דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פנימי חיצוני 9010 – מהנדס/ת בינוי

תאריך אחרון להגשת מועמדות 19.03.2019

 

 

היחידה:           חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בחוזה אישי


תנאי סף
:

 1. מהנדס/ת בעל/ת רישיון באחד ממדורי ההנדסה האזרחית בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים.
 2. ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע פרויקטים של בינוי קונסטרוקציות בטון ופלדה במבני ציבור ו/או מבני תעשיה ומלאכה, מחסנים, האנגרים, מיכלי מים ודלק;

  ו/או

  ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע פרויקטים של בינוי כבישים ו/או עבודות סלילה ופיתוח, מבני נמל וים, סכרים ומבני דיפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, גשרים, מעבירי מים, מעברים דו מפלסיים. ראו הערה 9 בפרק ההערות.
 3. בעל/ת רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.


  יתרונות:
 1. ניסיון של שנה לפחות ב-AUTOCAD.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון ו/או ניהול תכנון ו/או בניהול פרויקטים של בינוי מבנים במבני ציבור ו/או מבני תעשיה ומלאכה, מחסנים, האנגרים, מיכלי מים ודלק ו/או ניסיון של שנתיים לפחות בתכנון ו/או ניהול תכנון ו/או בניהול פרויקטים של  בינוי כבישים ו/או עבודות סלילה ופיתוח, מבני נמל וים, סכרים ומבני דיפון, קירות תומכים, קירות וסוללות הגנה, גשרים, מעבירי מים, מעברים דו מפלסיים. 


  תנאי נוסף מחייב:
  עבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות, לרבות שבתות וחגים, לפי הצורך.


  יש להגיש את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת תואר בתחומי הנדסה אזרחית.
 3. רישיון באחד ממדורי ההנדסה האזרחית בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים.
 4. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 5. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית, הערבית או הצ'רקסית  נשים ; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-19,500- 18,400₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או כ-15,500-16,600 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-950-1,050 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-11 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

כללי: מחלקת בינוי אחראית לתכנון וביצוע פרויקטים בתחום ההנדסה האזרחית בחברת נמל אשדוד. המחלקה אחראית לבינוי ותחזוקה של מבנים יבשתיים וימיים, מסלולי נסיעה, משטחי אחסון, פסי עגורנים, מערכות מים, ביוב וניקוז, מערכות תת קרקעיות של חשמל ותקשורת, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכונים להגברת לחץ מים ושאיבת ביוב, כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה ושילוט.

ממלא/ת התפקיד יועסק/תועסק בעבודות תכנון, ניהול, תיאום ופיקוח וכן בעבודות הקמה ותחזוקה למבני ציבור, מבני משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, מבני נמל וים, מחסנים, הנגרים, מעבירי מים, מיכלי מים,  מבני חניה (כהגדרתם בתקנות המהנדסים והאדריכלים-רישוי וייחוד פעולות תשכ"ז 1967) בתחומים הבאים: מבנים יבשתיים, קונסטרוקציות בטון ופלדה, מכוני שאיבה לביוב ומכונים להגברת לחץ מים, כבישים, מסלולי נסיעה, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה, מערכות תת קרקעיות של מים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת.

 1. אפיון צרכי לקוחות בתחום הבינוי.
 2. תכנון עבודות פיתוח בתחומו.
 3. הכנת מסמכי מכרז וחוזי התקשרות, לרבות מפרטים, תכניות מפורטות, כתבי כמויות ואומדנים כספיים.
 4. תיאום עם גורמי פנים וחוץ לצורך ביצוע עבודות בינוי ותחזוקה בתחומו.
 5. פיקוח על עבודת קבלנים המבצעים עבודות תחזוקה, תיקון תקלות והקמת מתקנים חדשים.
 6. בדיקת כתבי כמויות וחשבונות של קבלנים וספקים.
 7. איסוף נתונים תחזוקתיים לצורך הכנת תכנית עבודה שנתית ותקציבים.
 8. ייזום פעולות שיקום ושדרוג של מבנים.
 9. ייזום פעולות שיקום ושדרוג של כבישים.
 10. אחריות על תחזוקת הכבישים.
 11. הטמעת כללי הבטיחות בקרב הקבלנים העובדים תחת פיקוחו.
 12. שימוש במערכות ממוחשבות שונות לצורך בקרה ותפעול של תחנות מים וביוב, שרטוט תכניות, ביצוע הזמנות רכש טובין ורכש שירותים וניהול מכרזים.
 13. אחריות על תחזוקת מבנים יבשתיים, קונסטרוקציות בטון ופלדה.
 14. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. ה מכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית ובדיקת כושר גופני תקין.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. שנות הניסיון נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות לתואר בתחומי הנדסה אזרחית.
 10. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.