דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת CONVET POWER GE לאספקת חלקי חילוף למערכות חשמל ובקרה מתוצרת GE למנופי נמל עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל")

  1. ​ .בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993(להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת CONVET POWER GE לאספקת חלקי חילוף למערכות חשמל ובקרה מתוצרת GE למנופי נמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29)לתקנות כספק יחיד, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: אספקת חלקי חילוף למערכות חשמל ובקרה מתוצרת GE למנופי נמל 
ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל [email protected] לא יאוחר מיום5.2.2023 שעה 12:00.