דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לחברת נמל אשדוד בע״מ דרוש/ה: מנכ"ל/ית

חברת נמל אשדוד בע"מ היא חברה ממשלתית העוסקת בניהול והפעלת השירותים הנמליים בנמל אשדוד. לחברה היקף פעילות שנתי של כ – 1.2 מיליארד ש"ח ומעסיקה כ- 1,300 עובדים. בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה את המנהל הכללי. המינוי טעון אישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים. על המועמד שנבחר למלא אחר דרישות הקבועות בחוק.

 

לחברה דרוש/ה: מנכ"ל/ית


על המועמדים/ות למלא אחר דרישות הסף הבאות:

 1. אזרח ישראלי תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בסעיפים 2 ו- 3 במצטבר או לחילופין שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בסעיף 4.
 2. בעל תואר אקדמי באחד מאלה: הנדסה או לימודי עבודה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, לוגיסטיקה ו/או בעל תואר אקדמי בתחום הספנות והנמלים.

  לעניין סעיף זה יובהר כי: "בעל תואר אקדמי" הוא בעל תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.

 3. בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באחד מאלה או שהוא בעל ניסיון מצטבר מוכח של 5 שנים לפחות בשניים מאלה ובלבד שכיהן באחד מהתפקידים שנתיים רצופות לפחות באותו תאגיד או ארגון כמפורט להלן במהלך 12 השנים האחרונות:

  א. מי שכיהן בתפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל או בעל תפקיד מקביל לו הכפוף ישירות למנכ"ל, והכל בתחום הניהול העיסקי בתאגיד בעל מחזור פעילות שנתי (הכנסות) של 400 מיליון ₪ (כולל חברות בנות שבשליטת התאגיד) לפחות בכל אחת משנות הניסיון, ובעל 300 עובדים בחברה (לא כולל מיקור חוץ וכולל חברות בנות שבשליטת התאגיד) לפחות בכל אחת משנות הניסיון. 
  ב. כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי בדרגת סמנכ"ל ומעלה או בתפקיד מקביל לו, או בדרגת אל"מ ומעלה בצה"ל או נצ"מ ומעלה במשטרה או גנ"מ ומעלה בשב"ס, או בתפקידים מקבילים בזרועות הביטחון וההצלה, והכל בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים.

 4. לחילופין בעל תואר אקדמי שאינו נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף 2 לעיל, אם הוא בעל ניסיון מצטבר של 12 שנים לפחות, ב- 15 השנים האחרונות, באחד או יותר מהתפקידים שפורטו כאמור בסעיפים א/ ב לעיל, מתוכן שש שנים לפחות, אשר בכל אחת מהן ניסיון בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מ- 1.2 
 5. מיליארד ש"ח ו-1300 עובדים* .

  * על הועדה לבדיקת מינויים לאשר כי קיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.

  דרישות מחייבות נוספות המהוות תנאי סף:

  בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי ע"י מנהל הביטחון של החברה.

  העדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון.

   

  דרישות נוספות המהוות יתרון:

  * ניסיון ניהולי בארגונים עיסקיים

  * ניסיון בתפקידים בכירים במגזר העיסקי או במגזר הציבורי

  * ניסיון בניהול היקף עסקים גדול

  * ניסיון בניהול כח אדם בהיקף גדול

  * ניסיון ניהולי בכיר בתחומי התפעול/ לוגיסטיקה / תשתיות

  * ניסיון ניהולי בכיר בארגון נותן שירות

  * ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול דירקטוריון

  * ניסיון בהובלה והטמעה של מהלכים אסטרטגיים והובלת שינוי

  * ניסיון ניהולי בכיר בעבודה עם ארגוני/ ועדי עובדים

  * ניסיון ניהולי בכיר בעבודה ב/ מול הסביבה הציבורית ו/או בחברה ממשלתית ו/או בחברה מדווחת

   

  בחירת המנכ"ל/ית תיעשה באמצעות  ועדת איתור אשר תהא רשאית לזמן לראיון ו/או לשלוח  למבחני התאמה את המועמדים/ות  על פי החלטתה, הכל בהתראה קצרה.

  יש להיערך לקיום מבחנים וראיונות בחודשים יולי – אוגוסט 2019.

   

  מובהר בזאת כי רק פניות  מתאימות תענינה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של ועדת האיתור.

  ועדת האיתור רשאית לאתר מועמדים גם באמצעות איתור אקטיבי (Head hunting). ניתן לצרף מועמדים להליך האיתור במסגרת האיתור האקטיבי עד ליום שנקבע להגשת המועמדויות. בנוסף, ניתן לצרף מועמדים להליך האיתור במסגרת מסלול האיתור האקטיבי גם לאחר סיום שלב הקריטריונים הקשיחים ועד לתחילת שלב הראיונות.

  העומדים בדרישות הסף והרואים עצמם כמועמדים מתאימים למשרה, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות הגשת טופס "שאלון למילוי לתפקיד מנכ"ל/ית",  אשר יימצא באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד בכתובת www.ashdodport.co.il  ושל 'קבוצת נישה' אשר הוסמכה לטפל בתהליך האיתור, בכתובת  https://secure.jxset.org/nishagroup-ceoashdodport, כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים בעברית, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד כרלוונטי לשקילת מועמדותו על ידי ועדת האיתור.  מועד אחרון להגשת מועמדות: 16.6.19 בשעה 14:00. לפרטים נוספים ניתן לפנות למייל  [email protected] .

  אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקס או דואר, או באמצעות "סוכן חכם"  לא תידון. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד.

  המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.