דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת DIPL.ING.HERWARTH REICH GMBH כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למצמדים וגירים במערכות הרמה מתוצרתה, בפטור ממכרז

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ )להלן:"חברת הנמל"( מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת DIPL.ING.HERWARTH REICH GMBH כספק יחיד לרכש חלקי חילוף למצמדים וגירים במערכות הרמה מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש חלקי חילוף למצמדים וגירים במערכות הרמה מתוצרת DIPL.ING.HERWARTH REICH GMBH.
  3.  ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 2385175-08 לא יאוחר מיום .201912.5 שעה 12:00.