דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת סנטריטי בע"מ לביצוע עבודות תחזוקה למערכת בקרה ושליטה Centerity Enterprise Edition מתוצרתה, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")  מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת סנטריטי בע"מ לביצוע עבודות תחזוקה למערכת בקרה ושליטה Centerity Enterprise Edition מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מנהל תשתיות מחשוב בחברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: תחזוקת מערכת בקרה ושליטה Centerity Enterprise Edition .
  3. משך ההתקשרות שנה + שתי אופציות בנות שנה כל אחת.
  4. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' טל אקוקה, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected] לא יאוחר מיום 17.06.2020 שעה 12:00.