דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

רכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים ומדלה גרעינים תוצרת BEDESCHI

​​​​ 1.בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993( להלן: "התקנות"(, חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"( מודיעה בזאת כי בכוונתה      להתקשר עם חברת BEDESCHI כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למשפכים ירוקים ומדלה גרעינים, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29 )לתקנות, לאור הנימוקים  ​  המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרויקטים וקליטת ציוד תפעולי בנמל, המצ"ב.

2 .עיקרי ההתקשרות: רכש ח​לקי חילוף למשפכים ירוקים ומדלה גרעינים, מתוצרת BEDESCHI .

3 .ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: il.co.ashdodport@oritco לא יאוחר מיום .12:00 שעה 21.03.2023