דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

עורך/ת דין בלשכה המשפטית- מכרז פנימי חיצוני 9035

תאריך אחרון להגשת מועמדות 13.06.2019

 

היחידה: הלשכה המשפטית

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:   היועץ/ת המשפטי/ת

העסקה בחוזה אישי

 

תנאי סף: 

 1. בוגר/ת תואר ראשון במשפטים במוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או בעל/ת השכלה משפטית כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א -1961.
 2. ‏בעל/ת רישיון לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל לשנת 2019.
 3. ניסיון של ארבע (4) שנים לפחות בעבודה כעורך/ת דין בתחום דיני עבודה, שנצבר בשמונה (8) השנים האחרונות.
 4. ניסיון של שנתיים (2) לפחות במתן ייעוץ משפטי בתחום יחסי העבודה הקיבוציים.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. "קרוב משפחה" - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. ידע מקצועי בתחום דיני עבודה בכלל ויחסי עבודה קיבוציים בפרט- יבדק במבחן מקצועי מקדים/ בוועדת הקליטה.
 2. עברית ברמה טובה מאוד בכתב ובעל פה.

  יתרון:
  ניסיון של שנה לפחות בעריכת מסמכי מכרז, בהתאם לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב- 1992 ותקנותיו.

  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 3. תעודת תואר ראשון במשפטים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או תעודות המעידות על השכלה משפטית כאמור בסעיף 25 לחוק לשכת עו"ד, תשכ"א-1961.
 4. רישיון ישראלי בתוקף לעריכת דין מטעם לשכת עוה"ד בישראל.
 5. תעודת הסמכה מטעם לשכת עורכי הדין בישראל. 
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.
אומדן פרופיל שכר: כ-15,900-16,700₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-13,000-13,750 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-400 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-6 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר הסופי ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת, במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

 1. ייעוץ משפטי שוטף בתחום דיני עבודה והסכמים קיבוציים.
 2. ליווי וייעוץ משפטי למכרזים לאיוש משרות.
 3. ליווי מו"מ הנוגע להסכמים קיבוציים וליווי הייצוג המשפטי השוטף בתחום יחסי העבודה בבתי הדין, בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
 4. ניסוח חוזים ומכרזים, ליווי הליכי המכרז והשתתפות בוועדות מכרזים.
 5. עריכת מו"מ משפטי וליווי מו"מ מסחרי לקראת חתימה על חוזים.
 6. הכנת חוות דעת משפטיות בנושאים שונים.
 7. ייעוץ משפטי שוטף ליחידות החברה.
 8. טיפול בתביעות משפטיות המוגשות בידי החברה או כנגדה, בשיתוף עם עורכי דין חיצוניים.
 9. ייצוג החברה בפני גורמי רגולציה, כגון: משרדי ממשלה, רשות החברות הממשלתיות, כנסת וועדותיה.
 10. מענה לפניות גורמים חיצוניים, לרבות, לקוחות, ספקים, קבלנים וכיו"ב בנושאים שונים.
 11. כתיבת נהלי החברה ועריכתם.
 12. מטלות נוספות על פי הנחיית היועצת המשפטית.

  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות למדור שכר. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. המועמדים יחויבו בביצוע מבחן מקצועי לבדיקת ידע כנדרש בתנאי המכרז, מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 7. "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.