דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קצין/ת מכונה גוררת -מכרז חיצוני 7075

תאריך אחרון להגשת מועמדות 03.08.2017

 

החטיבה:            מחלקת ים

מקום העבודה:    חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:             מכונאי ראשי

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

תעודת קצין מכונות משמרת מוגבל לפחות בתוקף מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002.

 

תנאים נוספים מחייבים

 1. עבודה במשמרות של 24 שעות, כולל שבתות וחגים, והכל לפי הסכמי עבודה. עבודה במשמרות/שעות נוספות על פי הצורך.
 2. אנגלית ברמה טובה לצורך קריאת חומר טכני.
 3. תנאי להעסקה: מגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד בכל תקופת ההעסקה.

   
  יתרון:

  תעודת קצין מכונות ראשי מוגבל או תעודת קצין מכונות בכיר לפחות תוקף מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002 או
  ניסיון של שנה לפחות שנצבר ב-10 השנים האחרונות כקצין/ת מכונה בכלי שייט של חיל הים או בצי הסוחר (sea time)  או
  בוגר/ת בי"ס ימי במגמת מכונאות.

 
יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי. 
 2. תעודת קצין מכונות משמרת מוגבל לפחות בתוקף מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; א/נשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

           

אומדן פרופיל שכר: כ-14,800 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל מוערך בכ-8,000 ₪ נוספים בחודש, אולם מדובר בהערכה בלבד.

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il 

*רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד

 

תיאור התפקיד:

 1. אחריות על תפעול שוטף של הגוררת מבחינה מכאנית.
 2. ביצוע בדיקות יומיות לכשירות הגוררת.
 3. ביצוע עבודות אחזקה מתוכננות בגוררת.
 4. תיקון תקלות בגוררת והחזרתה לכשירות במהירות האפשרית.
 5. דיווח לממונה על תקלות בתפעול השוטף של הגוררת.
 6. ניהול מצאי דלקים, שמנים וקצף כיבוי הדרושים לעבודת הגוררת.
 7. אחריות על ניקיון חדר המכונות בגוררת.                                    
 8. ניהול עובד מנוע/מנוען והפעלתו בעבודות תחזוקה וניקיון.
 9. ניהול יומן מכונה ויומן נוכחות לצוות מכונה.
 10. פיקוח על קבלנים המבצעים עבודות בגוררת.
 11. הפעלת מע' הכיבוי בגוררת וציוד בטיחות וכיבוי אש לכיבוי עצמי (מנ"פים – מערכת נשימה פתוחה) והפעלת הגוררת ככבאית.
 12. ביצוע חפיפה לפני המשמרת ולאחריה עם מכונאי גוררת הקודם/הבא.
 13. הפלגות מחוץ למימי הנמל על פי הצורך.
 14. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.                                                                        


  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. המועמד/ת הנבחר/ת ת/יחויב בקורסים והכשרות על פי צרכי העבודה, לרבות קורס STCW.
 6. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.