דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 7055– מנהל/ת חשבונות

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 07.07.2017

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

משך העסקה עד שנה וחצי עם אופציה לשנה וחצי נוספות בהתאם לשיקול דעתה של חברת הנמל, ובכל מקרה תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

היחידה:           חטיבת כספים, מדור הנהלת חשבונות

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. בעל/ת תעודת הנהלת חשבונות סוג 3 מטעם משרד התמ"ת/הכלכלה או תעודת חשבונאי בכיר מדופלם מטעם הועדה להסמכת חשבונאי בכיר (מדופלם) בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל או רישיון יועץ/ת מס מטעם מועצת יועצי המס.
 3. בעל/ת ניסיון של שנה  לפחות בהנהלת חשבונות של חברות שלהן מחזור כספי שנתי של 30 מיליון ₪ לפחות.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.

  תנאים נוספים:
 1. ידע ב – EXCEL- יבדק במבחן מקצועי מקדים.
 2. אנגלית ברמה בסיסית –ייבדק במכון אבחון.
 3. עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל בערבי חג, ימי שישי ומוצ"ש, ובפרט בסיום רבעון.


  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים הכוללים: מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ופירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. תעודת הנהלת חשבונות סוג 3 מטעם משרד התמ"ת/הכלכלה או תעודת חשבונאי בכיר מדופלם מטעם הועדה להסמכת חשבונאי בכיר (מדופלם) בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל או רישיון יועץ/ת מס מטעם מועצת יועצי המס.
 4. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט.
 5. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.
   

  אומדן פרופיל שכר: כ-7,400 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

  נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il  תיאור התפקיד:
 1. רישום הפעילות הכספית של החברה בספרים לטובת הדו"חות הכספיים, כגון: פקודות שכר, תשלומים שונים לעובדים כדוגמת מקדמות ומפרעות, תביעות נזיקין לתשלום לתובעים, חשבוניות לספקים, פעילות בתי השקעות.
 2. הקמת ספקים/לקוחות במערכת הממוחשבת.
 3. הכנת חומר לביקורת רבעונית של רו"ח, לרבות ניתוח הנתונים.
 4. הכנת נתונים עבור דו"חות כספיים רבעוניים.
 5. הכנת נתונים ודו"חות לצורך דיווח שוטף לרשויות המס השונות, כגון: מס הכנסה ומע"מ.
 6. פעילות שוטפת ומתן מענה מקצועי  למקבלי שירותי מדור הנה"ח בנושאים פיננסיים, כגון: לקוחות, ספקים, עובדים, יחידות בחברה.
 7. ביצוע בקרה על ספירות מלאי במחסן אפסנאות.
 8. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבחן מקצועי לבדיקת ידע כנדרש בתנאי המכרז, במבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. מועמדים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית ומעבר שלהם בהצלחה.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.