דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מלאתי הצהרה על קרובי משפחה בחברת נמל אשדוד ושכחתי לציין קרוב משפחה אחד. האם אוכל לשנות את הטופס?

בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), התשס"ה – 2005, עליך למלא הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברת נמל אשדוד בעת הגשת המועמדות. אם טעית במילוי ההצהרה, באפשרותך לתקנה עד התאריך האחרון להגשת המועמדות , המצוין במכרז.

לאחר תאריך זה, מסירת פרטים לא נכונים, לרבות חלקיים, תביא להפסקת טיפולנו במועמדותך לתפקיד ואם נקלטת לעבודה בחברת נמל אשדוד זה מכבר, העסקתך תופסק מיידית.