דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מפקח/ת עבודות מסגרות וקונסטרוקציה - מכרז חיצוני 9045

תאריך אחרון להגשת מועמדות 01.09.2019

 

היחידה:           חטיבת לוגיסטיקה והנדסה

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            מהנדס מכונות נמלי

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. מי שיש לו/ה או היתה לו/ה הסמכה לריתוך ע"י גוף המוכר ע"י הועדה הלאומית לריתוך כמסמיך רתכים, לרמה L-H045 לפי תקן ישראלי 127 חלק א' או הסמכה שוות ערך (ראו סעיף 5 וסעיף 6 בפרק ההערות).
 2. בעל/ת 12 שנות לימוד לפחות, וגם:
  בעל/ת ניסיון של 15 שנים לפחות כמסגר/ית או כרתך/ת, כאשר חמש שנים לפחות מתוך תקופה זו, למועמד/ת היתה את ההסמכה המפורטת בתנאי סף 1. 
  או
  טכנאי/ת מכונות (מוכר על ידי מה"ט) או הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות, וגם בעל/ת  ניסיון של  5 שנים לפחות בעבודה כמסגר/ית או כרתך/ת עם ההסמכה המפורטת בתנאי סף 1.
 3. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.

 

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני  - ייבדק במכון אבחון.
 2. ידע בתהליכי מסגרות/ריתוך, כולל קריאת שרטוטים טכניים– ייבדק במבחן מקצועי מקדים ו/או בראיון.
 3. העבודה כוללת עבודה בגובה –הכשרה תינתן ע"י חברת הנמל.
 4. עבודה 6 ימים בשבוע. א-ה 6:30-14:30, ו' 6:30-13:30, נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות, בהתאם לצורך. בנוסף, תיתכן עבודה בשעות בלתי שגרתיות וכן בימי מנוחה במקרים חריגים, בהתאם לצורך (בממוצע שלוש פעמים בשנה).
 5. כשירות רפואית לתפקיד. 


יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. אישור על סיום 12 שנות לימוד לפחות או תעודת הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות או טכנאי/ת מכונות מוכר ע"י מה"ט.
 3.  תעודת הסמכה לריתוך, מטעם גוף המוכר ע"י הועדה הלאומית לריתוך כמסמיך רתכים, לרמה L-H045  לפי תקן ישראלי 127 חלק א' או שווה ערך. ככל שאין תעודה תקפה, יש להגיש העתק מהתעודה שפג תוקפה.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 5. רישיון נהיגה B לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסייה הערבית (לרבות הצ'רקסים); א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ- 12,700 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ- 4,100 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-48 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

 

תיאור התפקיד:

 1. פיקוח על ביצוע עבודות מסגרות/ריתוך בציוד הנמלי, למשל, מנופים, משפכים, מדלים וציוד נייד וכדומה.
 2. תכנון תכנית עבודה לקבלן והכנת הזמנות עבודה במערכות הממוחשבות (פניה להצעות מחיר וכדומה), לרבות הזמנות חומרים וחלפים הדרושים לביצוע המשימות.
 3. השתתפות בהכנת מפרטים טכניים למכרזים אשר בתחום אחריותו/ה.
 4. תיאום עבודות מול הקבלן ומול הגורמים בנמל.
 5. הוצאת אישורי עבודה בנמל לקבלן, למשל, מבחינת בטיחות וביטחון.
 6. הכנת הוראות עבודה והוראות אחזקה לציוד נמלי.
 7. בניית מפרטים לחלפים לאחזקה, כולל המלצות לעיתוד.
 8. ביצוע תדריכים לקבלן, למשל תדריכי בטיחות.
 9. ניהול, מעקב ודיווח ביצוע בפרויקטים.
 10. מטלות נוספות בהמשך להנחיית הממונים.

 

 

הערות:

1.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

2.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.

 1. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 2. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.

5.       הסמכה "שוות ערך" תיבדק ותאושר ע"י הגורמים המקצועיים בחברה.

6.       יובהר כי גם מועמדים שהסמכתם אינה בתוקף רשאים להגיש מועמדות. 

 1. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 2. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.

9.       למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

10.   המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 1. רק פניות מתאימות תענינה.
 2. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.