דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מתפעל/ת מסוף - מכרז חיצוני מס' 6060

תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.12.2016

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

משך העסקה לשנתיים עם אופציה לשנה נוספת בהתאם לשיקול דעתה של חברת הנמל, ובכל מקרה תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים.

 

 

תיאור המשרה:  מתפעל/ת מסוף מכולות

 החטיבה:         יחידת ה-TOS

מקום עבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:           אחראי תכנון ותפעול פריקה וטעינה של אוניות מכולה

                         אחראי תכנון ותפעול שטחי אחסנת מכולות

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. ניסיון של חצי שנה לפחות, שנצבר בחמש השנים האחרונות, בתפעול מערכת לוגיסטית ממוחשבת, לדוגמא: מערכת תפעול מסופים, SAP, ERP, ניהול מלאי וכדו'.

   תנאים נוספים מחייבים:
 1. שליטה מלאה בעברית- ייבדק ע"י מכון אבחון
 2. אנגלית ברמה בסיסית- ייבדק ע"י מכון אבחון
 3. יכולת הבחנה בין צבעים- ייבדק ע"י מכון ראייה
 4. עבודה במשמרות: משמרת א' (06:00-15:00), משמרת ב' (14:00-22:30), משמרת ג' (22:30-06:30) סידור עבודה משתנה אחת לשבוע, לרבות עבודה בימי שישי, ערבי חג, מוצאי שבת, מוצאי חג. עבודה בשעות נוספות, על פי הצורך והנחיית ממונים.

  תנאי להעסקה:

  מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד בכל תקופת ההעסקה.

  יתרון:

  בעל/ת תואר טכנאי מוסמך (מוכר ע"י מה"ט) או בעל תעודת הנדסאי או בעל תואר אקדמי.

   יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il . ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, אם יש.          


אומדן
פרופיל שכר: כ-7,000 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

 

תיאור התפקיד:

 • כללי: יחידת TOS (terminal operating system) עוסקת בתפעול משאבי מסוף מכולות והפעלתם בצורה אופטימאלית לפריקה, טעינה ואחסנה של מכולות באמצעות מערכת מידע מתקדמת. המשאבים האמורים הם מנופים ושטח אחסנה. מתפעל/ת מסוף מכולות מפעיל/ה מערכת ממוחשבת TOS לצורך ביצוע תפקידו/ה. לצורך עבודה במערכת הממוחשבת נדרשת הבחנה בין צבעים.

 

א.      מתפעל/ת שטח אחסנת מכולות

 1. הקצאת ציוד מכני לביצוע עבודה בשטחי אחסנה במשמרת, לרבות הנחיית מפעילי הכלים, הגדרת אזורי עבודתם, ויסות העומס בין הכלים, תכנון עיתוקי מכולות בערוגות.
 2. מתן מענה לפניות מובילים (נהגי משאיות) בעת שהותם בשטח הנמל.
 3. תיאום מול מתפעלים ומתכננים של פריקה וטעינה של אוניות לטובת מתן שירות לאוניות.
 4. המצאות בשטחי אחסנה במהלך המשמרת על פי הצורך והנחית הממונה.
 5. קיום קשר רציף עם מנהלי העבודה בשטח, בקרים ומפעילי ציוד מכני.
 6. מתן סיוע למפעילי ציוד מכני בתפעול המערכת הממוחשבת המותקנת בכלים התפעוליים וטיפול בבעיות במערכת.
 7. ביצוע הדרכות וחניכה  לשימוש במערכת במידת הצורך.
 8. דיווח לממונה על כל הבעיות המתגלות בזמן העבודה.
 9. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

ב.      מתפעל/ת פריקה וטעינה של אוניות מכולה

 1. מתן הוראות סדר עבודה לצוותים התפעוליים ברציף.
 2. פיקוח על ביצוע בפועל של תוכניות פריקה וטעינה של אוניות מכולה.
 3. מתן מענה לבעיות שוטפות של צוותי עבודה באוניה.
 4. תיאום מול מתפעלי שטח לטובת מתן שירות לאוניות.
 5. המצאות ברציפים במהלך המשמרת על פי הצורך והנחית הממונה.
 6. קיום קשר רציף עם מנהלי העבודה בשטח, בקרים ומפעילי ציוד מכני.
 7. מתן סיוע למפעילי ציוד מכני בתפעול המערכת הממוחשבת המותקנת בכלים התפעוליים וטיפול בבעיות במערכת.
 8. ביצוע הדרכות לשימוש במערכת במידת הצורך.
 9. דיווח לממונה על כל הבעיות המתגלות בזמן העבודה.
 10. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

   
  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת כשירות רפואית ובדיקת הבחנה בין צבעים, ומעבר שלהם בהצלחה.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.
 9. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.