דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מקדם/ת (לתפעול כניסת משאיות לנמל בשער הקדמי) - מכרז חיצוני 9050

תאריך אחרון להגשת מועמדות 24.09.2019

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

מובהר כי במכרז זה מספר משרות לאיוש, כאשר משרה אחת מתוכן הינה ייעודית לאוכלוסיות הבאות הזכאיות לייצוג הולם: בני/ות העדה הדרוזית; בני/ות האוכלוסייה הערבית; בני/ות האוכלוסייה הצ'רקסית; אנשים עם מוגבלות (הגדרת אנשים עם מוגבלות ראו בהערה 2 בפרק ההערות).

 

היחידה:           חטיבת תפעול

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה, או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 7 לפרק ההערות).
 2. ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר  בחמש השנים האחרונות, בתפעול מערכת לוגיסטית ממוחשבת, לדוגמא: מערכת מסרים אלקטרוניים, מערכת תפעול מסופים, SAP, ERP, ניהול מלאי וכדו'.

   

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. שליטה בעברית – ייבדק במכון האבחון.
 2. אנגלית ברמה בסיסית – ייבדק במכון אבחון.
 3. עבודה 6 ימים בשבוע ב-3 משמרות (בוקר, צהריים וערב) ,לרבות עבודה בימי שישי, מוצא"ש וערבי חג, ובשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית ממונים
 4. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במשך כל תקופת ההעסקה. ראו הערה 3 בפרק ההערות).

   

  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה או תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית (כאמור בסעיף 7 לפרק ההערות).
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 5. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 אומדן פרופיל שכר: כ-8,600 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת
  במייל: [email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:                       

כללי:

השער הקידמי הינו מערך של שערי כניסה לנמל, שנועדו לטפל בנפח התנועה של משאיות אל הנמל וממנו.

השער מרכז את כל הפונקציות הקשורות לטיפול במשאיות במקום אחד ולאורך מסלול אחד, דבר המאפשר מתן שירות מיטבי למובילים וללקוחות על ידי שחרור מהיר של סחורות מהנמל. המערכות הממוחשבות שפועלות בשער הופכות את ההליך כולו ל"הליך ללא ניירת", כאשר תנועת המטענים בשער מתבססת על מסרים אלקטרוניים. סביבת העבודה בשער החדש כוללת טכנולוגיה מתקדמת שונות.

 1. תפעול כניסת משאיות לנמל בשער הקדמי.
 2. זיהוי פרטי נהג/ת המשאית, פרטי המשאית ופרטי המטען/מכולה.
 3. בדיקת התאמה בין נתוני המסר האלקטרוני לבין נתוני הציוד האלקטרוני המתקבלים מהשטח והנתונים הקיימים במערכות התפעוליות.
 4. בדיקה כי המשקל שנמצא תואם את המשקל המוצהר.
 5. הפקת תעודות שקילה וגיליונות שקילה.
 6. טיפול במשקל עודף של מכולות ומשאיות, בהתאם לנהלים והוראות החברה והגופים הממשלתיים הרלוונטיים.
 7. מתן פתרונות לבעיות של נהגים בנושא נתוני מסר, נתוני שקילה, תקלות בציוד, פרטי נהג/ת, משאית ומטען או מכולה הן בעמדת המקדמים והן בעמדת "פתרון בעיות הנהגים".
 8. דיווח על תקלות במערכות הממוחשבות ובציוד האלקטרוני לאחראי/ת משמרת מקדמים.
 9. תיאום מול יחידת הביטחון, ה-TOS ויחידת שירות הלקוחות בשער החדש.
 10. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.  הערות:

1.       לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.

2.       'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:

 1. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
 2. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
 3. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;  או
 4. אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

3.       מועמד/ת שמקום מגוריו/ה הוא במרחק של יותר מ-30 ק"מ מנמל אשדוד, ת/יתחייב להעתיק מקום מגוריו/ה, כך שת/יתגורר במרחק של עד 30 ק"מ מהנמל בכל תקופת ההעסקה, וזאת לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הקליטה.

4.       מובהר כי ככל שלא ימצאו מועמדים כשירים למשרה המיועדת לאיוש ע"י מועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם כאמור, רשאית החברה לאייש משרות אלה ע"י מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלה, או לפרסם מכרז ייעודי אחר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.       למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.

6.       בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.

7.       תעודה אחרת המעידה על הכשרה או השכלה על תיכונית - תעודת טכנאי/ת (מוכר על ידי מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת או תעודת תואר אקדמי. לא תתקבל תעודת גמר 12 שנות לימוד.

8.       המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית. 

9.       לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.

10.   "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

11.   המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

רק פניות מתאימות תענינה.