דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכונאי/ת סירות - מכרז חיצוני 9020

תאריך אחרון להגשת מועמדות 30.04.2019

 

 

היחידה:                       חטיבת תפעול, מחלקת ים

מקום העבודה:                חברת נמל אשדוד בע"מ

כפיפות:                        מכונאי ראשי מחלקת ים

העסקה בהסכם קיבוצי

 

תנאי סף:

 1. בוגר/ת  12 שנות לימוד לפחות.
 2. בעל/ת תעודת מכונאי/ת רכב סוג 2 לפחות או טכנאי/ת מכונות (מוכר ע"י מה"ט) או הנדסאי/ת מכונות או מהנדס/ת מכונות או בעל/ת תעודת קצין מכונות משמרת לפחות בתוקף מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002 (להלן: "תקנות הספנות") או בעל/ת תעודת מכונן/ת בכיר/ה בהתאם לתקנות הספנות או בעל/ת תעודת מכונאי/ת ימי/ת שלב 7 לפחות מחיל הים צה"ל או בעל/ת תעודת מכונאי/ת רכב שלב 09 לפחות מצה"ל. ראו לעניין זה סעיף 5 בפרק ההערות.
 3. בעל/ת ניסיון של שנתיים לפחות בתחזוקת מנועי דיזל ימיים.
 4. בעל/ת רישיון נהיגה סוג B לפחות בתוקף.

 

תנאים נוספים מחייבים:

 1. אנגלית ברמה בינונית לצורך קריאת חומר טכני.
 2. עבודה בימים א'- ו' בשעות 6:30-14:30. בנוסף,  עבודה בשעות נוספות ובשעות בלתי שגרתיות על פי הצורך, לרבות מתן מענה לקריאות בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.

 

יש להגיש את מסמכים הבאים:

 1. קורות חיים מודפסים, הכוללים פירוט ניסיון מקצועי נדרש, מספר תעודת זהות וכתובת דואר אלקטרוני.
 2. שאלון למועמד/ת למשרה זו מלא וחתום.
 3. תעודת בוגר/ת 12 שנות לימוד לפחות.
 4. תעודת מכונאי/ת רכב סוג 2 לפחות או תעודת טכנאי/ת מכונות (מוכר ע"י מה"ט) או תעודת הנדסאי/ת מכונות או תעודת מהנדס/ת מכונות או תעודת קצין מכונות משמרת לפחות בתוקף מטעם רשות הספנות והנמלים, בהתאם לתקנות הספנות (ימאים), תשס"ב-2002 או תעודת מכונן/ת בכיר/ה או אישור מצה"ל על הסמכה למכונאי/ת ימי/ת שלב 07 לפחות מחיל הים צה"ל או אישור מצה"ל על הסמכה למכונאי/ת רכב שלב 09 לפחות מצה"ל.
  * בהמשך לאמור בסעיף 5 בפרק ההערות, ככל שהנך בעל/ת יותר מהסמכה/ תעודה אחת מהחלופות שלעיל, יש להגיש את ההסמכה/ התעודה הנדרשת בתנאי סף 2 וגם את ההסמכה/ התעודה המוקדמת ביותר אשר ממועד זכאותה תיספר תקופת הניסיון הנדרשת לצורך עמידה בתנאי סף 3.
  *  למגישים אישור מצה"ל על הסמכה למכונאי/ת רכב שלב 09 לפחות/ הסמכה למכונאי/ת ימי/ת שלב 07 לפחות: יש להגיש "אישור הסמכה למקצוע והעסקה בתפקיד" (ניתן להזמין האישור מאתר "אישורים" של צה"ל).
 5. רישיון נהיגה B  לפחות בתוקף.
 6. טופס הצהרה על קרובי משפחה בחברה מלא וחתום - נמצא בפורטל הארגוני ובלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il . יובהר כי גם מועמדים שאין להם קרובי משפחה בחברה נדרשים להגיש טופס זה ולהצהיר כי אין להם קרובי משפחה בחברה. המועמדים נדרשים למלא הצהרתם ביחס לסוגי הקרבה המשפחתית המפורטים בטופס ההצהרה.
 7. לצורך בחינת מתן העדפה לאוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם להוראות הדין, באפשרותך למלא ולהגיש הצהרת מועמד/ת הנמצאת בלוח דרושים באתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד www.ashdodport.co.il ולצרפה ליתר המסמכים הנדרשים להגשת המועמדות. אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם: מי שנולד/ה באתיופיה או שאחד/אחת מהוריו/ה נולד/ה באתיופיה; או שהוא/היא בן/בת האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית; נשים; אנשים עם מוגבלות (בעל/ת לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, המגבילה את התפקוד באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים) - ככל שיהיה צורך, יידרש אישור מגורם מוסמך.
 8. מסמכים נוספים המעידים על התאמה לתפקיד, ככל שישנם.   

   

אומדן פרופיל שכר: כ-14,300 ₪ ברוטו, לא כולל תשלום עבור שעות נוספות, ביגוד ודמי הבראה.

במשרה זו נדרשת עבודה בשעות נוספות לפי הצורך, שהתשלום בגינן על פי ביצוע בפועל ויבוצע בהתאם לחוק (מוערך בכ-6,400 ₪ נוספים בחודש, המשקפים כ- 60 שעות נוספות בפועל, אולם מדובר בהערכה בלבד).

 

נא להפנות קו"ח, הצהרה על קרובי משפחה בחברה ומסמכים נדרשים נוספים בציון מספר המשרה למכון פילת,
במייל:
[email protected]

* רק פניות שיקבלו תשובה אוטומטית כי התקבלו, ייחשבו כפניות שהוגשו במועד.

תיאור התפקיד:           

 1. אחריות על תקינות הסירות באמצעות ביצוע תחזוקה מונעת ושוטפת.
 2. ביצוע בדיקות יומיות ותקופתיות לסירות.
 3. אחריות על ביצוע עבודות לפי כללי בטיחות.
 4. ביצוע תיקוני תקלות.
 5. ביצוע בדיקות הכנה לכושר שייט וביצוע כושר שייט.
 6. שינוע ציודים טכניים למחלקת ים מהמחסן על פי הנחיית הממונה, לרבות באמצעות הפעלת מלגזה.
 7. טיפול במלאי חלפים ושמנים לטיפולים ותיקונים, בתיאום עם מכונאי ראשי.
 8. מתן מענה לקריאות לתיקון תקלות, מעבר לשעות העבודה, בכל שעות היממה, לרבות שישי, שבת, ערבי חג וחג.
 9. דיווח לממונה על ביצוע המשימות באופן שוטף, לרבות תקלות.
 10. ביצוע פעולות ניקיון וסדר בחדר המכונות ובבית המלאכה.
 11. ביצוע תדלוק בסירות על פי הצורך.
 12. סיוע לחשמלאי מחלקת ים על פי הצורך.
 13. מטלות נוספות על פי הנחיית הממונה.

 

הערות:

 1. לא יטופלו מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד ו/או לא העבירו את כל המסמכים הנדרשים.
 2. למנכ"ל החברה או למי מטעמו שמורה הזכות לשנות את תיאור התפקיד הנ"ל.
 3. לא תישקל מועמדות למשרה זו של פונה אשר העסקתו/ה במשרה תגרום ליחסי כפיפות ישירים או עקיפים ו/או לקשרי עבודה עם קרובי משפחתו/ה המועסקים בחברה או במקרה בו קרבת המשפחה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים; 'קרוב/ת משפחה'  ו-'קשרי עבודה' - כמשמעותם  בתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה-2005.
 4. המועמדים המתאימים יחויבו בביצוע מבחני התאמה, בדיקה ביטחונית, בדיקת כשירות רפואית.
 5. שנות הניסיון במקצוע נספרות עבור כל ניסיון בפועל, שנצבר רק לאחר קבלת תעודת ההסמכה המתאימה.
 6. בהתייחס לאנשים עם מוגבלות, ככל שזכאי/ת להתאמות בתהליך הגיוס, יש להעביר האסמכתאות המתאימות.
 7. השתתפות המועמד/ת הנבחר/ת במכרזים אחרים בחברת נמל אשדוד בע"מ הינה בהתאם לנהלי החברה.
 8. למציגים אישור קיום תואר, "תואר" משמעו - תואר ראשון ומעלה במוסד לימוד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד בעל היתר או מוסד בעל רישיון כהגדרת מונחים אלה בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או תואר ממוסד שהוכר על ידי הגורם המוסמך במדינה בה הוא פועל מחוץ לישראל ואשר לגביו נתקבל אישור שקילות מטעם האגף להערכת תארים במשרד החינוך בארץ.
 9. המשרה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 10. רק פניות מתאימות תענינה.
 11. מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה.