דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת GE ENERGY POWER CONVERSION לביצוע התאמה של ידיות מפעיל מתוצרתה במנופים ברציף 23 עבור חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן: "חברת הנמל")

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), חברת הנמל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם  חברת GE ENERGY POWER CONVERSION  לביצוע התאמה של ידיות מפעיל מתוצרתה במנופים ברציף 23, לפי הצורך, עבור חברת הנמל, בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) לתקנות כספק יחיד בנסיבות העניין, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים וקליטת ציוד תפעולי של חברת הנמל המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע התאמה של ידיות מפעיל מתוצרת חברת GE ENERGY POWER CONVERSION במנופים ברציף 23 עבור חברת נמל אשדוד בשנת 2015.
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אילת מנדלר, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517559 לא יאוחר מיום 2.8.2015 שעה 12:00.

 לחצו לצפיה בחוות דעתו של רע"ן פרוייקטים