דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

התקשרות עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד

  1. בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993- (להלן: "התקנות"), חברת נמל אשדוד בע"מ (להלן:"חברת הנמל") מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם חברת KOCKS KRANBAU כספק יחיד לביצוע עבודות וסקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר רציף 23 מתוצרת KOCKS ​ בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (29) לתקנות, לאור הנימוקים המפורטים בחוות דעתו של מהנדס מכונות בחברת הנמל, המצ"ב.
  2. עיקרי ההתקשרות: ביצוע עבודות וסקר מבנה ומערכות מכניות בעגורני גשר רציף 23 מתוצרת KOCKS. 
  3. ספקים הסבורים כי הם מסוגלים לבצע את ההתקשרות, רשאים לפנות לגב' אורית כהן, מתאמת התקשרויות לרכש שירותים במייל: [email protected], לא יאוחר מיום 25.01.2024 שעה 12:00.