דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 8000- מנהל/ת פרויקטים בתחום ארגון ושיטות

תאריך אחרון להגשת מועמדות 22.02.2018

 

המשרה מיועדת למועמדים המשתייכים לאחת מהאוכלוסיות הבאות: בני/ות העדה האתיופית (מי שהוא/היא, או שאחד/ת מהוריו/ה, נולדו באתיופיה), בני/ות העדה הדרוזית ובני/ות האוכלוסיה הערבית (לרבות הצ'רקסים). כמו כן, המשרה מיועדת לאנשים עם מוגבלות, ראו הערה 1 בפרק ההערות.

 

מועמדים שאינם משתייכים לאוכלוסיות אלו מוזמנים להגיש מועמדותם, אך יטופלו רק אם יהיו פחות משלושה מועמדים מקרב בני/ות אוכלוסיות אלו, אשר ישתתפו בשלב ועדת הקליטה (ראיון בנמל).

 

החטיבה:          משאבים

מקום העבודה:  חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:            ע' ראש יחידת תכנון ובקרת משאבים

העסקה בחוזה אישי

 

 

תנאי סף:

 

 1. בעל/ת תואר ראשון בתחום הנדסת תעשיה וניהול/הנדסת מערכות מידע. ראו הערות 6 ו-7 בפרק ההערות.
 2. ניסיון של שנתיים לפחות כמנהל/ת פרויקטים, שנצבר ב 6 השנים האחרונות, בעבודה באחד מהתחומים הבאים לפחות: תחום חקר ביצועים, שרשרת אספקה, ניתוח והטמעה של מערכות מידע.
 3. ניסיון של 3 שנים לפחות שנצבר ב-6 שנים האחרונות, בניתוח צרכים עסקיים, כתיבת אפיון למערכות מידע והטמעה במערכות BI/DWH.
 4. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל/ת קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב/ת משפחה - כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. שליטה בעברית – ייבדק במכון מיון.
 2. אנגלית ברמה סבירה – ייבדק במכון מיון.
 3. שעות העבודה: 7:30-16:00. נדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות מרובות ובשעות בלתי שגרתיות, בהתאם לצורך.

  יש להגיש את המסמכים הבאים:
 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. שאלון למועמד/ת לתפקיד מנהל/ת פרויקטים בתחום ארגון ושיטות מלא וחתום.
 3. תעודת תואר ראשון בתחום הנדסת תעשיה וניהול/הנדסת מערכות מידע.
 4. אישור זכאות לתואר ראשון כאמור, ככל שבנמצא.
 5. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה. יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

אומדן פרופיל שכר: כ-15,900-17,400₪ ברוטו, כולל תשלום עבור השתתפות באחזקת רכב, או  כ-13,000-14,500 ₪ ברוטו (אם המועמד/ת הזוכה ת/יבחר לקבל רכב ליסינג, בהתאם לנהלי החברה)  ולא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-2,000 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ-29 שעות נוספות, אולם מדובר בהערכה בלבד). השכר ייקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת.

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

 

תיאור התפקיד:

כללי: ניהול פרויקטים בתחומי מערכות מידע, או"ש (ארגון ושיטות), חקר ביצועים, שרשרת אספקה וכו'.

 1. ניהול פרויקטים בתחומים המפורטים לעיל לרבות אפיון צרכים, תכנון, איסוף נתונים, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים, ניתוח תהליכים, מתן המלצות, הטמעה, יישום, פיקוח ובקרה.
 2. ניתוח ואפיון צרכים עסקיים של לקוחות, כתיבת מסמכי אפיון וניתוח למערכות מידע שונות, כגון: ERP, BI וכו'.
 3. הובלה וריכוז הפרויקטים כולל וועדות היגוי, מעקב אחר לו"ז, ניהול שינויים, ניהול הממשק בין המשתמשים למפתחים במח' מחשוב, עבודה מול מנהלים בכירים, דיווחי סטטוס, הכנת מצגות, דו"חות, ביצוע אנליזות ועוד.
 4. הובלת תחום מדידת הביצועים בארגון לרבות מדידה אסטרטגית במתודולוגיית Balanced Scorecard ומדידה תפעולית, לרבות אפיון והגדרת המדדים.
 5. הטמעת תהליכי עבודה ומערכות ממוחשבות, לרבות הדרכה, הטמעה, מעקב ומתן תמיכה לאחר היישום.
 6. ניתוח כדאיות של פרויקטים.
 7. הכנת מסמכי מכרז וחוזי התקשרות וניהול תהליכי התקשרות עם ספקים.
 8. הובלה וריכוז של תהליכים חוצי-ארגון.
 9. כתיבת מסמכי איפיון, דו"חות, נהלי עבודה והצגתם.
 10. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה. 

הערות:

 1. 'אנשים עם מוגבלות' לעניין ייעוד המשרה במכרז זה  - אדם עם מוגבלות כמשמעו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- 1998, (דהיינו: אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) אשר בנוסף עונה להגדרה אחת מארבע ההגדרות להלן:
  א. אדם עם דרגת נכות בשיעור 40% לפחות, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, רשות המיסים או משרד הבריאות; או
  ב. אדם עם דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, הזכאי לשיקום תעסוקתי או השתתף/משתתף בתכנית תעסוקה, כמפורט בחוק; או
  ג. אדם שזכאי לשכר מינימום מותאם, לפי סעיף 17(ב) לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; 
  ד. או אדם שזכאי לשירותי רווחה בשל מוגבלותו, מאת האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, השירות לטיפול באדם עם אוטיזם או אגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 2. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 3. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 4. המועמדים יחויבו בביצוע מבדקי התאמה פסיכוטכניים ו/או אחרים על פי קביעת ההנהלה, כולל בדיקת כשירות רפואית.
 5. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 6. "תואר" משמעו - תואר ממוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. יובהר כי תואר בתחום הנדסת תעשייה וניהול הינו תואר, כגון, תואר בהנדסת תעשייה וניהול, תואר בהנדסת תעשייה, תואר בניהול תעשייתי.
 8. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור ניסיון בפועל שנצבר רק לאחר קבלת הזכאות לתואר האקדמי הנדרש.
 9. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד הינה בהתאם לנהלי החברה.
 10. המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 11. רק פניות מתאימות תענינה.