דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נתב/ת - מכרז פנימי חיצוני 7100

תאריך אחרון להגשת מועמדות 16.11.2017

 

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

היחידה:           מחלקת ים

מתח דרגות:      14-13+  בדירוג נתבים

כפיפות:            רמ"ח ים

 

תנאי סף:         

 1. תעודת הסמכה כרב חובל בתוקף כמשמעותה בתקנות הספנות (ימאים) תשס"ב (2002).
 2. ניסיון של שנתיים רצופות לפחות כקברניט כלי שייט שתפוסתו ברוטו יותר מ-5000 טון

 או

ניסיון של 18 חודשים רצופים לפחות כקברניט כלי שייט כאמור ובנוסף לכך ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות כקברניט בגוררת.

 

תנאים נוספים מחייבים:           

 1. חייב/ת לעמוד בכל הנדרש לשם הגשת בקשה לרישיון ניתוב.
 2. שליטה בעברית, אנגלית ברמה טובה- ייבדק במכון האבחון.
 3. כשירות רפואית בהתאם לבדיקות תקנה לנתבים, שתיבדק כאמור בסעיף 6 להערות במכרז זה.
 4. עבודה במשמרות של 12 שעות, כולל שבתות וחגים. עבודה במשמרות/שעות נוספות על פי הצורך, מחוץ לסידור העבודה הרגיל, וזאת, בין היתר, לאור עומסי עבודה, אירועים מיוחדים, אירועי חירום וכו'.
 5. תנאי להעסקה: לאור האמור בסעיף 4 לעיל, וככל שהמועמד/ת מתקבל/ת לתפקיד, עליו/ה להתחייב למגורים במרחק של עד 30 ק"מ מנמל אשדוד במהלך תקופת ההעסקה.

  יש להגיש את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת הסמכה כרב חובל בתוקף כמשמעותה בתקנות הספנות (ימאים) תשס"ב (2002).
 3. אישור מטעם רספ"ן המעיד על ניסיון של שנתיים רצופות לפחות כקברניט כלי שייט שתפוסתו ברוטו יותר מ-5000 טון או אישור מטעם רספ"ן המעיד על ניסיון של 18 חודשים רצופים לפחות כקברניט כלי שייט כאמור ובנוסף לכך אישור על ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות כקברניט בגוררת, כגון: אישורי מעסיק, תלושי שכר.
 4. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר עד קבלת רישיון כנתב/ת: כ-19,000 ₪  ברוטו, כולל השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה או  כ-16,000 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה, ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

אומדן פרופיל שכר לאחר קבלת רישיון כנתב/ת: כ-23,000 ₪  ברוטו, כולל השתתפות באחזקת רכב ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה או  כ-20,000 ₪ ברוטו, אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה,  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

 

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל מוערך בכ-9,500 ₪ נוספים בחודש עד לקבלת רישיון כנתב/ת ובכ-20,000 ₪ (כולל הפרמיה המשולמת בגין שעות נוספות) נוספים בחודש לאחר קבלת רישיון כנתב/ת, אולם מדובר בהערכה בלבד.

 

נא להפנות קו"ח, טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

 1. ניתוב אוניות בכניסתן/יציאתן/עיתוקן בתחום הנמל תוך הקפדה על נוהל הניתוב.
 2. ניהול מקרי חירום ימיים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים.
 3. השתתפות בפורומים מקצועיים.
 4. משמש/ת יועץ/ת מקצועי/ת בנושאים ימיים לחטיבת התפעול.
 5. ביצוע סימולציות ע"פ צרכי העבודה, בארץ ובחו"ל.
 6. לאחר שעות הפעילות היומית של ר/ח הנמל, יפעל/תפעל הנתב/ת התורן/ית בשמו, בכל הקשור לפעילות ימית בשטח הימי של הנמל.
 7. מטלות נוספות על פי הנחיות הממונים.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. ככל שיהיו פניות במכרז הפנימי, יטופל המכרז הפנימי. מועמד/ת במכרז פנימי המעוניין/ת לקבל אומדן פרופיל שכר מתבקש/ת לפנות לגיוס. המכרז החיצוני יטופל רק לאחר סיום הליכי המכרז הפנימי, אם יהיו, במקרה בו לא נבחר/ה מועמד/ת מקרב המועמדים במכרז הפנימי.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות מזמן לזמן את תיאור התפקיד הנ"ל, להוסיף או לגרוע ממנו.
 4. בהתייחס לא/נשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 6. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקות תקנה רפואיות לנתבים ומעבר שלהם בהצלחה.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.
 10. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.