דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפקח/ת הגנת הסביבה - מכרז חיצוני 9030

תאריך אחרון להגשת מועמדות 13.06.2019

 

מובהר כי במכרז זה 2 משרות לאיוש, כאשר משרה אחת מתוכן הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 3 בפרק ההערות).

 

היחידה:                       איכות הסביבה

מקום העבודה:              חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                       רכז איכות הסביבה

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. תעודת טכנאי/ת (מוכר ע"י מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי וגם
  ניסיון של 6 חודשים לפחות שנצבר ב-5 השנים האחרונות ב:      
  א. טיפול, פיקוח או ניטור בשטח של מפגעים סביבתיים כאמור בחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992, כגון: זיהום אויר, רעש, ריח, זיהום מים, זיהום מי-ים, זיהום על ידי פסולת, זיהום על ידי חומרים מסוכנים, זיהום על ידי קרינה, פגיעה בסביבה החופית וכדומה או
  ב. בפיקוח או ניטור בתחום פריקה /טעינה של חומרים בתפזורת.

  או
 2. בעל/ת תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי כדור הארץ, חקלאות, גאוגרפיה, מדעי הים, או בתחום מדעי הסביבה.
 3. רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

תנאי נוסף מחייב:
 1. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות: א' (6:30 – 14:30), ב' (14:30 – 22:30), ג' (22:30 – 6:30), סידור עבודה משתנה אחת לשבוע ובהתאם לצורכי היחידה והוראות הממונה, לרבות עבודה בימי שישי, מוצאי שבת, ערבי חג, מוצאי חג ובשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית ממונים. נדרשת זמינות גבוהה לעבודה בשעות נוספות.

 

תנאי להעסקה:

מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד בעת ההעסקה. ראו הערה 5 בפרק ההערות.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת לתפקיד זה מלא וחתום.
 3. תעודת טכנאי/ת (מוכר ע"י מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי.
 4. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.
   

אומדן פרופיל שכר: כ-9,900 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,500 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ- 34 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

כללי: יחידת איכות הסביבה עוסקת בניהול תחום איכות הסביבה, לרבות הטמעת נהלים רלוונטיים בעבודה, יישום מדיניות איכות הסביבה בחברה והפעלת מפקחי הגנת הסביבה.

 1. עריכת סיורים בשטח התפעולי לצורך מעקב אחר מילוי התנאים המוזכרים בהיתרים הסטטוטוריים שקיבלה חברת נמל אשדוד בתחום איכות הסביבה והגנת הסביבה, לרבות תיעוד לצורך איתור וטיפול במפגעים.
 2. פיקוח כי עבודת הקבלנים מתבצעת בהתאם להוראות בתחום איכות הסביבה.
 3. איתור זיהומי קרקע, זיהומי ים וטיפול בסילוק המפגעים.
 4. הדרכת עובדים וקבלנים בנושא איכות הסביבה.
 5. פיקוח על עבודות ניקיון תפעולי.
 6. הזנת נתונים רלוונטיים בתוכנת המחשב.
 7. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
  ד. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.
 6. מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 7. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.
 8. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.
 9. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 10. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.
 12. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.