דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת HILMAR BREMSEN כספק יחיד לרכש ח"ח עבור מעצורי נסיעת אורך

  1. בהתאם לתקנה 3 א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת HILMAR BREMSEN כספק יחיד לרכש ח"ח עבור מעצורי נסיעת אורך (בלמי סערה) כולל האלדרו מתוצרתה, בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של רמ"ח ציוד בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: רכש ח"ח עבור מעצורי נסיעת אורך (בלמי סערה) כולל האלדרו מתוצרת HILMAR BREMSEN
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים בפקס מס': 08-8517523 לא יאוחר מיום 25.9.2019 שעה 12:00​.