דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז פנימי חיצוני 7085 - מנהל/ת חשבונות

תאריך אחרון להגשת מועמדות 26.10.2017

 

 

היחידה:           חטיבת כספים, מדור הנהלת חשבונות

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

העסקה בהסכם קיבוצי

 

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. בעל/ת תעודת הנהלת חשבונות סוג 3 מטעם משרד התמ"ת/הכלכלה או תעודת חשבונאי בכיר מדופלם מטעם הועדה להסמכת חשבונאי בכיר (מדופלם) בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל או רישיון יועץ/ת מס מטעם מועצת יועצי המס.
 3. בעל/ת ניסיון של שנה לפחות בהנהלת חשבונות של חברות שלהן מחזור כספי שנתי של 20 מיליון ₪ לפחות.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005.

  תנאים נוספים מחייבים:
 1. ידע ב – EXCEL- ייבדק במבחן מקצועי מקדים.
 2. אנגלית ברמה בסיסית –ייבדק במכון אבחון.
 3. עבודה בשעות נוספות, לפי הצורך, כולל בערבי חג, ימי שישי ומוצ"ש, ובפרט בסיום רבעון.

   יש להגיש את מסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים הכוללים: מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני ופירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. תעודת הנהלת חשבונות סוג 3 מטעם משרד התמ"ת/הכלכלה או תעודת חשבונאי בכיר מדופלם מטעם הועדה להסמכת חשבונאי בכיר (מדופלם) בשיתוף לשכת רואי החשבון בישראל או רישיון יועץ/ת מס מטעם מועצת יועצי המס.
 4. שאלון למועמד למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il
 5. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 6. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 7. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

  אומדן פרופיל שכר: כ-7,900 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.
  נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, מייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:

 1. רישום הפעילות הכספית של החברה בספרים לטובת הדו"חות הכספיים, כגון: פקודות שכר, תשלומים שונים לעובדים כדוגמת מקדמות ומפרעות, תביעות נזיקין לתשלום לתובעים, חשבוניות לספקים, פעילות בתי השקעות.
 2. הקמת ספקים/לקוחות במערכת הממוחשבת.
 3. הכנת חומר לביקורת רבעונית של רו"ח, לרבות ניתוח הנתונים.
 4. הכנת נתונים עבור דו"חות כספיים רבעוניים.
 5. הכנת נתונים ודו"חות לצורך דיווח שוטף לרשויות המס השונות, כגון: מס הכנסה ומע"מ.
 6. פעילות שוטפת ומתן מענה מקצועי  למקבלי שירותי מדור הנה"ח בנושאים פיננסיים, כגון: לקוחות, ספקים, עובדים, יחידות בחברה.
 7. ביצוע בקרה על ספירות מלאי במחסן אפסנאות.
 8. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

  הערות:
 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי. 
 3. למנכ"ל החברה, או למי מטעמו, שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו. 
 4. "תואר" משמעו - תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם  המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 5. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחן מקצועי לבדיקת ידע כנדרש בתנאי המכרז, מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.

מועמדים מאוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.