דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכרז חיצוני 8025 – מזכיר/ת אחר הצהריים בלשכת מנכ"ל

תאריך אחרון להגשת מועמדות 01.05.2018

 

העסקה בהסכם קיבוצי, במשרה ארעית, דהיינו, משרה זמנית על תקנית, שאינה מובילה לקביעות.

תקופת ההעסקה הינה בהתאם לצורכי חברת הנמל ולא תעלה על שלוש שנים. חברת הנמל אינה מתחייבת להעסקה לתקופה קצובה כל שהיא. לחברת הנמל שיקול דעת בלעדי להפוך המשרה למשרה קבועה בהתאם לצרכיה ובמקרה כזה תבוטל המגבלה על העסקה ל- 3 שנים.

 

היחידה:            לשכת מנכ"ל

מקום העבודה: חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות: ראש לשכת מנכ"ל        

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בעל/ת תעודת בגרות מלאה לפחות.
 2. ניסיון של שנה רצופה לפחות, שנצבר במהלך חמש השנים האחרונות, בתפקיד מזכיר/ה, אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת, בארגון המונה לפחות 50 עובדים (ראו הערה 5 בפרק ההערות).
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה בעל קרוב/י משפחה בקרב עובדי החברה. קרוב משפחה- כמשמעו בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה–2005.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. עברית ברמה טובה מאד – ייבדק במכון אבחון.
 2. אנגלית ברמה טובה – ייבדק במכון אבחון.
 3. שליטה ביישומי OFFICE – ייבדק במכון אבחון.
 4. שעות העבודה: משרה מלאה, הכוללת לפחות 8.5 שעות עבודה ביום ונדרשת זמינות לעבודה בשעות נוספות על פי הצורך. שעת תחילת יום העבודה ושעת סיום העבודה נגזרות מלוח הזמנים של המנכ"ל. בממוצע פעמיים בשבוע שעת סיום העבודה תהיה עד השעה 20:30.

תחילת יום העבודה בשעה 10:00 שיבוץ לעבודה בסיוע לרכזת משאבי אנוש ו/או סיוע למדור פרט ושכר. החל מהשעה 15:30 שיבוץ לעבודה בתפקיד מזכיר/ה בלשכת מנכ"ל.

 

יש להגיש את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים מספר תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני וכן פירוט ניסיון מקצועי רלוונטי.
 2. תעודת בגרות מלאה לפחות.
 3. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום - נמצא בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
 4. הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלאה וחתומה - נמצאת באתר האינטרנט www.ashdodport.co.il.
  יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה.
 5. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בפורטל הארגוני ובלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 6. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.

 

 אומדן פרופיל שכר: כ-7,200 ₪ ברוטו, לשכר זה יתווסף תשלום עבור שעות נוספות, ככל שיהיה בהן צורך, ביגוד ודמי הבראה.

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון קינן שפי, במייל: ashdodport@keinan-sheffy.co.il

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור תפקיד:

 1. מתן שירות טלפוני ופרונטלי לפונים ללשכת מנכ"ל.
 2. טיפול בדואר יוצא ונכנס, ביצוע הדפסות והפצות.
 3. הכנת חדר הדיונים, לרבות הגשת חומרים וכיבוד.
 4. טיפול במתן אישורי כניסה לנמל לגורמי חוץ מול מחלקת ביטחון בנמל.
 5. סיווג, מיון ותיוק מסמכים, כולל טיפול בחומר ארכיוני, באופן ידני וממוחשב.
 6. עבודה במערכות ממוחשבות, כגון: כלי OFFICE, SAP-ERP, SRM, בהתאם לצורך.
 7. תגבור הלשכה בעת הצורך בשעות הבוקר.
 8. ניהול יומן ממוחשב: תיאום פגישות ודיונים רבי משתתפים.
 9. סיוע לרכזת משאבי אנוש ו/או סיוע למדור פרט ושכר.
 10. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית ובדיקת כשירות רפואית.
 4. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 5. יובהר, כי מזכיר/ה אשר נתן/ה שירותי מזכירות למנהל/ת, הינו/ה מי שנתן/ה שירות למנהל/ת בכל התחומים הבאים: תיאום דיונים, ניהול יומן ממוחשב, מתן שירות טלפוני ופרונטאלי לפונים ללשכת המנהל/ת.
 6. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 7. המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 8. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.
 9. רק פניות מתאימות תענינה.