדרתם בתקנה 52 לתקנות הספנות (ימאים).
 4. עבודה במשמרות של 12 שעות, כולל שבתות וחגים. עבודה במשמרות/שעות נוספות על פי הצורך, מחוץ לסידור העבודה הרגיל, וזאת, בין היתר, לאור עומסי עבודה, אירועים מיוחדים, אירועי חירום וכו'.
 5. תנאי להעסקה: לאור האמור בסעיף 4 לעיל, וככל שהמועמד/ת מתקבל/ת לתפקיד, עליו/ה להתחייב למגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במהלך תקופת ההעסקה.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת הסמכה כרב חובל בתוקף  לפי  תקנה 20(1)(א) ופרק ד' לתקנות הספנות (ימאים) תשס"ב (2002).
 3. אישור מטעם רספ"ן המעיד על ניסיון כקברניט בכלי שיט בהפלגות בין-לאומיות בהתאם לתנאי הסף המפורטים בסעיפים 2 או 3 לעיל וכן אישורי מעסיק על ניסיון כקברניט גוררת בהתאם לתנאי הסף המפורטים בסעיפים 2 או 3 לעיל.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר עד קבלת רישיון כנתב/ת: כ-18,700 ₪  ברוטו, כולל השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה או  כ-15,700 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

אומדן פרופיל שכר לאחר קבלת רישיון כנתב/ת: כ-29,100 ₪  ברוטו, כולל השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה או  כ-26,100 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה,  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל (מוערך בכ-12,400 ₪ נוספים בחודש עד לקבלת רישיון כנתב/ת ובכ-15,400 ₪ נוספים בחודש לאחר קבלת רישיון כנתב/ת, אולם מדובר בהערכה בלבד).

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

 1. ניתוב אוניות בכניסתן/יציאתן/עיתוקן בתחום הנמל תוך הקפדה על נוהל הניתוב.
 2. ניהול מקרי חירום ימיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
 3. השתתפות בפורומים מקצועיים.
 4. משמש/ת יועץ/ת מקצועי/ת בנושאים ימיים לחטיבת התפעול.
 5. ביצוע סימולציות ע"פ צרכי העבודה, בארץ ובחו"ל.
 6. לאחר שעות הפעילות היומית של ר/ח הנמל, יפעל/תפעל הנתב/ת התורן/ית בשמו, בכל הקשור לפעילות ימית בשטח הימי של הנמל.
 7. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונים.

 

הערות:

 1. תיתכן קליטה של מספר מועמדים לתפקיד שבנדון בהתאם לצורכי חברת הנמל ולשיקול דעתה הבלעדי.
 2. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 3. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 4. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 7. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקות תקנה רפואיות לנתבים ומעבר שלהם בהצלחה.
 8. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.
 9. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 10. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.
 12. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.