דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 7080 – כלכלן/ית בתחום השקעות וגזברות

תאריך אחרון להגשת מועמדות 24.08.2017

 

תיאור המשרה:             כלכלן/ית בתחום השקעות וגזברות

היחידה:                       חטיבת כספים, מדור גזברות

מקום עבודה:                חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                        רמ"ד גזברות

העסקה בהסכם קיבוצי

תנאי סף:

 1. בוגר/ת תואר ראשון בכלכלה/ חשבונאות או

בעל/ת תואר אקדמי אחר/ תעודת הנדסאי/ טכנאי, שבמסגרת זו נלמד קורס אחד לפחות במימון וקורס אחד לפחות בכלכלה, וגם בעל/ת רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך. 

 1. ניסיון מקצועי שנצבר במהלך ארבע השנים האחרונות באחת מהאפשרויות להלן:

ניסיון של שנתיים לפחות בתפקיד כלכלן/ית, או

ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה רלוונטית בתחום שוק ההון, לדוגמא: יועץ/ משווק/ת השקעות, או מנהל/ת השקעות/תיקים או סוחר בני"ע וכו'.

 1. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. ידע בתחום שוק ההון- יבדק במבחן מקצועי מקדים.
 2. שליטה ב – EXCEL- יבדק במבחן מקצועי מקדים.
 3. אנגלית ברמה טובה- יבדק במכון האבחון.
 4. עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל תורנויות בערבי חג ובימי שישי. בממוצע פעם בחודש עבודה בימי שישי.

  יתרון:

  בוגר/ת תואר ראשון בכלכלה.

  יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. תעודת תואר ראשון בכלכלה/ חשבונאות או תעודת תואר אקדמי אחר/תעודת הנדסאי/טכנאי וגם אסמכתא לכך שבמסגרת זו נלמד קורס אחד לפחות במימון ואחד לפחות בכלכלה וגם רישיון לניהול תיקים מטעם הרשות לניירות ערך.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-8,800 ₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il.

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

כללי: בקרה על ההשקעות חברת הנמל, שהן בהיקף של למעלה ממיליארד ₪.

 1. תחום עיקרי - השקעות:
 1. איסוף מידע אודות פעולות מנהלי תיקי ההשקעות של החברה, לרבות איסוף מידע מהבנקים לבדיקת יתרות יומיות, שווי תיקים ותנועות בחשבון.
 2. ביצוע בקרה כי ניהול תיקי ההשקעות מתבצע תוך עמידה במדיניות ההשקעות של החברה, לדוגמא, מבחינת הרכב תיקי ההשקעות והדירוגים של אג"ח.
 3.  פיתוח תהליכי בקרה.
 4. איפיון דו"חות יומיים, חודשיים ונוספים על פי צורך והכנתם.
 5. הכנת דו"חות בנושא ניירת ערך לדוחו"ת הכספיים.
 6. טיפול בחריגות של מנהלי התיקים ממדיניות ההשקעות של החברה.
 7. עריכת השוואה בין תיקי ההשקעות השונים.
 8. הכנת חומר לועדת ההשקעות המטפלת במדיניות ניהול תיקי ההשקעות של החברה ולועדות הדירקטוריון הרלוונטיות.
 9. ניהול הקשר השוטף עם מנהלי התיקים ויועץ ההשקעות.
 10. מעקב אחר עיתונות כלכלית עדכנית.
 11. השתתפות בועדות השקעות נימלית ובועדות כספים של הדירקטוריון בהתאם לצורך.
 12. התייעצות עם יועץ ההשקעות בנושאים רלוונטים לעניין אחזקת תיק ניירות ערך ופיתוח מדיניות ההשקעה.
 13. בדיקת הלימה בין נתונים כספיים המתקבלים ממערכות מידע שונות.
 1. תחום משני - גזברות:
 1. טיפול בתשלומים לספקים ונותני שירותים בארץ ובחו"ל, לרבות בקרה על הליך אישור החשבונית.
 2. טיפול בנושא ערבויות מחו"ל.
 3. עבודה מול בנקים, כגון: טיפול בתזרים המזומנים ותחזיות, קבלת אישורי יתרות, פתיחת אשראי דוקומנטרי.
 4. מתן שירותים הקשורים במט"ח לעובדי החברה הנוסעים לחו"ל במסגרת תפקידם.
 5. גבייה מלקוחות - מעקב אחר חובות, לרבות הכנת דו"חות גיול.
 1. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 3. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה, בדיקה בטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 6. "תואר" משמעו - תואר במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.