דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פנימי וחיצוני 7050– עוזר/ת למבקר הפנימי

תאריך אחרון להגשת מועמדות 29.06.2017

 

היחידה:            לשכת המבקר הפנימי

מקום העבודה:   חברת נמל אשדוד בע"מ

 

תנאי סף:

 1. תושב/ת ישראל.
 2. רואה/ת חשבון ובעל/ת תואר אקדמי וגם

  בעל/ת ניסיון של 3 שנים לפחות בביקורת פנימית, או בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות בתחום הביקורת הכללית, אשר מתוכן שנתיים לפחות, הינן בביקורת פנימית.
  לעניין סעיף זה- "ביקורת פנימית" – ביקורת שבוצעה עבור המבקר הפנימי או גורם פנימי אחר בארגון, אך לא ביקורת כללית כמשמעותה להלן.

  "ביקורת כללית"– ביקורת באחד או יותר מתחומים הבאים: ביקורת חיצונית (ביקורת דוחות כספיים), הכנת דוחות כספיים, יישום  SOX, ניהול סיכונים, סקרי סיכונים, שרותי יעוץ מקצועי בתחומי החשבונאות והכספים.

  או
  בעל/ת תואר ראשון בחשבונאות/ מנהל עסקים/ כלכלה/ ניהול וגם

  בעל/ת ניסיון של 4 שנים לפחות בביקורת פנימית, כהגדרתה לעיל.
 3. לא הורשע/ה בעבירה שיש עמה קלון.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

   
  תנאים נוספים מחייבים:
  1. שליטה מלאה בעברית בכתב.
  2. עבודה בשעות נוספות, לרבות בשעות בלתי שגרתיות, על פי הצורך.
  3. בדיקה ביטחונית ובדיקת רישום פלילי.

יש להגיש את מסמכים הבאים

  1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
  2. רישיון לעסוק בראיית חשבון מטעם מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים ותעודת תואר אקדמי, או תעודת תואר ראשון בחשבונאות/ מנהל עסקים/ כלכלה/ ניהול.
  3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
  4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il
  5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, יש למלא הצהרה בדבר השתייכות המועמד/ת לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם, הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת  נמל אשדוד www.ashdodport.co.il. ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
  6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל ישנם.

   אומדן פרופיל שכר להעסקה בחוזה אישי: כ-15,900-17,400₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות אחזקת רכב, או  כ-13,000-14,500 ₪ ברוטו, (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

   במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-1,700-1,900 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-20 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

   נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il  


   תיאור התפקיד:
   כללי:

   ביקורת פנימית על כלל פעילות חברת נמל אשדוד ובכלל זה ביקורת תפעולית, לוגיסטית וכספית, וביצוע  ביקורות מעקב.
 1. ביצוע עבודות ביקורת פנימית, לרבות סיורים בשטח.
 2. כתיבת דו"חות ביקורת פנימית.
 3. בחינת אופן הטיפול בסיכונים במסגרת עבודת הביקורת.
 4. מעקב אחר יישום המלצות והחלטות.
 5. בדיקת תלונות עובדים.
 6. סיוע, ליווי ופיקוח על פעילות יועצים חיצוניים הנותנים שירותים לביקורת הפנימית.
 7. מטלות נוספות על פי  הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 3. למנכ"ל החברה, או למי מטעמו, שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. לפי חוק הביקורת הפנימית, המינוי מותנה בקבלת חוות דעתו של המבקר הפנימי על המועמד/ת. 
 5. "תואר" משמעו - תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם  המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 6. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר מועד הזכאות לרישיון רואה חשבון/לתואר האקדמי הנדרש בתנאי הסף וכאשר מדובר בעיסוק העיקרי של המועמד/ת.
 7. המועמדים יחויבו בביצוע מבחן מקצועי לבדיקת ידע כנדרש בתנאי המכרז, מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 8. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים הינה בהתאם לנהלי החברה.
 9. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מאוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.