דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מלח/ית עגינה - מכרז חיצוני 9015

תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.04.2019

 

מובהר כי במכרז זה מספר משרות לאיוש, כאשר משרה אחת מתוכן הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה); בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 2 בפרק ההערות).

 

היחידה:                       חטיבת תפעול, מחלקת ים

מקום העבודה:                חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                        רכז עגינה

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. תעודת בגרות מלאה לפחות, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 10 לפרק ההערות).
 2. רישיון משיט סוג 13 לפחות בתוקף מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.


  תנאים נוספים מחייבים:
 1. אנגלית ברמה בינונית- ייבדק במכון האבחון.
 2. עבודה במשמרות של 24 שעות, כולל שבתות וחגים. נדרשת זמינות לעבודה במשמרות/שעות נוספות ובלתי שגרתיות לפי הצורך, לרבות בשבתות וחגים.

 

תנאי להעסקה:

מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 4 בפרק ההערות.

 

יתרונות:

 1. בוגר/ת קורס כיבוי אש והנצלה מטעם הרשות לחינוך והכשרה ימיים.
 2. ניסיון של שנה לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בעבודות חבלים ואחזקת גופי כלי שייט.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. רישיון משיט סוג 13 לפחות מטעם משרד התחבורה, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998.
 4. רישיון נהיגה  B לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום- נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם .

   

אומדן פרופיל שכר: כ-12,800 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-5,500 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ- 50 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

 1. קשירת אוניות לרציף וניתוקן באמצעות הרמה ושחרור של חבלים המקבעים את האוניה לרציף, על פי הנחייתו של הנתב או רכז המשמרת.
 2. מתן שירותים לאוניות, כגון: אספקת מים, העברת הודעות, מסירת טופסי שיפטינג (עיתוק) ואספקת חבלי סערה בסירות נתב ובסירות שירות.
 3. ביצוע כל עבודות התחזוקה הנדרשות בסירות, כגון: צביעה, הסרת חלודה, קליעת חבלים וניקוי.
 4. הזזת מנופי חוף לפני קשירה/התרה של אוניה לרציף בתיאום עם הנתב, על פי הצורך.
 5. הסעת הנתב לרציף וממנו.
 6. דיווח על המצאות מפגעים בטיחותיים ברציפים.
 7. משמש/ת כאיש/ת צוות סירה במהלך מתן שירותי סירה לאוניות, למשל הסעת ימאים והובלת ציוד לאוניה כנדרש.
 8. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונים.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 3. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 4. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.
 5. מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 7. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 8. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.
 9. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.
 10. תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד.
 11. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 12. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 13. רק פניות מתאימות תענינה.
 14. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.