דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ראש/ת מחלקת ים - מכרז חיצוני 9025

תאריך אחרון להגשת מועמדות 05.05.2019

 

היחידה:           מחלקת ים

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:              סמנכ"ל תפעול, מסופים וים

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת הסמכה כרב חובל בהתאם לתקנות הספנות (ימאים) תשס"ב- 2002.
 2. ניסיון של 3 שנים לפחות, שנצבר ב-7 השנים האחרונות, כרב חובל פעיל באוניות סוחר במסע בין לאומי או כנתב (ראו הערה 8 בפרק ההערות).
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול עובדים והדרכתם.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. שליטה מלאה בעברית- ייבדק במכון האבחון.
 2. שליטה מלאה באנגלית- ייבדק במכון האבחון.

 

יתרונות:

 1. בעל/ת תואר אקדמי.
 2. ניסיון של 3 שנים לפחות כנתב/ת.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת לתפקיד זה מלא וחתום.
 3. תעודת הסמכה כרב חובל בהתאם לתקנות הספנות (ימאים) תשס"ב - 2002.
 4. אישור מטעם רספ"ן המעיד על ניסיון של 3 שנים לפחות, שנצבר ב-7 השנים האחרונות, כרב חובל פעיל באוניות סוחר במסע בין לאומי או רישיון לניתוב ואסמכתא היכולה להעיד על ניסיון של 3 שנים לפחות כנתב/ת.
 5. תעודת תואר אקדמי, ככל שישנו, לבחינת זכאות ליתרון מס' 1 לעיל.
 6. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט  www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בפורטל הארגוני ובלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

 1. ניהול מחלקת ים, לרבות ניהול משאבים, תקציב (רכש, שעות נוספות ועוד), כח אדם, משימות ותהליכי פיקוח ובקרה.
 2. משמש/ת רב חובל הנמל.
 3. אחריות על הפעלת שרותי ניתוב, גרירה ועגינה תוך הקפדה על כללי הבטיחות בתחום הנמל.
 4. תיאום עבודת המחלקה עם מחלקות אחרות רלוונטיות בדבר עגינת אוניות ברציפים.
 5. הפעלת חוליית תצפית ים, אשר מקיימת קשר עם האוניות הפועלות באזור הנמל ומדווחת על כניסת האוניות ויציאתן מהמעגן.
 6. בקרה תקופתית אודות תקפות אביזרי הניתוב.
 7. אחריות לייעול ופיתוח שיטות עבודה אפקטיביות להגברת התפוקות במחלקה.
 8. אחריות לכשירות ופיתוח מקצועיים של עובדי המחלקה וביצוע הדרכות בנושאים ימיים.
 9. קיום וניהול הקשר עם האוניות העוגנות בתחום הנמל.
 10. שיפור רמת הבטיחות בביצוע פעולות הכניסה והיציאה של האוניות.
 11. אחריות לנושאי הצלה במעגן ובסביבתו, בהתאם לפקודת סחורות נטרפות ודמי הצלה.
 12. בקרה על תקינות המתקנים הימיים, ייזום פעולות לצורך אחזקתם ושמירה על תקינותם.
 13. אחריות לביצוע עבודות אחזקה ותיקון תקלות בכלי השייט במחלקה.
 14. קיום קשרי עבודה שוטפים עם רשות הספנות, חיל הים, לקוחות החברה וגורמי חוץ אחרים.
 15. קיום קשר עם גורמים מטאורולוגיים לשם קבלה והפצה של נתונים ותחזית מטאורולוגית בנמל.
 16. מעקב מתמיד אחר עומק המים בנמל ובסביבתו.
 17. בקרה למניעת זיהום מי הנמל, בתיאום עם הגורמים רלוונטיים.
 18. אחריות לביצוע פינוי פסולת מהאוניות העוגנות בנמל.
 19. ייעוץ למנכ"ל החברה בנושאים ימיים.
 20. חבר/ה בצוותי תכנון נמליים בנושאי ים וכן חבר/ה במועצת הייצור במחלקת ים.
 21. חבר/ה בפורום הנהלה מורחב.
 22. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונים.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. ככל שהמועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה מועמד/ת שלא מקרב עובדי החברה או עובד/ת מקרב עובדי החברה המועסק/ת בחוזה אישי, הוא/היא יועסק/תועסק בתפקיד זה בחוזה אישי.
  אומדן פרופיל שכר בהעסקה בחוזה אישי: כ-31,300 ₪ ברוטו, הכולל תשלום עבור שעות נוספות גלובליות ותשלום עבור השתתפות באחזקת רכב או כ-27,500 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה. לשכר זה יתווסף תשלום עבור ביגוד ודמי הבראה.
  ככל שהמועמד/ת הנבחר/ת יהיה/תהיה עובד/ת מקרב עובדי החברה המועסק/ת בהסכם קיבוצי הוא/היא יועסק/תועסק בתפקיד זה בהסכם קיבוצי במתח דרגות 01-ב+ בדירוג בכירים. מועמד/ת מקרב עובדי החברה שמועסק/ת בהסכם קיבוצי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר, מתבקש/ת לפנות לצוות הגיוס.
 4. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו במבחני התאמה, בבדיקה ביטחונית ובבדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 8. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת תעודת ההסמכה הנדרשת בתנאי סף 1 לעיל.
 9. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו – תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 10. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 11. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.